Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 11. schůze rady města

Usnesení 11. schůze rady města

konané dne 23. 2. 2015

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

11. schůze rady města konané dne 23. 2. 2015

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

11/  1 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 10. 2. 2015.

11/  2 Zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 12. 2. 2015.

11/  3 Informace velitele JSDH o finančních nákladech a nutnosti zabezpečení stanice Zborovská č.p. 54 a sestěhování materiálu z hasičské zbrojnice č.p. 56 Lhota pod Přeloučí a skladu protipovodňového opatření v ulici Sportovní.                               

11/  4 Informaci o vývoji soudních sporů s JUDr. B. Š.

 

 1. SCHVALUJE :

 

11/  5 Závazný ukazatel limit mezd pro příspěvkové organizace na rok 2015.

11/  6 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2015.

11/  7 Statut bezpečnostní a dopravní komise.

11/  8 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace PU/1153/D5 k projektu Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku, reg. č. CZ.1.13/2.2.00/28.01153.

11/  9 Smlouvu o dílo se stavební společností Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora, IČ: 25113925, na opravu fasády budovy Občanské záložny na Masarykově náměstí  č.p. 44 v Přelouči, s nabídkovou cenu 66.826 Kč bez DPH, 80.860 Kč vč. 21% DPH.

11/10 Zadávací podmínky veřejné zakázky „Přelouč – propojení kanalizace ul. Jaselská“.

11/11 Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce fotbalového stadionu“.

11/12 Výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Chodník v parku u městské knihovny Přelouč“.

11/13 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. F., bytem K. Čapka, Přelouč, na právo zřízení el. přípojky na pozemcích města p.č. 1264/9 a p.č. 1301/15 v k. ú. Přelouč.

11/14 Dodatek č. 1 smlouvy o bezúplatném převodu majetku uzavřené dne 27. 11. 2013 mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče.

11/15 Zadání dopravní studie, jejímž předmětem je rozšíření parkovacích kapacit v prostoru  vymezeném  ulicemi Pardubická, Kladenská a Račanská.

11/16 Záměr na rozšíření parkoviště v Jaselské ulici na pozemcích, nyní ve vlastnictví Českých drah, a.s.

11/17 Smlouvu o převodu investorství uzavřenou mezi městem Přelouč a vlastníky rodinných domů v Lohenicích, zastoupených p. L. J., Havlíčkova, Přelouč, na převod investorství stavby „Odkanalizování 10 rodinných domů – Lohenice“

11/18 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2015 s obcí Selmice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

11/19 Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2015 s obcí Jedousov o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

11/20 Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2015 s obcí Poběžovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

11/21 Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2015 s obcí Přepychy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

11/22 Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2015 s obcí Sovolusky o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

11/23 Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2015 s obcí Přelovice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

11/24 Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2015 s obcí Litošice o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

11/25 Provedení zabezpečení hasičské stanice Zborovská č.p. 54 dle předloženého návrhu.

11/26 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a A. E. na byt č. 1 v ulici Sportovní v Přelouči na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2015.

11/27 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R. na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015 na byt č. 15  v Přelouči v ul. Za Fontánou.

11/28 Vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2015 na budově č.p. 25 na Masarykově náměstí.

11/29 Výplatu odměn členům:

 • Komise SPOZ dle předloženého návrhu,
 • Komise k projednávání přestupků dle předloženého návrhu,
 • Komise školské a kulturní dle předloženého návrhu,
 • Komise pro rozvoj města dle předloženého návrhu,
 • Komise sportovní dle předloženého návrhu,
 • Komise bezpečnostní a dopravní dle předloženého návrhu,
 • Komise místní samosprávy Štěpánov dle předloženého návrhu,
 • Komise místní samosprávy Tupesy dle předloženého návrhu,
 • Komise místní samosprávy Lhota – Škudly dle předloženého návrhu,
 • Výboru finančního dle předloženého návrhu,
 • Výboru kontrolního dle předloženého návrhu,
 • Výboru majetkového dle předloženého návrhu,
 • Osadního výboru Mělice dle předloženého návrhu,
 • Osadního výboru Klenovka dle předloženého návrhu,
 • Osadního výboru Lohenice dle předloženého návrhu

za jejich práci v roce 2014.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

11/30 S požadavkem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč zakoupit digitální klavír YAMAHA v hodnotě 80.000 Kč z investičního fondu této příspěvkové organizace.

11/31 S nákupem zemního plynu a elektřiny na rok 2016 pro město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno,IČ: 49546392.

11/32 Aby si Sbor hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Tupesy zřídil sídlo a korespondenční adresu v objektu č.p. 16 v Tupesích.

 

 1. ROZHODUJE :

 

11/33 O uplatnění možnosti zvýšení nájemného z nebytových prostor a pozemků o míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4%.

11/34 Že na základě doporučení hodnotící komise ze dne 18. 2. 2015  nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na „Konsolidaci IT a nových služeb TC ORP Přelouč“ podal uchazeč:

 •  AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 2 – Moravská Ostrava IČ: 47676795, nabídková cena bez DPH: 5.026.500 Kč,  6.082.065 Kč s 21% DPH,
 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč AG COM, a.s., Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice,IČ: 47452081, nabídková cena bez DPH 5.044.600 Kč, 6.103.966 Kč s 21% DPH.

         

 1. DOPORUČUJE : 

 

11/35 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. Radka Straky o odkoupení části pozemku p.č. 268/6 v k.ú. Škudly.

 

 1. JMENUJE :  

 

11/36 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ ve složení : Pavel Caha (náhradník Ing. Blanka Stradiotová), Miroslav Manžel (náhradník Ing. Iva Lehárová), Hana Mencová (náhradník Vlastimil Černý), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná radou města Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

11/37 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ Ing. Ivana Moravce ( náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE : 

 

11/38 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce fotbalového stadionu“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů a schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

11/39 S udělením výjimky ze zákazového dopravního značení B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) do prostoru podchodu pro pěší pod tratí ČD v ul. Labská dle předložené žádosti S. M., Vratislavské náměstí, Přelouč.

11/40 Po projednání návrhu s vybudováním cyklostezky Přelouč – Lhota po pravé straně silnice I/2 na pozemcích města vedoucích v poli.

 

 X. UKLÁDÁ :    

 

11/41 Komisi místní samosprávy Tupesy oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru termín konání pálení  čarodějnic.

11/42 Provést změnu svislého dopravního značení B 1 (zákaz vjezdu všech vozidel) na místní komunikaci v ul. U Rybníčka v úseku před nemovitostí č.p. 1134 dle návrhu dopravní a bezpečnostní komise ze dne 10. 2. 2015.

11/43 Tajemnici MěÚ předložit radě města v termínu do 31. 3. 2015 finanční náročnost vykoupení celých  pozemků dle požadavků jejich vlastníků pro realizaci cyklostezky Přelouč – Lhota.

 

 

 

 

Bc.  Irena  B u r e š o v á                    Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                               místostarosta

Datum vložení: 24. 2. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 2. 2015 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Velikonoční dílna

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 4 °C
pátek 2. 6. skoro jasno 18/4 °C
sobota 3. 6. skoro jasno 21/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi