Obsah

Usnesení 92. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 13. 1. 2014

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

92. schůze rady města konané dne 13. 1. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :   

 

92/1 Stanovisko p. F. S., ze dne 6. 1. 2014 k prodeji pozemků na poloostrově lohenicko - mělického písníku.

92/2 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 17. 12. 2013.

92/3 Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

92/4 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 8. 1. 2014.

92/5 Poděkování HC Jestřábi Přelouč za realizaci výstavby kabin.

 

 1. SCHVALUJE :   

 

92/6 Pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč p. Janu Vančurovi, IČ 69888906, z roční nájemné 7.280 Kč.

92/7 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Janem Vančurou, IČ 69888906, na pronájem části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč za účelem umístění pevného prodejního stánku.

92/8 Propachtovat dále uvedené pozemky v k.ú. Tupesy u Přelouče společnosti Liponova, a.s., IČ: 25282778 za pachtovné ve výši 2.110 Kč/ha/rok: p.p.č. 211 o výměře 1 989 m2, č. 91/1 (PK)o  výměře 14 109 m2, č. 94/12 (PK) o výměře 3 435 m2, č. 102/2 (PK) o výměře 586 m2, č. 106/1 (PK) o výměře 5 882 m2, č. 106/2 (PK) o výměře 18 151 m2, č. 106/7 (PK) o výměře 5 750 m2,  č. 112/2 (PK) o výměře 4 855 m2, č. 122/1 (PK) o výměře 6 936 m2, č. 218 (PK) o výměře  2 941 m2, č. 224 (PK) o výměře 586 m2, podíl 1/56 č. 90/26 (PK) o celkové výměře     2 232 m2,  podíl ½ č. 90/24 (PK) o celkové výměře 9 754 m2, podíl ½ č. 91/42 (PK) o celkové výměře 177 m2.

92/9 Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Liponova, a.s., IČ: 25282778 na propachtování pozemků v k.ú. Tupesy u Přelouče.

92/10 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 97/5 o výměře 20 m2 v k.ú. Mělice za cenu minimálně 45 Kč/m2.

92/11 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 270 m2 p. M. L., bytem Jahnova, Přelouč a p. R. M., bytem Travná, Horní       Bradlo, za cenu 370 Kč/m2.

92/12 Záměr na pronájem části pozemku p.p.č. 917/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 24 m2 manželům H., bytem Edvarda Beneše, Přelouč za roční nájemné 1.000 Kč.

92/13 Záměr na pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 838/2 v k.ú. Přelouč.

92/14 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v č.p. 57 a pozemku p.p.č. 507/3 v k.ú. Lhota pod Přeloučí, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi D. a I. P., oba bytem Sulovice, Kutná Hora, a to ke dni 31.12. 2013.

92/15 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v č.p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči, uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Denisou Dubcovou, IČ: 01374273, a to ke dni 28. 2. 2014.

92/16 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M., na byt č. 6 v ul. Za Fontánou         v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014.

92/17 Finanční příspěvek z fondu rady ve výši 5.000 Kč Charitě Přelouč – Dobrovolnické centrum Přelouč na vzdělávání dobrovolníků vč. supervize v roce 2014.

92/18 Dotace z fondu rady města:

 1. 5.000 Kč Domovu sv. Josefa, Žírec na náklady související se zajištěním sociálních služeb občanům města v roce 2014,
 2. 10.000 Kč občanskému sdružení Laxus Nymburk na náklady související s výkonem terénních sociálních služeb na katastru města v roce 2014,
 3. 5.000 Kč Svazu tělesně postižených ČR, místní organizaci Přelouč na náklady související s činností organizace v roce 2014,
 4. 10.000 Kč Klubu českých turistů Přelouč na úhradu energií v sídle KČT v Přelouči v roce 2014,
 5. 7.500 Kč Domovu pro seniory Heřmanův Městec na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb občanovi města,
 6. 10.000 Kč SK SKI Přelouč na činnost sportovního klubu v roce 2014 (podpora sportovní činnosti, materiálně technické základny a sportovní vybavení klubu),
 7. 5.000 Kč oddílu futsalu FC Mazáci Přelouč na úhradu nákladů za pronájem sportovní haly,
 8. 20.000 Kč HS ČHJ Přelouč na podporu činnosti s mládeží v roce 2014 (pořádání soutěží, doprava na soutěže, letní dětské soustředění).

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

92/19 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. s odstraněním havárie teplovodního potrubí v ul. Tyršova v Přelouči  firmou určenou jednatelem společnosti bez výběrového řízení.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

92/20 Zastupitelstvu města neuplatnit předkupní právo na odkoupení  spoluvlastnického podílu 1/10 pozemků p.p.č. 93/9 a p.p.č. 99/5 v k. ú. Škudly od p. H. S., bytem Svitavy.

92/21 Zastupitelstvu města navýšit v rámci rozpočtového  opatření č. I rozpočtu města pro rok 2014 dotaci Charitě Přelouč o 20 000 Kč na činnost Jakub klubu a o 40 000 Kč na službu  Podpora rodiny.

92/22 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření č. I rozpočtu města pro rok 2014 finanční  dar ve výši 30.000 Kč sbormistrovi J. B. Foerster p. Petru Vackovi za vedení sboru.

92/23 Zastupitelstvu města zařadit v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2014 do kapitoly V1 finanční částky ve  výši:

 1. 100.000 Kč Stehno marine klub Pardubice na pořádání Mistrovství Evropy a Afriky ve vodním lyžování,
 2.  25.000 Kč Volant, o.p.s. Přelouč na úhradu nájemného.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

92/24 Žádost p. Aleše Kouby, starosty SDH Mělice o poskytnutí dotace na činnost okrsku č. 14 z důvodu nesplnění  podmínek pro poskytnutí dotace.

92/25 Žádost Klubu aktivní senior Přelouč o poskytnutí dotace na činnost z důvodu nesplnění zákonných podmínek pro poskytnutí dotace.

92/26 Žádost Hospice Anežky České, Červený Kostelec o poskytnutí dotace z důvodu, že v roce 2013 Hospic nezajišťoval sociální služby pro občany města.

92/27 Žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti STATIM, Praha na poskytnutí příspěvku na zřízení a servis babyboxů v ČR.

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                     Ing. Ivan M o r a v e c

      starostka                                                            místostarosta


Vytvořeno: 14. 1. 2014
Poslední aktualizace: 14. 1. 2014 00:00
Autor: