Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 94. schůze rady města

Usnesení 94. schůze rady města 1

konané dne 4. 12. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

94. schůze rady města konané dne 4. 12. 2017

 

Rada města Přelouče :  

         

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

94/  1   Zápis z jednání Komise sociálně zdravotní č. 13/2017 ze dne 15. 11. 2017.

94/  2   Informaci o cenách pozemků v k.ú. Přelouč a k.ú. Lhota pod Přeloučí, navrhovaných ke směně vlastníky pozemků potřebných pro realizaci labské cyklostezky v úseku Pardubice – Týnec nad Labem, manželi P. a L. Č. a J. Č.

94/  3   Žádost Rugby Clubu Přelouč, z.s. o příspěvek na modernizaci a rozšíření tribuny.

94/  4   Výpověď smlouvy o provedení interního auditu uzavřené dne 3. 11. 2010 s Ing. Miroslavem Bímem, Varnsdorf.

94/  5   Splnění úkolu RM 78/34 nejpozději do 31. 12. 2017 předložit návrh nového organizačního řádu městského úřadu.

94/  6   Oznámení Amper Savings, a.s. o postoupení pohledávek ve výši 4.862.847,00 Kč (bez DPH) společnosti Factoring KB, a.s. za provedení základních opatření (investic) ve vybraných objektech města Přelouč v souladu se Smlouvou o energetických službách určených veřejnému zadavateli.

 

  • SCHVALUJE :

 

94/  7   Rozpočty na rok 2018 těchto příspěvkových organizací:

ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

94/  8   Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2019 - 2020:

ZŠ Masarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč, Dům dětí a mládeže Přelouč, Technické služby města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče a Městská knihovna Přelouč.

94/  9   Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S24_12_8120061685, uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035, v souvislosti s plánovanou výstavbou cyklostezky Přelouč – Lhota.

94/ 10  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo S11/2016 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Štěpánov, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se upravují termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost.

94/ 11  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S7/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Mělice, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se upravují termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost.

94/ 12  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S6/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek v místních částech Klenovka a Štěpánov, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se upravují termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost.

94/ 13  Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč, na právo města provést stavbu „Rekonstrukce chodníků v ul. B. Němcové v Přelouči na pozemku p.č. 396/38 v k.ú. Přelouč.

94/ 14  Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“.

94/ 15  Jízdní řád linky č. 655101 městské autobusové dopravy v Přelouči pro období od 1. 1. 2018 do 8. 12. 2018.

94/ 16  Uzavření nájemní smlouvy s M. K. na byt č. 14 v ulici Za Fontánou, Přelouč od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

94/ 17  Uzavření nájemní smlouvy s F. K. na byt č. 7 v ulici Za Fontánou, Přelouč od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

94/ 18  Smlouvu č. 001/17 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a Čas Pardubice s.r.o., se sídlem Hradecká 155, 535 01 Přelouč.

94/ 19  Smlouvu č. 002/17 o zabezpečení ostrahy majetku uzavřenou mezi městem Přelouč a Business Information Systems a Services Biss, s.r.o., se sídlem Bartoňova 932, 530 12 Pardubice.

94/ 20  Smlouvu o provedení interního auditu s firmou BIRIMS s.r.o., Nezvalova 2042, Varnsdorf za nabídkovou cenu 54.000,00 Kč bez DPH.

94/ 21  Vnitřní předpis č. R 08/2017 „Organizační řád městského úřadu Přelouč“ s účinností od 1. 1. 2018.

94/ 22  Znění Prohlášení města Přelouč vůči Factoringu KB, a.s. dle předloženého návrhu.

94/ 23  Dodatek č. 2 uzavíraný s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, ke smlouvě č. OSV/17/20281 o poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb.

 

  • SOUHLASÍ :

 

94/ 24  S uzavřením nájemní smlouvy s paní S. P. na byt č. 4,  v ul. Za Fontánou, Přelouč od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018.

94/ 25  S uzavřením nájemní smlouvy s panem J. N. na byt č. 6, v ul.  Za Fontánou, Přelouč od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

94/ 26  S poskytnutím části prostor užívaných organizací Junák – český skaut, středisko Přelouč, z.s. v budově č.p. 845 Oddílu Taichi.

 

  • STANOVÍ :

 

94/ 27  Celkový počet zaměstnanců úřadu na 89 k 1. 1. 2018.

 

  • ZŘIZUJE :

 

94/ 28  Funkční místo „pověřenec GDPR“, který bude zajišťovat činnosti v oblasti ochrany osobních údajů vyplývající z nařízení EU 2016/679 pro městský úřad, městskou policii a příspěvkové organizace města.

 

  • DOPORUČUJE :

 

94/ 29  Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2018.

94/ 30  Zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na období 2019 – 2021.

94/ 31  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena rady ve výši 4.000,00 Kč.

94/ 32  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za souběh výkonu funkcí člena rady a předsedy komise/výboru v kumulované výši 6.000,00 Kč.

94/ 33  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města ve výši 1.000,00 Kč.

94/ 34  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu za souběh výkonu funkcí zastupitele města a předsedy komise/výboru v kumulované výši 3.000,00 Kč.

94/ 35  Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměnu osobám, které nejsou členy zastupitelstva města a vykonávají funkci předsedy komise nebo výboru ve výši 2.000,00 Kč.

 

  • JMENUJE :

 

94/ 36  Komisi pro otevírání , posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Opěrná zeď, ulice Jaselská, Přelouč“ ve složení: Bc. Pavel Caha (náhradník Ing. Lada Kubínová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

94/ 37  Do funkce pověřence GDPR pro Město Přelouč včetně jeho organizačních složek (Městská policie, JSDH, Pečovatelská služba), pro Městský úřad Přelouč a všechny zřízené příspěvkové organizace pana Miroslava Tkáče s účinností od 1. 1. 2018.

 

  • DELEGUJE :

 

94/ 38  Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Opěrná zeď, ulice Jaselská, Přelouč“ Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  • UKLÁDÁ :

 

94/ 39  Tajemnici zajistit zpracování studie možnosti osazení zrcadel při výjezdu z jednosměrných ulic Smetanova a Žižkova na ulici Karla Čapka, eventuálně jiný návrh řešení ke zvýšení bezpečnosti při výjezdu na ulici Karla Čapka.

94/ 40  Veliteli MP zvýšený dohled nad dodržováním pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Ulici Karla Čapka z důvodu nového dopravního značení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 6. 12. 2017 8:37
Datum poslední aktualizace: 6. 12. 2017 8:42
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
oblačno 18 °C 6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi