Obsah

Usnesení 96. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 96. schůze rady města 1konané dne 19. 12. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

96. schůze rady města konané dne 19. 12. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

  • SCHVALUJE :

 

96/  1   Pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1 v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1516, Přelouč, paní H. K., trvale bytem Chvaletice s platností do 1. 1. 2018 na dobu neurčitou.

96/  2   Pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+kk v domě s chráněnými byty v ulici Sluneční č.p. 1414, Přelouč, panu I. B., trvale bytem Přelouč s platností do 1. 1. 2018 na dobu neurčitou.

96/  3   Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb č.j. 296 uzavřenou podle § 40 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, v platném znění pro paní J.D.

96/  4   Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2000/1, p.č. 2000/2, 2002/2 a p.č. 2002/1, vše v k.ú. Přelouč.

96/  5   Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“, s firmou M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, navýšením ceny o 334 720,00 Kč bez DPH, 405 011,00 Kč včetně DPH.

 

  • SOUHLASÍ :

 

96/  6   S podnájmem bytu B3 v č.p. 1563 v ulici Jana Dítěte v Přelouči, nájemce paní S. K., trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

  • BERE NA VĚDOMÍ:

 

96/  7   Zápis č. 14/2017 z jednání Sociálně zdravotní komise ze dne 11. 12. 2017.

 

  • ODVOLÁVÁ :

 

96/  7   Členy povodňové komise města Přelouč jmenované 8. 2. 2016.      

 

  • JMENUJE :

 

96/  8   Členy povodňové komise města Přelouč ve složení:

Bc. Irena Burešová, předsedkyně povodňové komise,

Ing. Ivan Moravec, místopředseda povodňové komise,

Členové – Lubomír Novotný, Leoš Slavík, DiS., Martin Macháček, Karel Šilhavý, Mgr. Matěj Havrda, Mgr. Petr Beneš, Ing. Luboš Minařík, Otakar Sibera, Zdeněk Píša.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 21. 12. 2017
Poslední aktualizace: 21. 12. 2017 09:05
Autor: