Obsah

Usnesení 3. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 8. 12. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

 3. schůze rady města konané dne 8. 12. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

3/  1 Že dne 1. 12. 2014 byla starostce města doručena rezignace na mandát člena zastupitelstva města p. RSDr. Jaroslava Čapského, kterému tímto dnem mandát zaniká.

3/  2 Že na uvolněný mandát nastupuje p. Jan Šimon, který se stal dnem 2. 12. 2014 členem zastupitelstva města.

3/  3 Zápis č. 1/2014 ze zasedání sociálně zdravotní komise ze dne 26. 11. 2014.

3/  4 Zápis z jednání Řídící a monitorovací komise pro realizaci strategického plánu rozvoje města ze dne 2. 12. 2014.

3/  5 Zprávu o financování XX. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing.

3/  6 Technické zhodnocení budovy v majetku Města Přelouč ve výpůjčce organizaci Technické služby města Přelouče, spočívající ve vybudování montážní rampy pro údržbu mechanizace, ochranného oplocení kompresoru a elektrifikace venkovních částí areálu v Choceňské ulici, č.p. 1771.

 

 1. SCHVALUJE :

 

3/  7 Záměr na prodej pozemku p.č. 1417/89 v k. ú. Přelouč o výměře 410 m2 (odděleného z pozemku p.č. 1417/8) za cenu minimálně 103.000 Kč.

3/  8 Pachtovní smlouvu a smlouvu o provozování vodovodu pro veřejnou potřebu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na provozování vodovodního řadu v Lohenicích.

3/  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku st.p.č. 174 v k. ú. Přelouč za účelem umístění a provozování kotelny v budově č.p. 44, která je součástí tohoto pozemku.

3/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku st.p.č. 427/1 v k. ú. Přelouč za účelem umístění a provozování kotelny v budově č.p. 433, která je součástí tohoto pozemku.

3/11 Smlouvu o právu provedení opravy stavby uzavřenou mezi městem Přelouč a Českými drahami, a.s. na právo města Přelouč provést stavbu na části pozemku Českých drah, a.s. st.p.č. 323 v k.ú. Přelouč.

3/12 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 1. 2003 mezi městem Přelouč a Zemědělským a obchodním družstvem „Bratranců Veverkových“ Živanice, kterým se zvyšuje nájemné z důvodu zvýšení základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ.

3/13 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání v budově č.p. 8 v Mělicích p. Pavlu Soukupovi, Jarošova, Přelouč, IČ: 7663825, za roční nájemné 9.600 Kč.

3/14 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Pavlem Soukupem, Jarošova, Přelouč, IČ: 7663825 na pronájem prodejny v budově č.p. 8 v Mělicích.

3/15 Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni platná od 1. 1. 2015.

3/16 Pravidla pro hodnocení žádostí o chráněné byty.

3/17 Pronájem bytu č. 18 o vel. 1+ kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční, Přelouč p. B. V., bytem 17. listopadu, Přelouč od 9. 12. 2014 na dobu neurčitou.

3/18 Pronájem bytu č. 1 o vel. 1+1 v domě s pečovatelskou službou v ul. Sluneční, Přelouč p. J. F., bytem Přemyslova, Přelouč od 9. 12. 2014 na dobu neurčitou.

3/19 Pronájem bytu č. 10 o vel. 2+ kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční, Přelouč, manželům H. a F. D. , bytem U Labe, Břehy, 535 01 Přelouč, od 9. 12. 2014 na dobu neurčitou.

3/20 Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.

3/21 Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů města pro rok 2014 ve výši 10.800 Kč.

3/22 Uzavření nájemní smlouvy s p. F. K., na byt č. 7  v ul. Za Fontánou     v Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

3/23 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Tupesích se společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, kterým se sjednaná cena díla snižuje na částku 1,584.484 Kč bez DPH, 1,917.225,64 Kč vč. 21% DPH.

3/24 Návrh programu I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

3/25 S prominutím nedoplatku na poplatku a úroku z prodlení dle vyčíslení a výzvy k úhradě ze dne 31. 7. 2014, č.j. MUPC11583/2014, a to ve výši 10.158 Kč dlužníkům manželům A. a O. E., trvale bytem Sportovní, 535 01 Přelouč.

3/26 S tím, aby byl vyklizen byt č. 3 označený jako A3 o velikosti 1+1 s koupelnou,  WC a sklepem, v domě v ul. Jana Dítěte v Přelouči, jehož uživatelem je p. M. D. P., a to ke dni 15. 12. 2014 z důvodu zániku jejího nájemního vztahu ke dni 30. 11. 2014.

 

 1. JMENUJE :

 

3/27 Mgr.  Jitku Myšičkovou a Ludmilu Turynovou členkami komise Sboru pro občanské záležitosti.

3/28 P. Lukáše Spurného členem Řídící a monitorovací komise pro realizaci Strategického plánu rozvoje města.

3/29 P. Martina Pittnera členem komise pro rozvoj města.

3/30 Ing. Kamilu Křivčíkovou členkou sociálně zdravotní komise.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

3/31 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. VI rozpočtu města pro rok 2014.

3/32 Zastupitelstvu města schválit IV. etapu projektu regenerace panelového sídliště uvažovanou k realizaci v roce 2015.

3/33 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku st.p.č. 24/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí o výměře 10 m2 od p. M. L., bytem Sluneční, Přelouč za cenu 1.730 Kč.

3/34 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č.14/16 uzavřenou mezi p. M.L.,, bytem Sluneční, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku st.p.č. 24/2 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

3/35 Zastupitelstvu města schválit odkoupení podílu 1/18 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 264 m2 z vlastnictví p. P. H., bytem Smetanova, Přelouč za cenu 300  Kč.

3/36 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou Matyášovou, insolvenčním správcem dlužníka P.H., bytem Smetanova, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení 1/18 pozemku p.č. 1297/43 v k.ú. Přelouč.

3/37 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č. 1850/19 v k.ú. Přelouč o výměře 107 m2 od p. J. K., bytem 17. listopadu, Pardubice, za cenu 16.050 Kč.

3/38 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/15 uzavřenou mezi p. J. K., bytem 17. listopadu, Pardubice a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.č. 1850/19 v k. ú. Přelouč.

3/39 Zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje nemovitého majetku města platná od 1. 1. 2015.

3/40 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

3/41 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3/42 Zastupitelstvu města zrušit usnesení přijaté na VI. zasedání zastupitelstva města dne 26. 6. 2003, odst. IV, bod 2), usnesení přijaté na XXII. zasedání zastupitelstva dne 29. 9. 2005, odst. IV, bod 2) a usnesení přijaté na XXI. zasedání zastupitelstva dne 17. 12. 2009, odst. IV.

3/43 Zastupitelstvu města stanovit rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města takto:

 1. rozpočtová opatření mohou být prováděna pouze v rámci kapitoly mezi jejími položkami,
 2. výše rozpočtového opatření u jedné položky v rámci kapitoly nesmí přesáhnout částku 500.000 Kč a to plus i mínus,
 3. rada města musí každé rozpočtové opatření přesahující 100.000 Kč u jedné položky předložit včetně zdůvodnění nejbližšímu zasedání zastupitelstva města v písemné podobě na vědomí,
 4. rada města je oprávněna bez omezení schvalovat rozpočtová opatření z důvodu přijetí či čerpání dotací, přičemž je povinna dodržet ustanovení písm. c).

3/44 Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.

3/45 Zastupitelstvu města nesouhlasit se zařazením lokality Slavíkovy ostrovy do národního seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000 a schválit a podat připomínky k návrhu.

 

 1. RUŠÍ :

 

3/46 Usnesení rady města č. 1/11 ze dne 10.11. 2014 (uplatnění předkupního práva 1/18 pozemku za cenu 250 Kč/m2).

 

 1. NEPŘIJÍMÁ : 

 

3/47 Nabídku Školní jídelny, Obránců míru 1050, Přelouč na převzetí nepotřebného objednávacího boxu pro objednávání stravy, DHM  inv.č. 38/3.

 

 1. ZAMÍTÁ :  

 

3/48 Návrh na jmenování Miroslava Tyče, PhDr. členem školské a kulturní komise z důvodu, že jmenovaný nemá trvalý pobyt ve městě Přelouč.

 

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                          Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                  místostarosta

 


Vytvořeno: 10. 12. 2014
Poslední aktualizace: 10. 12. 2014 00:00
Autor: