Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 13. schůze rady města

Usnesení 13. schůze rady města

konané dne 23. 3. 2015

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

13. schůze rady města konané dne 23. 3. 2015

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

13/  1 Informaci ředitele Technických služeb města Přelouče o ekonomické nevýhodnosti pořízení  druhého služebního vozidla.

13/  2 Zápis č. 2/15 ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 9. 3. 2015.

13/  3 Zápis č. 1 ze schůze školské a kulturní komise ze dne 23. 2. 2015.

13/  4 Zápis č. 3/2015 z jednání  sociálně zdravotní komise ze dne 16. 3. 2015.

13/  5 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady ORP Přelouč za rok 2014.

13/  6 Informaci o finanční náročnosti výkupu celých pozemků zasažených výstavbou cyklostezky Přelouč – Lhota, v případě takového požadavku majitelů.

13/  7 Žádost o  změnu dopravního značení v Tylově ulici adresovanou komisi bezpečnostní a dopravní.

 

 1. ROZHODUJE :

 

13/  8 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Přelouč – propojení kanalizace ul. Jaselská“ podal uchazeč:

 

 • Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČ: 48180394, s nabídkovou cenou 380.938,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 2,9 týdnů (20 dní),

 

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

KVIS Pardubice a.s., Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934, s nabídkovou cenou 469.358,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 3 týdnů,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ: 15053695, s nabídkovou cenou 493.017,55 Kč bez DPH a dodací lhůtou 6 týdnů.

Pořadí nabídek na čtvrtém až desátém místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

13/  9 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodník v parku u městské knihovny, Přelouč“ podal uchazeč:

 

 • NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, s nabídkovou cenou 1.198.515,- Kč bez DPH a dobou realizace 8 týdnů od podpisu smlouvy,

 

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968, s nabídkovou cenou 1.246.378,25 Kč bez DPH a dobou realizace 9 týdnů od podpisu smlouvy,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČ: 48180394, s nabídkovou cenou 1.289.230 Kč bez DPH a dobou realizace 8 týdnů od podpisu smlouvy,

 • ve čtvrtém až třináctém pořadí se umístili uchazeči :

KOSS Kolín spol. s.r.o., STAV-INVESTA s.r.o., Rekom Nový Bydžov, a.s., Tost.cz, s.r.o., LKN s.r.o., Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., GoldStav CZ s.r.o., MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., INSTAV Hlinsko a.s.,GREGOR CZ, s.r.o.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve Zprávě o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a v tabulce hodnocení nabídek.

13/10 O prodloužení lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ – konec lhůty pro podání nabídek se posouvá na 7. 4. 2015, 10.00 hodin.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

13/11Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 209 v k.ú. Tupesy.

13/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1780/12 v k.ú. Přelouč.

13/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Mělice.

13/14 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 912/1 v k.ú. Přelouč za cenu 20.449 Kč.

13/15 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – IV. etapa“.

13/16 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 293/1, p.č. 293/3, p.č. 300/2, p.č. 317/2, p.č. 1891 a p.č.st. 1788, vše v k.ú. Přelouč.

13/17 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 2 uzavřenou mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče.

13/18 Smlouvu o právu provedení – opravy stavby, uzavřenou mezi p. A. B. a p. M. B., oba bytem K. Čapka, Přelouč a městem Přelouč na právo města Přelouč provést  stavbu na veřejné části pozemku p.č. 769/3 v k.ú. Přelouč ve vlastnictví p. A. B. a p. M. B.

13/19 Smlouvu o dílo na vypracování energetického auditu za účelem snížení energetické náročnosti budovy základní školy ve Smetanově ulici č.p. 1509 v Přelouči s Ing. Věrou Sytařovou – PROJEKT VERA, náměstí Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice, IČ: 13183524,  za cenu 37.000 Kč (neplátce DPH).

13/20 Smlouvu o dílo na vypracování energetického auditu za účelem snížení energetické náročnosti budovy základní školy ve Školní ulici č.p. 1510 v Přelouči s Ing. Věrou Sytařovou – PROJEKT VERA, náměstí Dukelských hrdinů 2234, 530 02 Pardubice, IČ: 13183524, za cenu 35.000 Kč (neplátce DPH).

13/21 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro snížení energetické náročnosti budovy základní školy ve Smetanově ulici č.p. 1509 s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 530 03 Pardubice, IČ: 13179527, za cenu 89.000 Kč (neplátce DPH).

13/22 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro snížení energetické náročnosti budovy základní školy ve Školní ulici č.p. 1510 s Ing. Vítězslavem Vomočilem, Sezemická 1243, 530 03 Pardubice, IČ: 13179527, za cenu 88.000 Kč (neplátce DPH).

13/23 Záměr na převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání v č.p. 1340 v Přelouči vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 17. 11. 1992 z původního nájemce Jany Lejhancové, IČ: 69169926 na nového nájemce p. Martinu Benadíkovou, IČ: 7168831.

13/24 Smlouvu o dílo na akci „Přelouč – propojení kanalizace ul. Jaselská“ s uchazečem Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice, IČ: 48180394, s nabídkovou cenou 380.938,00 Kč bez DPH a dodací lhůtou 20 dní.

13/25 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník v parku u městské knihovny, Přelouč“ s uchazečem NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, s nabídkovou cenou 1.198.515 Kč bez DPH, 1.450.203 Kč včetně DPH a dobou realizace 8 týdnů od podpisu smlouvy.

13/26 Veřejnoprávní  smlouvu č. 13/2015 uzavíranou mezi městem Přelouč a obcí Svinčany.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

13/27 S vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací hodnotě nad 20.000 Kč likvidací, systému elektronického zabezpečení – inv.č. 270128 a sporáku plynového LOTUS – inv.č. R 020.

13/28 S vyřazením majetku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč z evidence  likvidací, objednávacího boxu – inv.č. 38/3.

13/29 S vyřazením majetku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč likvidací, plynového konvektomatu Zanussi 10x2/1 ECV, inv. č. 36/1.

13/30 S použitím znaku města Přelouč ve Výroční zprávě Seminaris za rok 2014 o.s. Laxus Nymburk.

 

 1. JMENUJE :

13/31 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – IV. etapa“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :

 

13/32 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – IV. etapa“ ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE :

 

13/33 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – IV. etapa“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů, posouzením kvalifikace uchazečů, schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 1. SVĚŘUJE :

 

13/34 Starostce města Bc. Ireně Burešové pravomoc:

 1. rozhodovat o zástupcích města Přelouče v orgánech Svazu měst a obcí ČR,
 2. rozhodovat o zástupcích obcí a měst, které zmocnily k zastupování město Přelouč v orgánech Svazu měst a obcí ČR.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU : 

 

13/35 Z časového omezení stanoveného čl. 7 odst. OZV č. 3/2014  p. J. H., na  pořádání veřejné hudební produkce v restauraci Na Růžku dne 12. 4. v době od 02.00 do 03.00 hodin a dne 17. 5. 2015 v době od 00.00 do 03.00 hodin na pořádání veřejné hudební produkce v areálu Břízky, Lohenice.

 

 1. DOPORUČUJE :

13/36 Zastupitelstvu města zamítnout návrh části zastupitelů ukládající řediteli Technických služeb města Přelouče pořízení monitorovacího zařízení ke sledování pohybu vozidel Technických služeb města Přelouče.

13/37 Zastupitelstvu města navýšit v rámci rozpočtového opatření č. II rozpočtu města na rok 2015 částku na mzdové prostředky související se zřízením pracovního místa účetní – ekonom Technických služeb města Přelouče.

13/38 Zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů B., bytem Zborovská, Přelouč o odkoupení části pozemku p.č. 1780/3 v k.ú. Přelouč.

 

 1. NEPŘIJÍMÁ :  

13/39 Nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Přelouč na bezúplatný převod majetku, plynového konvektomatu Zanussi, inv.č. 36/1.

 

 

 1. UKLÁDÁ :                  

 13/40 Tajemnici MěÚ předložit radě města novelu obecně závazných vyhlášek města č. 3/2014 a č. 8/2011.

 

 1. RUŠÍ :

 

13/41 Usnesení rady města č. 11/14 ze dne 23. 2. 2015 (schválení dodatku č. 1 smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče).

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                    Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                              místostarosta

             

Datum vložení: 25. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 3. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi