Obsah

Usnesení 5. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 22. 12. 2014

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

5. schůze rady města konané dne 22. 12. 2014

 

Rada města Přelouče:

  1. BERE NA VĚDOMÍ:

5/1 Splnění úkolu rady města č. 2/37 ze dne 24. 11. 2014 (přijatá opatření organizací Technické služby města Přelouče k odstranění nedostatků zjištěných veřejnoprávní kontrolou).
5/2 Opatření přijatá k závěrům veřejnosprávních kontrol v Městské knihovně Přelouč, Kulturním a informačním centru města Přelouče, Základní umělecké škole Přelouč a Školní jídelně Přelouč.

  1. SCHVALUJE:

5/3 Vnitřní směrnici č. SM 21/2014 Rozpočet a oběh účetních dokladů.
5/4 Změnu č. 4 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2014.
5/5 Dodatek č. 6 smlouvy o zajištění závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Přelouče s dopravcem ARRIVA Východní Čechy a.s.
5/6 Dodatek č. 440/2014/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014.
5/7 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby pro obec Tetov s platností od nabytí účinnosti smlouvy.
5/8 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2014 uzavřenou mezi městem Přelouč a městem Chvaletice.
5/9 Volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místní samosprávy.
5/10 A vydává Vyhlášku o dni a místě konání voleb do komisí místních samospráv a osadních výborů.
5/11 V působnosti valné hromady spol. Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. výplatu mimořádného plnění jednateli v souladu s platnou Smlouvou o výkonu funkce jednatele spol. Tepelné zdroje Přelouč s.r.o.
5/12 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5.900 Kč Rodinnému centru Sluníčko Přelouč, Kladenská 845 na tvoření adventních věnců, zdobení vánočních perníčků, vánoční odpoledne s pohádkou a autobusový výlet do vánoční Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou.
5/13 Uzavření nájemní smlouvy s p. M.D.P. na byt č. 3, ozn. A3, v č.p. 1564 v Přelouči, ul. Jana Dítěte na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015.
5/14 Prodloužení nájemní smlouvy p. K.S. na byt č. 2 v ul. Za Fontánou č.p. 433 v Přelouči, na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
5/15 Uzavření nájemní smlouvy s p. V.R. na byt č. 15 v ul. Za Fontánou č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015.

  1. SOUHLASÍ:

5/16 S pořízením počítačového zařízení (serveru) a programového vybavení pro sjednocení účetních operací v organizaci Technické služby města Přelouče v pořizovací hodnotě do 75.000 Kč z investičního fondu organizace v roce 2015.

  1. STANOVÍ:

5/17 Že Ing. Ivan Moravec, Ing. Pavel Hrdý a Ing. Mgr. Radim Jelínek, PhD. mohou užívat závěsný odznak při přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství (sňatečných obřadech).

  1. RUŠÍ:

5/18 Usnesení rady města č. 3/26 ze dne 8. 12. 2014 (vyklizení bytu č. 3 v č.p. 1564 v Přelouči).

  1. STANOVÍ:

5/19 Prodejní ceny předmětů města Přelouče určených k prodeji dle předloženého ceníku.

 

 

 

 

        Bc. Irena  B u r e š o v á                                                          Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                            místostarosta

 


Vytvořeno: 23. 12. 2014
Poslední aktualizace: 23. 12. 2014 00:00
Autor: Petr Vlček