Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Usnesení 14. schůze rady města

Usnesení 14. schůze rady města

konané dne 7. 4. 2015

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

14. schůze rady města konané dne 7. 4. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

14/  1 Informaci o přehledu výkonů a tržeb městské autobusové dopravy v Přelouči za rok 2014.

14/  2 Zápis z jednání pracovní skupiny pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům konaného dne 30. 3. 2015.

14/  3 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 21. 2. 2015.

14/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 23. 3. 2015.

14/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 23. 3. 2015.

14/  6 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 2. 4. 2015.

14/  7 Zápis z jednání sportovní komise ze dne 30. 3. 2015.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

14/  8 Smlouvu o výkonu exekuční činnosti se soudním exekutorem Mgr.Tomášem Voborníkem, Exekutorský úřad  Pardubice, se sídlem v Moravanech, ul. 9. května 215, 533 72.

14/  9 Vnitřní směrnici č. 04/15 „Vymáhání peněžitých pohledávek“.

14/10 Smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 917/9 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a CROSS CLUB Přelouč, IČ: 69152331, se sídlem Jižní 1366, Přelouč na dobu určitou do 31. 8. 2015.

14/11 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Dětským diagnostickým ústavem, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, IČ: 62690001, se sídlem Říčařova 277, Hradec Králové, na výpůjčku prostor v budově č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

14/12 Záměr na prodej části pozemku p.č. 749/3 o výměře cca 4 m2 u vchodů č.p. 1350 a č.p. 1351, domu č.p. 1350 – 1352 ve Studentské ulici spoluvlastníkům pozemku p.č.st. 1973 v k.ú. Přelouč, jehož je dům součástí za cenu 1.000 Kč/m2.

14/13 Záměr na prodej pozemku p.č. 80/5 v k.ú. Mělice o výměře 619 m2 za cenu minimálně 100 Kč/m2.

14/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 9/4 a p.č. 240/6, oba v k. ú. Klenovka.

14/15 Pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče na sezónu 2015 p. Miloslavu Vařákovi, Mělice 59, IČ: 73663913, za nájemné 10.000 Kč.

14/16 Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Miloslavem Vařákem, Mělice IČ: 73663913, na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče.

14/17 Pronájem pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky za účelem provozování přírodního koupaliště p. Lukáši Slabému, Semín, IČ: 69169667.

14/18 Smlouvu o nájmu pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Lukášem Slabým, Semín, IČ: 69169667 za roční nájemné 77.000 Kč.

14/19 Pachtovní smlouvu a smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na provozování kanalizačního řadu v Lohenicích na pozemcích p.č. 604/2, p.č. 587/4, p.č. 259/1, p.č. 259/3, p.č. 257/6, p.č. 257/13 a p.č. 257/18, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

14/20 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Interiér a stavební akustika kinosálu“ .

14/21 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na přístavbu Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice s Architektonickou kanceláří Ing. arch. Pavla Maléře,CSc., Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČ: 13182196, za cenu 300.000 Kč bez DPH, 363.000 Kč s 21% DPH.

14/22 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Břehy s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

14/23 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Veselí s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

14/24 Smlouvu o poskytování pečovatelských služeb č.j. 222 uzavřenou podle §40 zákona č. 108/2006, o sociálních službách v platném znění pro p. J. M. s platností od nabytí účinnosti smlouvy.

14/25 Pronájem bytu č. 1 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč p. J. B., bytem Přelouč od 8. 4. 2015 na dobu neurčitou.

14/26 Veřejnoprávní smlouvu č. 14/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Lipoltice.

14/27 Veřejnoprávní smlouvu č. 15/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Zdechovice.

14/28 Veřejnoprávní smlouvu č. 16/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Brloh.

14/29 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015/ Poběžovice uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Poběžovice u Přelouče.

14/30 Finanční příspěvky ze sportovního fondu:

 • 22.000 Kč Fotbalovému klubu Přelouč na dopravu k utkáním a pronájem tělocvičen pro zimní přípravu,
 • 22.000 Kč HC Jestřábi Přelouč na startovné v soutěžích, náklady na dopravu a rozhodčí,
 • 25.000 Kč Sokolu Přelouč na sportovní činnost oddílů, sportovní potřeby a cestovní náklady,
 • 22.000 Kč Rugby club Přelouč na zimní soustředění žáků a sportovní činnost mládežnických družstev,
 • 22.000 Kč Fbc Orlu Přelouč na účast na mistrovských soutěžích a náklady na dopravu,
 • 22.000 Kč Basketbalovému klubu Přelouč, o.s.  na pronájem tělocvičen, náklady na dopravu a rozhodčí,
 •  5.000 Kč NK Klondajku Klenovka na účast v okresních soutěžích, sportovní potřeby a pronájem tělocvičen,
 •  5.000 Kč Junáku Přelouč na akci „odpoledne lanových aktivit“,
 •  5.000 Kč Českému rybářskému svazu Přelouč na činnost sportovního klubu a práci s mládeží.

14/31 Návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

14/32 S bezúplatným umístěním 1 ks informativní tabule na pozemku p.č. 1932/3 v k.ú. Přelouč k plánované Naučné geologické cyklostezce severozápadem Železných hor, jejíž realizátorem bude Společnost přátel Železných hor, z.s. Souhlasné stanovisko se vydává za předpokladu dodržení všech podmínek stanovených stavebním úřadem v územním souhlasu pro umístění informativní tabule.

14/33 S převzetím záštity města a s použitím znaku města Přelouče na listinách a reklamách souvisejících s pořádáním 15. ročníku  World Fashion show 2015 v Přelouči, jehož pořadatelem je Klub umění – ART Club z.s. Přelouč.

 

 1. JMENUJE : 

 

14/34 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Vlastimil Černý), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Ing. Blanka Stadiotová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města  Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

14/35 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“ Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE : 

 

14/36 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Interiér a stavební akustika kinosálu“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů, posouzením kvalifikace uchazečů, schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

14/37 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2015.

14/38 Zastupitelstvu města schválit další postup při uplatnění územního plánu v lokalitě lohenicko-mělických písníků – připravit podklady pro navržení odpisu zásob, pořízení územní studie a připravit návrh na pořízení změny územního plánu.

14/39 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi F., bytem Svítkov a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 173/3 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

14/40 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Ing. P. V., bytem Přelouč a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 44/4 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

14/41 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi společností JUWITAL s.r.o., IČ: 27110451 a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 28 v k.ú. Tupesy u Přelouče.

14/42 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dílu „b“ pozemku p.č. 905/20 v k.ú. Přelouč o výměře 1 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2113 – 82/2014 z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje.

14/43 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem na bezúplatný převod dílu „b“ pozemku p.č. 905/20 o výměře 1 m2 v k.ú. Přelouč.

14/44 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod dílu „c“ pozemku p.č. 905/13 v k. ú. Přelouč o výměře 947 m2 a dílu „e“ pozemku p.č. 905/15 v k.ú. Přelouč o výměře 306 m2, oddělených geometrickým plánem č. 2113 – 82/2014, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města.

14/45 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč na bezúplatný převod dílu „c“ pozemku p.č. 905/13 a dílu „e“ pozemku p.č. 905/15, oba v k.ú. Přelouč.

14/46 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 257/6 o výměře 366 m2, p.č. 257/13 o výměře 1 008 m2 a p.č. 257/18 o výměře 969 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče, z vlastnictví p. L. R., bytem Lohenice do vlastnictví města.

14/47 Zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi p. L. R., bytem Lohenice, Přelouč a městem Přelouč, na bezúplatný převod pozemků p.č. 257/6, p.č. 257/13 a p.č. 257/18, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče.

14/48 Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města.

14/49 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 5. 2015 ve výši:
 

 • členovi zastupitelstva města          683,- Kč,
 • členovi rady města                       1.977,- Kč,
 • předsedovi  výboru/komise           1.615,- Kč.
   

14/50 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměnu předsedům komisí rady a předsedům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města, s účinností od 1. 5. 2015 ve výši 1.615,- Kč.       

14/51 Zastupitelstvu města stanovit, že při souběhu výkonu více funkcí bude měsíční odměna poskytnuta ve výši souhrnu odměn za jednotlivé vykonávané funkce.

14/52 Zastupitelstvu města zrušit usnesení č. II, bod 30) (vzorová smlouva – dotace) ze dne 12. 2. 2015.

14/53Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. M. Š. a Ing. I. K., oba bytem Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 6/1 v k.ú. Škudly.

14/54 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

14/55 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g),i) l),m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

14/56 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o regulaci provozní  doby pohostinských provozoven.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

14/57 Na základě vyjádření osadního výboru Lohenice žádost p. M. Ž., bytem Přelouč o celoroční pronájem sálu v Lohenicích za účelem hudebních zkoušek kapely.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                             Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                       místostarosta

Datum vložení: 9. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -5 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -4/-14 °C
středa 6. 12. mírné sněžení -7/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi