Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 96. schůze rady města

Usnesení 96. schůze rady města

konané dne 3. 3. 2014

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

96. schůze rady města konané dne 3. 3. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

96/  1 Zprávu se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za druhé pololetí  roku 2013.

96/  2 Zprávu o přehledu produkce domovního odpadu v roce 2013.

96/  3 Výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2013.

96/  4 Informaci o výši nájemného v obecních bytech, u kterých byla prováděna úprava výše nájmu dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o možném způsobu jeho další úpravy.

96/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 24. 2. 2014.

96/  6 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady ORP Přelouč za rok 2013.

96/  7 Informace Charity Přelouč o výši výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 a jeho použití.

96/  8 Informaci právního oddělení MěÚ Přelouč o odpisu nedobytných pohledávek ve výši 21.929,80 Kč a nákladů řízení ve výši 900 Kč v roce 2013 za daňovými dlužníky, a to ve smyslu § 158 odst. 3 zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: týká se pohledávek vzniklých nezaplacením daňových nedoplatků a nákladů řízení daňovými subjekty z důvodu úmrtí dlužníků, neoprávněně vyměřených platebních výměrů, zrušených rozhodnutí a insolvence ke dni 31. 12. 2013.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

96/  9 Smlouvu č. 1/2014 o servisní činnosti na dieselagregátu v budově Městského úřadu Přelouč, uzavřenou mezi firmou BUNAT CZ s.r.o., K Lipníkům 443, Chvaletice, IČ: 28824954 a městem Přelouč.

96/10 Smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi městem Přelouč a příspěvkovou organizací Mateřská škola Kladenská Přelouč.

96/11 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací na rok 2014.

96/12 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2014.

96/13 Zadávací podmínky stavební části veřejné zakázky na rekonstrukci prostor bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na výdejnu jídel pro základní školu.

96/14 Smlouvu o vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby se společností PROJECTICON s.r.o. – projekční a konzultační kancelář, Antonína Kopeckého 151,  549 22 Nový Hrádek, IČ: 28809459, na rekonstrukci fotbalového hřiště s atletickou drahou a  tribuny na stadionu v Přelouči, Sportovní ulice č.p. 776, za úplatu 211.500 Kč bez DPH.

96/15 Zadávací podmínky veřejné zakázky na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. ČSA v Přelouči.

96/16 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica Czech Republic, a.s. na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.p.č. 427/4 a p.p.č. 1932/1 v k.ú. Přelouč.

96/17 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. Š., bytem Starý Mateřov, na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.p.č. 427/4 a p.p.č. 1985 v k.ú. Přelouč.

96/18 Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí budovy č.p. 877 v ul. Choceňské v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a společností HANEL, spol. s r.o., IČ: 60113677.

96/19 Výzvu k podání nabídky zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“.

96/20 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1038 pro odběrné místo v ul. Sluneční č.p. 1516, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o., Praha 8.

96/21 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1039 pro odběrné místo v ul. Sluneční č.p. 1414, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o. Praha 8.

96/22 Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie č. 1040 pro odběrné místo v ul. Za Fontánou č.p. 433, Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o. Praha 8.

96/23 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a G. R. na byt č. 10 v ul. Za Fontánou, Přelouči na dobu určitou od 1. 3. 2014 do 30. 4. 2014.

96/24 Příspěvek ve výši 5.000 Kč Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč na pořádání 7. ročníku rybářských závodů HANDICAP FISCH CAP 2014 (strava pro účastníky, upomínkové dárky, poháry, diplomy).

96/25 Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem městem Přelouč a dlužnicí p. S. J., Vrchlického, Přelouč, na úhradu nedoplatku za cenu užívání a neuhrazené částky za služby spojené s užíváním bytu č. 15 v domě v ul. Za Fontánou, ve     výši 6.471 Kč, a to za měsíc únor 2014.

96/26 Vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2014 na podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

96/27 Se zapojením základních a mateřských škol do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů za účelem sběru tříděného odpadu.

96/28 S nákupem nového osobního automobilu značky Škoda Fabia Combi TOUR 1.4 16V 63 kW pro potřeby Městského úřadu Přelouč.

96/29 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Masarykovo náměstí zakoupit 3 sety interaktivních tabulí v celkové hodnotě 190.000 Kč z fondu reprodukce majetku.

96/30 Se zvýšením nájemného z nebytových prostor a pozemků o průměrnou roční inflaci za rok 2013 s platností od 1. 4. 2014.

 

 1. ROZHODUJE :   

 

96/31 O zvýšení nájemného od 1. 7. 2014 v obecních bytech v č.p. 1414, č.p. 1537, č.p. 1540, č.p. 1562, č.p. 1563, č.p. 1564, č.p. 1567 a č.p. 1612 v Přelouči o míru inflace za rok 2013, tedy o 1,4%.

96/32 O následujícím postupu v nakládání s nevyužitelným zařízením a vybavením v prostorách bývalé restaurace v objektu Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p.  44 v Přelouči:

 • hledat možnost využití v rámci města Přelouč a jeho příspěvkových organizací,
 • v případě nemožnosti tohoto způsobu využití nabídnout zařízení a vybavení k veřejnému odprodeji,
 • neprodejné a jinak nevyužitelné zařízení a vybavení navrhnout ústřední likvidační komisi k vyřazení a likvidaci.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :  

 

96/33 Na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí budovy č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :    

 

96/34 Z časového omezení stanoveného čl. 7 OZV č. 9/2012 Českému rybářskému svazu, místní organizaci Přelouč pro konání rybářské zábavy dne 23. 3. 2014 v době od 02.00 do 03.00 hodin.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

96/35 Zastupitelstvu města zamítnout žádost p. J. K. o odkup pozemku p.p.č. 410/43 v k.ú. Lohenice u Přelouče.  

 

 

 1. JMENUJE :   

 

96/36 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení stavební části veřejné zakázky na rekonstrukci prostor  bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na výdejnu jídel pro základní školu ve složení: Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník ing. Jiří Jura), Josef Černý  (náhradník Pavel Caha) a stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

96/37 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. ČSA v Přelouči ve složení: Miroslav Manžel, Hana Mencová, Josef Černý,  náhradníci: Pavel Caha, ing. Iva Lehárová, Bc. Eva Kalousková a stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

96/38 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Josef  Černý),Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník ing. Jiří Jura), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :    

 

96/39 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve stavební části veřejné zakázky na rekonstrukci prostor bývalé restaurace v Občanské záložně na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na výdejnu jídel pro základní školu MVDr. Zdeňka Zemana (náhradník Ing. Ivan Moravec).

96/40 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení  a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. ČSA v Přelouči ing. Ivana Moravce  (náhradník Ing.Pavel Hrdý).

96/41 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ ing. Pavla Hrdého (náhradník Ing. Ivan Moravec).

96/42 Ing. Ivana Moravce jako odborníka s hlasem poradním do konkurzní komise  na obsazení pracovního místa ředitele/ky Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč.

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

96/43 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. ČSA v Přelouči otevíráním obálek s podanými nabídkami uchazečů o realizaci této veřejné zakázky.

96/44 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

96/45 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 1. NEPŘIJÍMÁ : 

 

96/46 Nabídku příspěvkové organizace Základní škola Smetanova Přelouč na bezúplatný převod drobného majetku a souhlasí s vyřazením tohoto majetku z evidence a to buď prodejem, darováním nebo likvidací.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

 

96/47 Žádost občanského sdružení MÉDEA Hlinsko o finanční příspěvek na nákup mikrobusu.

96/48 Žádost IV-Nakladatelství s.r.o. Praha 3 na edici Omalovánek první pomoci.

96/49 Žádost o převedení nájemní smlouvy na byt v ul. Sluneční č.p. 1516/1 v Přelouči z nájemkyně p. Z. M. na p. L. P., z důvodu porušení „Pravidel pro přidělování bytů“.

96/50 Nabídku Východočeské televize V1 na propagaci města Přelouče formou placených televizních reportáží ze života města.

96/51 Nabídku televize TV Pohoda Relax na zpracování placených reportáží z dění ve městě Přelouč a okolních  obcí.

96/52 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro MAGNUSFILM s.r.o. Náchod na televizní projekt Stopy osudu/života/.

96/53 Žádost p. V. R. o urychlené řešení bytové situace z důvodu neuhrazených pohledávek vůči městu.

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                            Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                   místostarosta

Datum vložení: 5. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi