Obsah

Usnesení 96. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 3. 3. 2014

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

96. schůze rady města konané dne 3. 3. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

96/  1 Zprávu se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za druhé pololetí  roku 2013.

96/  2 Zprávu o přehledu produkce domovního odpadu v roce 2013.

96/  3 Výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2013.

96/  4 Informaci o výši nájemného v obecních bytech, u kterých byla prováděna úprava výše nájmu dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o možném způsobu jeho další úpravy.

96/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 24. 2. 2014.

96/  6 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady ORP Přelouč za rok 2013.

96/  7 Informace Charity Přelouč o výši výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 a jeho použití.

96/  8 Informaci právního oddělení MěÚ Přelouč o odpisu nedobytných pohledávek ve výši 21.929,80 Kč a nákladů řízení ve výši 900 Kč v roce 2013 za daňovými dlužníky, a to ve smyslu § 158 odst. 3 zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: týká se pohledávek vzniklých nezaplacením daňových nedoplatků a nákladů řízení daňovými subjekty z důvodu úmrtí dlužníků, neoprávněně vyměřených platebních výměrů, zrušených rozhodnutí a insolvence ke dni 31. 12. 2013.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

96/  9 Smlouvu č. 1/2014 o servisní činnosti na dieselagregátu v budově Městského úřadu Přelouč, uzavřenou mezi firmou BUNAT CZ s.r.o., K Lipníkům 443, Chvaletice, IČ: 28824954 a městem Přelouč.

96/10 Smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi městem Přelouč a příspěvkovou organizací Mateřská škola Kladenská Přelouč.

96/11 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací na rok 2014.

96/12 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2014.

96/13 Zadávací podmínky stavební části veřejné zakázky na rekonstrukci prostor bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na výdejnu jídel pro základní školu.

96/14 Smlouvu o vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se společností PROJECTICON s.r.o. – projekční a konzultační kancelář, Antonína Kopeckého 151,  549 22 Nový Hrádek, IČ: 28809459, na rekonstrukci fotbalového hřiště s atletickou drahou a  tribuny na stadionu v Přelouči, Sportovní ulice č.p. 776, za úplatu 211.500 Kč bez DPH.

96/15 Zadávací podmínky veřejné zakázky na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. ČSA v Přelouči.

96/16 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica Czech Republic, a.s. na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.p.č. 427/4 a p.p.č. 1932/1 v k.ú. Přelouč.

96/17 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. Š., bytem Starý Mateřov, na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.p.č. 427/4 a p.p.č. 1985 v k.ú. Přelouč.

96/18 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí budovy č.p. 877 v ul. Choceňské v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a společností HANEL, spol. s r.o., IČ: 60113677.

96/19 Výzvu k podání nabídky zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“.

96/20 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1038 pro odběrné místo v ul. Sluneční č.p. 1516, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o., Praha 8.

96/21 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1039 pro odběrné místo v ul. Sluneční č.p. 1414, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o. Praha 8.

96/22 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1040 pro odběrné místo v ul. Za Fontánou č.p. 433, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o. Praha 8.

96/23 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a G. R. na byt č. 10 v ul. Za Fontánou, Přelouči na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 30. 4. 2014.

96/24 Příspěvek ve výši 5.000 Kč Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč na pořádání 7. ročníku rybářských závodů HANDICAP FISCH CAP 2014 (strava pro účastníky, upomínkové dárky, poháry, diplomy).

96/25 Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem městem Přelouč a dlužnicí p. S. J., Vrchlického, Přelouč, na úhradu nedoplatku za cenu užívání a neuhrazené částky za služby spojené s užíváním bytu č. 15 v domě v ul. Za Fontánou, ve     výši 6.471 Kč, a to za měsíc únor 2014.

96/26 Vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2014 na podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

96/27 Se zapojením základních a mateřských škol do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů za účelem sběru tříděného odpadu.

96/28 S nákupem nového osobního automobilu značky Škoda Fabia Combi TOUR 1.4 16V 63 kW pro potřeby Městského úřadu Přelouč.

96/29 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Masarykovo náměstí zakoupit 3 sety interaktivních tabulí v celkové hodnotě 190.000 Kč z fondu reprodukce majetku.

96/30 Se zvýšením nájemného z nebytových prostor a pozemků o průměrnou roční inflaci za rok 2013 s platností od 1. 4. 2014.

 

 1. ROZHODUJE :   

 

96/31 O zvýšení nájemného od 1. 7. 2014 v obecních bytech v č.p. 1414, č.p. 1537, č.p. 1540, č.p. 1562, č.p. 1563, č.p. 1564, č.p. 1567 a č.p. 1612 v Přelouči o míru inflace za rok 2013, tedy o 1,4%.

96/32 O následujícím postupu v nakládání s nevyužitelným zařízením a vybavením v prostorách bývalé restaurace v objektu Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p.  44 v Přelouči:

 • hledat možnost využití v rámci města Přelouč a jeho příspěvkových organizací,
 • v případě nemožnosti tohoto způsobu využití nabídnout zařízení a vybavení k veřejnému odprodeji,
 • neprodejné a jinak nevyužitelné zařízení a vybavení navrhnout ústřední likvidační komisi k vyřazení a likvidaci.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :  

 

96/33 Na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí budovy č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :    

 

96/34 Z časového omezení stanoveného čl. 7 OZV č. 9/2012 Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč pro konání rybářské zábavy dne 23. 3. 2014 v době od 02.00 do 03.00 hodin.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

96/35 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. J. K. o odkup pozemku p.p.č. 410/43 v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

 

 

 1. JMENUJE :   

 

96/36 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení stavební části veřejné zakázky na rekonstrukci prostor  bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na výdejnu jídel pro základní školu ve složení: Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník ing. Jiří Jura), Josef Černý  (náhradník Pavel Caha) a stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

96/37 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. ČSA v Přelouči ve složení: Miroslav Manžel, Hana Mencová, Josef Černý,  náhradníci: Pavel Caha, ing. Iva Lehárová, Bc. Eva Kalousková a stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

96/38 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Josef  Černý),Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník ing. Jiří Jura), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :    

 

96/39 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve stavební části veřejné zakázky na rekonstrukci prostor bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na výdejnu jídel pro základní školu MVDr. Zdeňka Zemana (náhradník Ing. Ivan Moravec).

96/40 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení  a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. ČSA v Přelouči ing. Ivana Moravce  (náhradník Ing.Pavel Hrdý).

96/41 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ ing. Pavla Hrdého (náhradník Ing. Ivan Moravec).

96/42 Ing. Ivana Moravce jako odborníka s hlasem poradním do konkurzní komise  na obsazení pracovního místa ředitele/ky Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč.

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

96/43 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. ČSA v Přelouči otevíráním obálek s podanými nabídkami uchazečů o realizaci této veřejné zakázky.

96/44 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

96/45 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 1. NEPŘIJÍMÁ : 

 

96/46 Nabídku příspěvkové organizace Základní škola Smetanova Přelouč na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence a to buď prodejem, darováním nebo likvidací.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

 

96/47 Žádost občanského sdružení MÉDEA Hlinsko o finanční příspěvek na nákup mikrobusu.

96/48 Žádost IV-Nakladatelství s.r.o. Praha 3 na edici Omalovánek první pomoci.

96/49 Žádost o převedení nájemní smlouvy na byt v ul. Sluneční č.p. 1516/1 v Přelouči z nájemkyně p. Z. M. na p. L. P., z důvodu porušení „Pravidel pro přidělování bytů“.

96/50 Nabídku Východočeské televize V1 na propagaci města Přelouče formou placených televizních reportáží ze života města.

96/51 Nabídku televize TV Pohoda Relax na zpracování placených reportáží z dění ve městě Přelouč a okolních  obcí.

96/52 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro MAGNUSFILM s.r.o. Náchod na televizní projekt Stopy osudu/života/.

96/53 Žádost p. V. R. o urychlené řešení bytové situace z důvodu neuhrazených pohledávek vůči městu.

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                            Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                   místostarosta


Vytvořeno: 5. 3. 2014
Poslední aktualizace: 5. 3. 2014 00:00
Autor: