Obsah

Usnesení 98. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 31.3.2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

98. schůze rady města konané dne 31. 3. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

98/  1 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 23. 3. 2014.

98/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 19. 3. 2014.

98/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 19. 3. 2014.

98/  4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 19. 3. 2014.

98/  5 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 24. 3. 2014.

 

 1. ROZHODUJE :    

 

98/  6 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na opravu povrchu komunikace na p.č. 609/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče podal uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ:60838744,  s nabídkovou cenou 811.000 Kč včetně DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč HOLD, s.r.o., Orel 35,  535 21 Slatiňany, IČ: 45538425 s nabídkovou cenou 847.962 Kč včetně DPH,
 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč M- SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 s nabídkovou cenou 965.132 Kč včetně DPH,
 • pořadí na čtvrtém až devátém  místě odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí a uvedenému v příslušném zápise.

98/  7 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Rekonstrukce chodníků a vozovky v ul. ČSA Přelouč“ podal uchazeč Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361 s nabídkovou cenou 2.425.000 Kč bez DPH a dodací lhůtou 7 týdnů,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, Hradec Králové, IČ: 28812875 s nabídkovou cenou 2.578.735 Kč bez DPH a dodací lhůtou 11 týdnů,
 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč M-SILNICE a.s., Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ: 42196868 s nabídkovou cenou 2.854.437 Kč bez DPH a dodací lhůtou 7 týdnů,
 • pořadí nabídek na čtvrtém až sedmém místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

98/  8 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce části objektu č.p. 44,  Občanská záložna Přelouč, na výdejnu jídel pro základní školu“ podal uchazeč Jirák s.r.o., Dražkovice 107, 533 33 Pardubice, IČ: 27464300, s nabídkovou cenou 3.411.750 Kč včetně DPH a dodací lhůtou 9 týdnů,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč Rudolf Kmoch spol.  s r. o., U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice, IČ: 45537585, s nabídkovou cenou 3.550.956 Kč vč. DPH a dodací lhůtou 10 týdnů,
 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč ORSmix s.r.o. , Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9, IČ: 24784834, s nabídkovou cenou 2.949.897 Kč bez DPH a dodací lhůtou 13 týdnů,
 • pořadí nabídek na čtvrtém až devátém místě odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí a uvedenému v příslušném zápise.

98/  9 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky na koupi nového osobního automobilu pro potřeby MěÚ Přelouč podala společnost PROFI AUTO SERVIS s.r.o., Kolovratská 1367, Říčany, IČ: 24789488, s nabídkovou cenou 228.690 Kč vč. DPH,

 • ve druhém pořadí se umístila společnost Autosalon LOUDA spol.  s r.o., Hradecká 555,  530 09 Pardubice, IČ: 46358714, s nabídkovou cenou 238.700 Kč vč. DPH,
 • ve třetím pořadí se umístila společnost AUTO STYL a.s., Jeremiášova 3/1115,  155 00 Praha 5,  IČ: 63080621, s nabídkovou cenou 240.900 Kč vč. DPH.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

98/10 Smlouvu č. 64/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností SOP a.s. Přelouč, IČ: 60913843  o výpůjčce  nádob  na bílé sklo.

98/11 Smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi městem Přelouč a příspěvkovou organizací Kulturní a informační centrum města Přelouče.

98/12 Smlouvu o dílo na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 22 integrovaného operačního programu „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ s firmou CORTIS Consulting s.r.o., Teslova 3, 301 00 Plzeň.

98/13 Smlouvu o dílo na opravu povrchu komunikace na p.č. 609/1 v k. ú.  Lohenice u Přelouče se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha 5, IČ: 60838744 za nabídkovou cenu 670.248 Kč bez DPH, 811.000 Kč včetně 21% DPH.

98/14 Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků a vozovky v ul. ČSA Přelouč“ se společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ: 2525336,1 s nabídkovou cenou 2.425.000 Kč  bez  DPH,  2.934.250 Kč s 21% DPH a dodací lhůtou 7 týdnů.
 

98/15 Smlouvu o dílo na rekonstrukci prostor bývalé restaurace v budově Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na výdejnu jídel pro základní školu se společností  Jirák s.r.o., Dražkovice 107, 533 33 Pardubice, IČ: 27464300, s nabídkovou cenou 3.411.750Kč vč. DPH a dodací lhůtou 9 týdnů.      

98/16 Udělení výjimky z „Pravidel rady města pro přidělování městských bytů“, čl. 2, bod 3) pro uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v ul. Za Fontánou p. V. R.

98/17 Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 1.000 m2 na dobu určitou od 15. 5. 2014 do 15. 9. 2014 za cenu minimálně 8.000 Kč.

98/18 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 237, p.p.č. 19/3 a p.p.č. 20/1 v k. ú. Štěpánov u Přelouče.

98/19 Dodatek č. 7 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 15. 12. 2005 mezi městem Přelouč a Technickými službami města Přelouče.

98/20 Pronájem bytu č. 15 o velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční 1516, Přelouč, p. Z. V., bytem Přelouč, B. Němcové  od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou.

98/21 Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem městem Přelouč a dlužníkem p. V. R.,  na úhradu nedoplatku na nájemném ve výši 46.867 Kč, neuhrazeném poplatku z prodlení ve výši 21.736 Kč a nákladů řízení ve výši 1.880 Kč, tedy celkového dluhu ve výši 70.483 Kč.

98/22 Uzavření nájemní smlouvy s p. V. R.,na byt č. 15 v ul. Za Fontánou         v Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015, a to za podmínky zaplacení dlužné částky 70.483 Kč do 23. 12. 2014 dle dohody o splátkách ze dne 31. 3. 2014, č.j.: MUPC4524/2014.

98/23 Poskytnutí dotace pro VOLANT, o.p.s. ve výši 25.000 Kč na úhradu materiálových  nákladů a nájemného  v roce 2014.

98/24 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1038 pro odběrné místo v ul. Sluneční č. p. 1516, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o., Praha 8.

98/25 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1039 pro odběrné místo v ul. Sluneční č. p. 1414, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o., Praha 8.

98/26 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1040 pro odběrné místo v ul. Za Fontánou č. p.  433, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o.

98/27 Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5003/2014 uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.

98/28 Kupní smlouvu na nákup osobního automobilu pro potřeby MěÚ Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a společností PROFI AUTO SERVIS s.r.o., Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, IČ: 24789488 za celkovou cenu 228.690 Kč vč. DPH.

98/29 Finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení  Pardubice na úhradu nájemného za hřiště pro konání krajského kola hry Plamen dne 8. 6. 2014  v Přelouči.

98/30 Přijetí dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 70.000 Kč na XX. ročník Ceny Františka Filipovského za dabing 2014.

98/31 Smlouvu o poskytnutí dotace č. 20382/2014 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 70.000 Kč na přípravu a konání XX. ročníku ceny Františka Filipovského za dabing 2014.

98/32 Finanční příspěvky ze sportovního fondu rady města ve výši:

 • 20.000 Kč Fotbalovému klubu Přelouč na dopravu k utkáním, úhradu pronájmu tělocvičen pro zimní přípravu mládežnických mužstev,
 • 20.000 Kč HC Jestřábi Přelouč na startovné do soutěží, cestovné mládežnického družstva – okresní kolo středních škol,
 • 20.000 Kč Sokolu Přelouč na sportovní činnost oddílů, sportovní potřeby, cestovní náklady,
 • 20.000 Kč Rugby clubu Přelouč na sportovní soustředění mladších žáků, cestovné na turnaje,
 • 20.000 Kč Fbc Orel Přelouč na účast v mistrovských soutěžích ČFbU družstev oddílu florbalu, cestovní výlohy,
 • 20.000 Kč Basketbalovému klubu Přelouč, o.s. na úhradu pronájmu sportovní haly, rozhodčích a cestovních nákladů,
 •  5.000 Kč Nohejbalu Klenovka na účast oddílu v okresních soutěžích, cestovní výlohy, sportovní vybavení,
 •  3.500 Kč Palmičce Přelouč – oddílu šipek na turnaj pro širokou veřejnost v Přelouči, náklady za pronájem terčů.

 

 1. SOUHLASÍ :    

 

98/33 Se zahájením činností k získání finanční podpory v rámci 56. výzvy Operačního programu Životního prostředí – oblast 4.1 – nakládání s odpady, na pořízení a příslušné vybavení komunálního vozidla v hodnotě cca 1,9 mil. Kč.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

98/34 Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování příspěvku města na provoz Domova u fontány Přelouč.

98/35 Zastupitelstvu města zvolit JUDr. Ladislava Veletu, bytem Přelouč, Čechova, p. Zdeňka Honse, bytem Přelouč, Střelova, p. Danielu Čermákovou, bytem Přelouč, Pražská přísedícími Okresního soudu Pardubice na volební období let 2014 – 2018.

 

 1. JMENUJE :    

 

98/36 P. Michala Chmelaře na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice s účinností od 1. 5. 2014.

 

 1. UKLÁDÁ :   

 

98/37 Bezpečnostní a dopravní komisi projednat možnost umístění dopravního zrcadla na křižovatce v Mělicích.

 

 

 

 1. RUŠÍ :   

 

98/38 Usnesení rady města č. 96/20, 96/21 a 96/22 (smlouvy s ČEZ Energo, s.r.o. – nové znění smluv).

 

 

 

 

 

 

Bc. Irena   B u r e š o v á                                    Ing. Ivan  M o r a v e c

          starostka                                                              místostarosta

 


Vytvořeno: 1. 4. 2014
Poslední aktualizace: 1. 4. 2014 00:00
Autor: