Obsah

Usnesení 94. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 94. schůze rady města 1konané dne 4. 12. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

94. schůze rady města konané dne 4. 12. 2017

 

Rada města Přelouče :  

         

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

94/  1   Zápis z jednání Komise sociálně zdravotní č. 13/2017 ze dne 15. 11. 2017.

94/  2   Informaci o cenách pozemků v k.ú. Přelouč a k.ú. Lhota pod Přeloučí, navrhovaných ke směně vlastníky pozemků potřebných pro realizaci labské cyklostezky v úseku Pardubice – Týnec nad Labem, manželi P. a L. Č. a J. Č.

94/  3   Žádost Rugby Clubu Přelouč, z.s. o příspěvek na modernizaci a rozšíření tribuny.

94/  4   Výpověď smlouvy o provedení interního auditu uzavřené dne 3. 11. 2010 s Ing. Miroslavem Bímem, Varnsdorf.

94/  5   Splnění úkolu RM 78/34 nejpozději do 31. 12. 2017 předložit návrh nového organizačního řádu městského úřadu.

94/  6   Oznámení Amper Savings, a.s. o postoupení pohledávek ve výši 4.862.847,00 Kč (bez DPH) společnosti Factoring KB, a.s. za provedení základních opatření (investic) ve vybraných objektech města Přelouč v souladu se Smlouvou o energetických službách určených veřejnému zadavateli.

 

  • SCHVALUJE :

 

94/  7   Rozpočty na rok 2018 těchto příspěvkových organizací:

ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

94/  8   Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019 - 2020:

ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

94/  9   Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S24_12_8120061685, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Přelouč – Lhota.

94/ 10  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo S11/2016 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Štěpánov, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se upravují termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost.

94/ 11  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S7/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Mělice, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se upravují termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost.

94/ 12  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S6/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek v místních částech Klenovka a Štěpánov, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se upravují termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost.

94/ 13  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči na pozemku p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč.

94/ 14  Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“.

94/ 15  Jízdní řád linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči pro období od 1. 1. 2018 do 8. 12. 2018.

94/ 16  Uzavření nájemní smlouvy s M. K. na byt č. 14 v ulici Za Fontánou, Přelouč od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

94/ 17  Uzavření nájemní smlouvy s F. K. na byt č. 7 v ulici Za Fontánou, Přelouč od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

94/ 18  Smlouvu č. 001/17 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a Čas Pardubice s.r.o., se sídlem Hradecká 155, 535 01 Přelouč.

94/ 19  Smlouvu č. 002/17 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a Business Information Systems a Services Biss, s.r.o., se sídlem Bartoňova 932, 530 12 Pardubice.

94/ 20  Smlouvu o provedení interního auditu s firmou BIRIMS s.r.o., Nezvalova 2042, Varnsdorf za nabídkovou cenu 54.000,00 Kč bez DPH.

94/ 21  Vnitřní předpis č. R 08/2017 „Organizační řád městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 1. 2018.

94/ 22  Znění Prohlášení města Přelouč vůči Factoringu KB, a.s. dle předloženého návrhu.

94/ 23  Dodatek č. 2 uzavíraný s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, ke smlouvě č. OSV/17/20281 o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb.

 

  • SOUHLASÍ :

 

94/ 24  S uzavřením nájemní smlouvy s paní S. P. na byt č. 4,  v ul. Za Fontánou, Přelouč od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018.

94/ 25  S uzavřením nájemní smlouvy s panem J. N. na byt č. 6, v ul.  Za Fontánou, Přelouč od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

94/ 26  S poskytnutím části prostor užívaných organizací Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. v budově č.p. 845 Oddílu Taichi.

 

  • STANOVÍ :

 

94/ 27  Celkový počet zaměstnanců úřadu na 89 k 1. 1. 2018.

 

  • ZŘIZUJE :

 

94/ 28  Funkční místo „pověřenec GDPR“, který bude zajišťovat činnosti v oblasti ochrany osobních údajů vyplývající z nařízení EU 2016/679 pro městský úřad, městskou policii a příspěvkové organizace města.

 

  • DOPORUČUJE :

 

94/ 29  Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2018.

94/ 30  Zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2019 – 2021.

94/ 31  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady ve výši 4.000,00 Kč.

94/ 32  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v kumulované výši 6.000,00 Kč.

94/ 33  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města ve výši 1.000,00 Kč.

94/ 34  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu za souběh výkonu funkcí zastupitele města a předsedy komise/výboru v kumulované výši 3.000,00 Kč.

94/ 35  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a vykonávají funkci předsedy komise nebo výboru ve výši 2.000,00 Kč.

 

  • JMENUJE :

 

94/ 36  Komisi pro otevírání , posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Opěrná zeď, ulice Jaselská, Přelouč“ ve složení: Bc. Pavel Caha (náhradník Ing. Lada Kubínová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

94/ 37  Do funkce pověřence GDPR pro Město Přelouč včetně jeho organizačních složek (Městská policie, JSDH, Pečovatelská služba), pro Městský úřad Přelouč a všechny zřízené příspěvkové organizace pana Miroslava Tkáče s účinností od 1. 1. 2018.

 

  • DELEGUJE :

 

94/ 38  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Opěrná zeď, ulice Jaselská, Přelouč“ Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  • UKLÁDÁ :

 

94/ 39  Tajemnici zajistit zpracování studie možnosti osazení zrcadel při výjezdu z jednosměrných ulic Smetanova a Žižkova na ulici Karla Čapka, eventuálně jiný návrh řešení ke zvýšení bezpečnosti při výjezdu na ulici Karla Čapka.

94/ 40  Veliteli MP zvýšený dohled nad dodržováním pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Ulici Karla Čapka z důvodu nového dopravního značení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 6. 12. 2017
Poslední aktualizace: 6. 12. 2017 08:42
Autor: