Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 20. schůze rady města

Usnesení 20. schůze rady města

konané dne 1. 6. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

20. schůze rady města konané dne 1. 6. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

20/  1 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 17. 5. 2015.

20/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 20. 5. 2015.

20/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 27. 5. 2015.

20/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 5. 2015.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

20/  5 Prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření Města Přelouče za rok 2015.

20/  6 Dodatek č. 5 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 8. 12. 2004 mezi městem Přelouč a Hokejbalovým klubem Jestřábi Přelouč.

20/  7 Záměr na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 23. 1. 2014 mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921, kterým se mění lhůta pro uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku pod rozestavěnými bytovými domy Na Hodinářce.

20/  8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Přelouč – propojení kanalizace ul. Jaselská“ s uchazečem Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČ: 48180394.

20/  9 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se stavební společností Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora, IČ:  25113925, na opravu fasády budovy Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči, který se sjednaná cena prací zvyšuje o částku 10.545,95 Kč bez DPH, 12.760,60 Kč s 21% DPH, z důvodu změny povrchové úpravy omítky.

20/10 Vnitřní předpis č. SM 5/2015 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s účinností od 15. 6. 2015.

20/11 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – IV. etapa“ s uchazečem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha, IČ: 26177005, s nabídkovou cenou 4.720.000 Kč bez DPH.

20/12 Uzavření nájemní smlouvy s p. M. S., na byt č. 4 v ul. Za Fontánou, Přelouč na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016.

20/13 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R., na byt č. 15 v ul. Za Fontánou, Přelouč na  dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015.

20/14 Uzavření nájemní smlouvy  s p. O. R., na byt č. 10 v ul. Za Fontánou, Přelouč na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015.

20/15 Uzavření nájemní smlouvy s p. E. N., na byt č. 13 v ul. Za Fontánou, Přelouč na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015.

20/16 Výsledky ceny Reprezentant školy za školní rok 2014- 2015.

 

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

20/17 S podnájmem bytu E4 v ul. Jana Dítěte v Přelouči, nájemkyně p. L. K,     trvale bytem tamtéž za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a bude v jedné kopii předložena městu.

 

20/18 S pořízením ojetého užitkového vozidla – komunálního nosiče nástaveb do 3,5 t typu Multicar 26 pro potřeby Technických služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 380.000 Kč vč. DPH z investičního fondu organizace.

20/19 Se zastavením exekuce proti povinnému R. L., trvale bytem Československé armády, Přelouč.

 

 1. ROZHODUJE :

 

20/20 O zamítnutí žádosti Českého svazu chovatelů, základní organizace Přelouč, o poskytnutí dotace na úhradu nákladů účastnici  Mistrovství Evropy v Králičím hopu.

 

 1. VYDÁVÁ :  

 

20/21 Vnitřní předpis č. SM 6/2015 „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností s účinností od 1. 6. 2015.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU : 

 

20/22 Výjimku z časového omezení stanoveného OZV č. 2/2015 p. J. H., pro konání hudební produkce v areálu Břízky – Lohenice dne 28. 6.2015 od 00.00 do 02.00 hodin ráno.

20/23 Z časového omezení stanoveného OZV č. 2/2015 p. Danielu Reichmanovi, řediteli KICMP, pro konání tanečních večerů v parku za Základní školou Masarykovo náměstí v Přelouči ve dnech 7. 6.,  28. 6., 12. 7. a 26. 7. 2015 vždy v době od 00.00 do 01.00 hodin.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

20/24 Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2014.

20/25 Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2014 bez výhrad.

20/26 Zastupitelstvu města vydat opatření obecné povahy, kterým se zruší regulační plán Přelouč – Lipiny.

20/27 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. O. J. bytem V Křovinách, Praha 4, o odkoupení pozemku p.č. 149/4 v k.ú. Klenovka.

20/28 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi ČR – Státní pozemkový úřad a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 507/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

20/29 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 1/8 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč od p. P. T., bytem Hybešova, Doubravice nad Svitavou, za cenu dle znaleckého posudku.

20/30 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1850/5 v k.ú. Přelouč o výměře 50 m2 z vlastnictví ČR – Ministerstvo obrany do vlastnictví města.

20/31 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví uzavřenou mezi ČR – Ministerstvo obrany a městem Přelouč, kterou se bezúplatně převádí pozemek p.č. 1850/5 v k.ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouče.

20/32 Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. st. 2970 v k.ú. Přelouč o výměře 697 m2 společnosti K2 invest s.r.o., IČ: 26008921 za cenu 836.400 Kč.

20/33 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností K2 invest s.r.o., IČ: 26008921 na prodej pozemku p.č.st. 2970 v k.ú. Přelouč.

20/34 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys, myší) na území města Přelouč a místních částí.

20/35 Zastupitelstvu města zamítnout žádost Bc. J. C., o odkup pozemku p.č. 25/1 v k. ú. Přelouč.

20/36 Zastupitelstvu města uzavřít uznání dluhu a dohodu o splátkách s p. E. N., bytem Za Fontánou, Přelouč.

 

20/37 Zastupitelstvu města vzít na vědomí přehled vývoje trestné činnosti dětí a mládeže v období let 2012 – 2014.

 

 1. RUŠÍ :

 

20/38 Usnesení rady města č. 18/38 ze dne 4. 5. 2015 (vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 763/5).

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

20/39  Tajemnici MěÚ uplatnit požadavek občanů Lohenic na úpravu spoje č. 8 linky 650620 u Pardubického kraje.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

Datum vložení: 2. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi