Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 56. schůze rady města

Usnesení 56. schůze rady města

konané dne 5. 9. 2016

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

56. schůze rady města konané dne 5. 9. 2016

Rada města Přelouče : 

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

56/1   Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 23. 8. 2016.

56/2 Informace velitele JSDH Přelouč o finančních nákladech a nutnosti dovybavení JSDH Přelouč o nezásahové prostředky.

56/3   Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od září 2016 (Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

  • SCHVALUJE :

 

56/4   Uzavření nájemní smlouvy s p. O. R.  na byt č. 8 vv Přelouči na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

56/5   Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku a montáž gastronomického zařízení v rámci rekonstrukce kuchyně v mateřské škole Kladenská č.p. 1332 Přelouč, uzavřené se společností  SEZZAM spol. s r.o., Pardubická 100, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 00655368, kterým se sjednaná cena prací navyšuje o částku 35.001 Kč bez DPH,  42.351 Kč s 21% DPH, za práce a dodávky provedené nad rozsah uzavřené smlouvy.

56/6   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“.

56/7   Záměr ve veřejném zájmu na bezúplatný převod části pozemku p.č. 749/3 v k. ú. Přelouč o výměře cca 65 m2 z vlastnictví města Přelouč do vlastnictví ČR – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.

56/8   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Pardubickým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1809/1 v k. ú. Přelouč ve prospěch města z důvodu uložení rozvodů veřejného osvětlení v ulici Vrchlického.

56/9   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 149/1 v k. ú. Klenovka.

56/10   Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od září 2016.

56/11   Platové výměry ředitelům škol a školských zařízení s platností od září 2016.

56/12   Nákup materiálu dle předložené zprávy z rozpočtu JSDH Přelouč na rok 2016 na dovybavení nových prostor hasičské zbrojnice.

56/13   Dohodu o zániku závazku uzavřenou mezi městem Přelouč a ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, na jejímž základě bude dnem 19. 9. 2016 ukončena výpůjčka prostor v budově č.p. 54, ul. Zborovská, Přelouč.

56/14   Návrh programu XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  • SOUHLASÍ :

 

56/15   S přijetím bezúplatné služby od poskytovatele ELMET, spol. s r.o., Přelouč pro příjemce Dům dětí a mládeže Přelouč v hodnotě 7.568 Kč.

 

  • JMENUJE :

 

56/16   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel ( náhradník Ing.  Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

  • DELEGUJE :

 

56/17   Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“ p.  MVDr. Zdeňka Zemana (náhradník Ing. Ivan Moravec).

 

  • POVĚRUJE :

 

56/18   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

56/19   Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.     

 

  • DOPORUČUJE :

 

56/20   Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled města Přelouče na období 2017 – 2019.

56/21   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 1/4 pozemku p.č. 2301/22 o výměře 474 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. L. Č., bytem Přelouč, za cenu 20.797 Kč.

56/22   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/05 uzavřenou mezi p. L. Č. bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/4 pozemku p.č. 2301/22 v k. ú. Přelouč.

56/23   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 1/4 pozemku p.č. 2301/22 o výměře 474 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. M.Č., bytem Přelouč, za cenu 20.797 Kč.

56/24   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/58 uzavřenou mezi p. M. Č. bytem Přelouč a městem Přelouč na odkoupení podílu 1/4 pozemku p.č. 2301/22 v k. ú. Přelouč.

56/25   Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 1/4 pozemku p.č. 1322 o výměře 383 m2 a podílu 1/4 pozemku p.č. 1326 o výměře 1 428 m2, oba v k. ú. Přelouč,  z vlastnictví  p. V.  D., bytem Žiželice, za cenu 59.000 Kč.

56/26   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/59 uzavřenou mezi p. V. D., bytem Žiželice a městem Přelouč, na odkoupení podílu 1/4 pozemků p.č. 1322 a p.č. 1326 v k. ú. Přelouč.

56/27   Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 16/47 uzavřenou mezi p. J. P., bytem Přelouč a městem Přelouč na odkup pozemku p.č. 609/12 v k. ú. Lohenice za cenu 15.675 Kč.

56/28   Zastupitelstvu města zrušit usnesení VIII. zasedání zastupitelstva města ze dne 18. 2. 2016, odst. IV, bod 1) a 2) (pověření k zastupování města Přelouč ve sporu s římskokatolickou farností Přelouč, sp. zn. 16 C 125/2015 udělené Mgr. Veronice Dofkové a Mgr. Zuzaně Dvořákové).

56/29   Zastupitelstvu města projednat a schválit Projekt regenerace sídliště „U školy“ v Přelouči.

56/30   Zastupitelstvu města pověřit zastupováním města Přelouč ve sporu s římskokatolickou farností Přelouč KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Pardubice.

56/31   Zastupitelstvu města pověřit starostku města Bc. Irenu Burešovou podpisem plné moci pro KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Pardubice, ohledně zastupování města ve sporu sp. zn. 16 C 125/2015.

 

  • NESCHVALUJE :

 

56/32   Odpuštění povinným náhradu nákladů oprávněného v exekučním řízení.

 

  • ZAMÍTÁ :

 

56/33   Žádost společnosti Solid-Agro, a.s. na pronájem části pozemku p.č. 410/4 v k. ú. Lohenice u Přelouče z důvodu zamezení přístupu k vodě vlastníkům sousedních pozemků p.č. 410/28 a p.č. 402/5 v k. ú. Lohenice u Přelouče.

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 7. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 5:05
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi