Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 27. schůze rady města

Usnesení 27. schůze rady města

konané dne 24. 8. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

27. schůze rady města konané dne 24. 8. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

27/  1 Zápisy ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 8.  a 18. 8. 2015.

27/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 10. 8. 2015.

27/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 15. 8. 2015.

27/  4 Stížnost p. Ing. J. J., na postup při prodeji pozemku p.č. 1417/89 v k.ú. Přelouč.  

27/  5 Zprávu velitele JSDH Přelouč o potřebnosti pořízení vysokotlaké hadice.

27/  6 Žádost HC Jestřábi Přelouč o nákup zánovních mantinelů na hokejbalové hřiště.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

27/  7 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Komunikace pro 9 RD, Lohenice – 1. etapa“ podal uchazeč:

 • NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875 nabídková cena bez DPH: 2.046.536 Kč,

 

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45274924 nabídková cena bez DPH: 2.299.750 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

27/ 8    O zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 40.000,- Kč. Žadatelé Spolek Vrbová stáj, z. s. Tupesy - žadatel nedoložil povinné přílohy žádosti.

27/9    O zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 27.000,- Kč na nákup party-tanů žadatele Klub umění-ART Club, z. s. Přelouč. Pravidla pro poskytování dotací města neumožňují poskytovat dotace na nákup investic.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

27/ 10 Záměr na prodej pozemku p.č. 80/5 v k. ú. Mělice o výměře 619 m2 za cenu minimálně 32.300 Kč, pozemku p.č. 240 v k. ú. Mělice o výměře 94 m2 za cenu minimálně 7.500 Kč a pozemku p.č. 243 v k. ú. Mělice o výměře 1 245 m2 za cenu minimálně 100.000 Kč.

27/11 Záměr na směnu pozemku p.č. 462/2 o výměře 114 m2, odděleného z pozemku p.č. 462 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, z vlastnictví p. P. M., bytem Praha a Ing. M. M., bytem Praha, za část pozemku p.č. 603 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře cca 400 m2 z vlastnictví města s tím, že rozdíl ve výměrách pozemku bude doplacen ve výši dle znaleckého posudku a s podmínkou, že na směňované části pozemku p.č. 603 bude zřízeno ve prospěch města věcné břemeno přístupu na zbylou část tohoto pozemku.

27/12 Záměr na navýšení počtu nájemců prostoru sloužícího k podnikání v č.p. 1340 v Přelouči vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 17. 11. 1992 o nového nájemce p. Lenku Pokornou, IČ: 73589373.

27/13 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu fasády průčelí středního traktu budovy základní školy na Masarykově náměstí č.p. 45 v Přelouči, uzavřené se společností Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303,  284 01 Kutná Hora, IČ: 25113925, kterým se sjednaná cena navyšuje o provedené vícepráce v hodnotě 32.776 Kč bez DPH, 39.659 Kč s 21% DPH.

27/14 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného  břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Tlapnet s.r.o., IČ: 27174824, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č.st. 2146, p.č. 749/3, p.č. 758/8, p.č. 763/1, p.č. 763/5, p.č. 905/20, p.č. 905/21, p.č. 905/22, p.č. 1812/19 a p.č. 1812/24, vše v k.ú. Přelouč.

27/15 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce pozemku uzavřené dne 10. 4. 2015 mezi městem Přelouč a CROSS CLUB Přelouč, IČ: 69152331, se sídlem Jižní 1366, Přelouč, kterým se doba výpůjčky mění z doby určité na dobu neurčitou.

27/16 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce  „Odstavná plocha u č.p. 845 v ul. Kladenská, Přelouč“.

27/17 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“ s firmou Design s.r.o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, IČ: 48153672, s posunutím termínu předání hotového díla na 4. 9. 2015 a navýšením ceny o 96.006 Kč bez DPH.

27/18 Ukončení smlouvy o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči, uzavřené mezi městem Přelouč a p. Bořivojem Trejbalem, IČ: 11171847, dohodou ke dni 31. 12. 2015.

27/19 Pronájem vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouč společnosti Pieta Trejbal s.r.o., 17. listopadu 182, Pardubice, IČ: 28830075.

27/20 Smlouvu o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Pieta Trejbal s.r.o., Tř. 17. listopadu 182, Pardubice, IČ: 28830075.

27/21 Nákup vysokotlaké hadice D25 STABILOSTAR-G SUPER 60 m vč. spojek do vozidla CAS z rozpočtu JSDH Přelouč na rok 2015 dle předloženého návrhu.

27/22 Uzavření nájemní smlouvy s p. Z. R., na byt č. 2 v ul. Jana Dítěte          v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017.

27/23 Že nositelem/žadatelem projektu Místního akčního plánu vzdělávání ORP Přelouč bude MAS Železnohorský region.

27/24 Dodatek č. 3/2015 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a.s.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

27/25 S využíváním mezinárodních průkazů ISIC a ISIC Scholar pro uplatnění slevy na jízdném u městské autobusové dopravy v Přelouči.

27/26 S rozdělením bytu č. 15, Za Fontánou 433 v Přelouči, na dvě bytové jednotky 1+1 za podmínky předložení kalkulovaných nákladů na tuto stavbu.       

27/27 S nákupem opon s harlekýny a výkrytů na jeviště kinosálu městského kina Přelouč v pořizovací hodnotě 256.000,- s investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče.

 

 1.  POVOLUJE :  

 

27/28 Konání 5. ročníku sochařského workshopu pořádaného Klubem umění – Art Club, z.s. v prostoru zahrady Občanské záložny v termínu od 12. 9. do 19. 9. 2015.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU : 

 

27/29 Z obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 p. J. H. pro konání „Rozloučení s prázdninami“ s večerní zábavou v areálu  Lohenice – Břízky dne 23. 8. 2015 od 00.00 do 02.00 hodin.

27/30 Z časového omezení stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 Klubu umění – Art Club, z.s. na  konání koncertu  dne 16. 9. 2015 od 22.00 do 24.00 hodin.

 

 1. ZMOCŇUJE :

 

27/31 P. Ing. P. O., trvale bytem Jevišovice k zastupování a jednání jménem města Přelouč na jednání o vypořádání připomínek města k návrhu nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se navrhuje zařadit lokalitu Louky u Přelouče do národního seznamu evropsky významných lokalit, které se bude konat dne 7. 9. 2015 od 9.00 hod. v budově Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

27/32 Zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje nemovitého majetku obce platná od 18. 9. 2015.

27/33 Zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů R., o odkup pozemku p.č. 938/2 v k. ú. Přelouč.

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

27/34 S tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil za osobu užívající byt za účelem bydlení v ubytovně JOVA, Dukelské náměstí 1513, 535 01 Přelouč, p. J. L., trvale bytem Heřmanův Městec (zastoupeného opatrovnicí p. Dědičovou Marcelou, sociální pracovnicí Městského úřadu Heřmanův Městec). Orgánu samosprávy nesmí být poskytnuty o posuzované osobě bližší informace o jeho sociálních poměrech. Posuzovaná osoba není občanem města Přelouče a orgán samosprávy není proto schopen objektivně posoudit oprávněnost výplaty doplatku na bydlení.

 

 1. RUŠÍ :

 

27/35 Usnesení rady města č. 14/13 ze dne 7. 4. 2015 (schválení záměru na prodej pozemku p.č. 80/5 v k.ú. Mělice za cenu min. 100 Kč/m2).

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

Datum vložení: 26. 8. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 8. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi