Obsah

Usnesení 118. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 3. 11. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

118. schůze rady města konané dne 3. 11. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

118/  1 Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 29. 10. 2014.

118/  2 Změnu platových tarifů u ředitelů škol a školských zařízení Přelouč s platností od listopadu 2014 (Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

118/  3 Splnění úkolů rady města č. 114/26 a 114/27 (vyklizení bytu a úhrada nákladů spojená s užíváním bytu č. 2 v č.p. 1414).

 

 

  1. SCHVALUJE :  

 

118/  4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“, s firmou NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28812875, kterým se navyšuje cena o 31.706 Kč bez DPH, 38.364 Kč včetně DPH.

118/  5 Smlouvu č. 14217841 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Protipovodňová opatření města Přelouč“.

118/  6 Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na zadání zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Přelouč – sever, kód LHO 505821, formou zadání zakázek malého rozsahu I. kategorie.

118/  7 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s firmou PFI s.r.o. , Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku z výzvy č. 22 IOP „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09510.

118/  8 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968, kterým se navyšuje cena o 72.729 Kč bez DPH, 88.002 Kč včetně DPH.

118/  9 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

118/10 Finanční dar uvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

118/11 Vnitřní platový předpis města Přelouče, zřizovatele škol a školských zařízení s účinností od listopadu 2014.

118/12 Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 

 

 

 

Bc.  Irena  B u r e š o v á         Ing. Ivan  M o r a v e c

         tarostka                               místostarosta

 

 


Vytvořeno: 5. 11. 2014
Poslední aktualizace: 5. 11. 2014 00:00
Autor: