Obsah

Usnesení 107. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 107. schůze rady města 1konané dne 30. 4. 2018

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

107. schůze rady města konané dne 30. 4. 2018

 

Rada města Přelouče :  

        

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

107/  1 Závěry společnosti MDS PROJEKT s.r.o. k provedenému diagnostickému průzkumu spodní stavby a založení mostního objektu Lávka L001 přes Labe v Přelouči, uvedené ve zprávě ze dne 31. 3. 2018.

107/  2 Žádost majitelů řadových garáží v Kladenské ulici v Přelouči o výstavbu odvodňovacího žlabu v prostoru garáží, pod svahem podél ulice prof. Pleskota.

107/  3 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 17. 4. 2018.

107/  4 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 4. 4. 2018.

107/  5 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 28. 3. 2018.

107/  6 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Lhota, Škudly ze dne 25. 4. 2018.

107/  7 Zápis ze schůze Osadního výboru Klenovka ze dne 20. 4. 2018.

 

  • SCHVALUJE :

 

107/  8 Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uzavíranou mezi Městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice, IČO: 48160831, příspěvkovou organizací města Přelouč, vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 860, se sídlem Masarykovo nám. 45, Přelouč, PSČ 535 01, v zastoupení Mgr. Hanou Konvalinkovou, ředitelkou příspěvkové organizace.

107/  9 Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uzavíranou mezi Městem Přelouč a Základní školou Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, IČO: 00191051, příspěvkovou organizací města Přelouč, vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 859, se sídlem Smetanova 1509, Přelouč, PSČ 535 01, v zastoupení Mgr. Magdou Pacákovou, ředitelkou příspěvkové organizace.

107/ 10  Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uzavíranou mezi Městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice, IČO: 48160903, příspěvkovou organizací města Přelouč, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 852, se sídlem Za Fontánou 935, Přelouč, PSČ 535 01, v zastoupení Hanou Novotnou, ředitelkou příspěvkové organizace.

107/ 11  Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uzavíranou mezi Městem Přelouč a Mateřskou školou Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, IČO: 48160911, příspěvkovou organizací města Přelouč, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 853, se sídlem Za Fontánou 935, Přelouč, PSČ 535 01, v zastoupení Ladislavou Bukovskou, ředitelkou příspěvkové organizace.

107/ 12  Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uzavíranou mezi Městem Přelouč a Domem dětí a mládeže Přelouč, IČO: 46494812, příspěvkovou organizací města Přelouč, vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 854, se sídlem Veverkova 752, Přelouč, PSČ 535 01, v zastoupení Ing. Pavlem Hrdým, ředitelem příspěvkové organizace.

107/ 13   Smlouvu o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 uzavíranou mezi Městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč, Obránců míru 1025, okres Pardubice IČO: 48161021, příspěvkovou organizací města Přelouč, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 855, se sídlem Obránců míru 1025, Přelouč, PSČ 535 01, zastoupenou Evou Hrdou, ředitelkou příspěvkové organizace.

107/ 14  Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů mezi firmou ECOBAT s.r.o. a městem Přelouč.

107/ 15  Podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice, ze 150 žáků na 180 žáků s účinností od 1. 9. 2018.

107/ 16  Smlouvu číslo Z_S14_12_8120064423 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, z důvodů plánované výstavby přístupové komunikace k čp. 292 v Přemyslově ulici v Přelouči.

107/ 17  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 924/35 v k.ú. Přelouč.

107/ 18  Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem Přelouč a GasNet, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2325 v k.ú. Přelouč.

107/ 19  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1791/1 v k.ú. Přelouč.

107/ 20 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ s dodavatelem Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 26222396, za nabídkovou cenu 2 369 190,17 Kč bez DPH.

107/ 21 Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 112/1 v k.ú. Přelouč, uzavřené dne 16. 1. 2006 mezi městem Přelouč a Josefem Jeřábkem, IČO: 60905778. Tímto dodatkem se opravuje číslo pronajímaného pozemku, které se změnilo z důvodu přečíslování pozemků v katastru nemovitostí.

107/ 22   Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči“ s dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818.

107/ 23   Výjimku z vnitřní směrnice č. SM 07/2017 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na přímé zadání výstavby kanalizačních přípojek pro nemovitosti občanů v místních částech Lhota a Škudly společnosti Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 258771346.

107/ 24 Smlouvu o dílo na výstavbu kanalizačních přípojek pro nemovitosti občanů v místních částech Lhota a Škudly společnosti Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346 za cenu 4 121 805,00 Kč bez DPH, 4 983 384,00 Kč s 21 % DPH.

107/ 25  Provedení zpevnění části pozemku p.č. 938/1 v k.ú. Přelouč o šíři 3 m navazující na již vybudovanou část ulice Okružní po dokončení výstavby inženýrských sítí stavebníkem a vlastníkem pozemku p.č. 938/29. Bez vybudování provizorní příjezdové komunikace nebude stavebníkovi vydán souhlas s užíváním stavby rodinného domku na pozemku p.č. 938/29.

107/ 26   Uzavření nájemní smlouvy s T. N., zastoupen svojí matkou D. N., na byt v ulici Jana Dítěte, Přelouč od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2028.

107/ 27  Uzavření dodatku nájemní smlouvy s H. T. na byt č. 9 v ulici Za Fontánou od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018.

107/ 28  Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Svojšice.

107/ 29  Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2018 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Morašice na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

107/ 30 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2015/Poběžovice uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Poběžovice u Přelouče na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

107/ 31    Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 24/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Kladruby nad Labem na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

107/ 32  Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 20/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Svojšice na výkon sociálně-právní ochrany dětí.

107/ 33 Nařízení obce č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) pro zařizovací obvod (dále jen ZO) Přelouč – jih, kód LHO 514828, tj. LHO s dobou platnosti od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029.

107/ 34    Smlouvu č. KH/18/21699 o poskytnutí dotace ve výši 15 000,00 Kč uzavíranou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem na projekt „Zájezd dechového orchestru ZUŠ Přelouč do Srbska“.

107/ 35  Přijetí neinvestiční dotace 50 000,00 Kč na přípravu konání 24. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing od Ministerstva kultury ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 dle rozhodnutí č. MK-S 3462/2018 ze dne 3. 4. 2018.

107/ 36   Přijetí neinvestiční dotace 70 000,00 Kč od Pardubického kraje na přípravu a konání 24. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

107/ 37  Smlouvu č. KH/2018/22224 o poskytnutí dotace na přípravu a konání 24. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing.

 

  • DOPORUČUJE :

 

107/ 38  Zastupitelstvu města nepřijmout nabídku společnosti Farma Duha s.r.o. na odkup spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p.č. 1764/1 v k.ú. Přelouči celkové výměře 29 759 m2 za cenu 22,00 Kč/m2.

 

  • ROZHODUJE:

 

107/ 39  O poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2018 pro:

  • ZeHa studio s.r.o. Pardubice ve výši 15 000,00 Kč na výdaje související s pořádáním akce TANK POWER SHOW X., 19. 5. 2018 v Přelouči.
  • KLUB UMĚNÍ – ART CLUB z.s. Přelouč ve výši 15 000,00 Kč na náklady spojené s realizací akce dvanácté Zahradní galerie ART 2018.
  • Krajská knihovna Pardubice ve výši 4 000,00 Kč na nákup dokumentů do výměnného fondu na obsluhu knihoven v regionu.
  • Domov pod hradem Žampach ve výši 5 000,00 Kč na část úhrady energií (elektřina, plyn, vodné, stočné).

107/ 40 Že příspěvek z rozpočtu města na výstavbu kanalizačních přípojek obdrží vlastníci nemovitostív místních částech Lhota a Škudly, kteří nejdéle do 31. 5. 2018 doručí na MěÚ Přelouč podepsanou smlouvu o zřízení kanalizační přípojky.

 

  • UDĚLUJE :

 

107/ 41  Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství paní J.H., za účelem pořádání hudební produkce v areálu Břízky v Lohenicích, a to na období 13. 5. 2018 od 00:00 do 03:00 hodin ráno a na období od 29. 7. 2018 od 00:00 do 02:00 hodin ráno s tím, že pořadatel zodpovídá za to, že po 22:00 hodině hudební produkce nenaruší noční klid.         

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 3. 5. 2018
Poslední aktualizace: 3. 5. 2018 13:14
Autor: