Obsah

Usnesení 117. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 20. 10. 1014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

117. schůze rady města konané dne 20. 10. 1014

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

117/  1 Vnitřní směrnici Technických služeb města Přelouče o používání motorových vozidel v organizaci.

117/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 3. 10.  a 9. 10. 2014.

117/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 7. 10. 2014.

117/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8. 10. 2014.

117/  5 Zápis z jednání sportovní komise ze dne 13. 10. 2014.

117/  6 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 14. 10. 2014.

117/  7 Zápis z jednání sociálně zdravotní komise ze dne 13. 10. 2014.

 

 1. ROZHODUJE :  

 

117/  8 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Chodník a opěrná zídka ul. Libušina, Přelouč“ podal uchazeč:

 • MIKOSTAV s.r.o., Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec,

IČ: 27464300,nabídková cena bez DPH: 379.237 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové,

IČ: 28812875, nabídková cena bez DPH: 384.322 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

ADAT s.r.o.,Školská 228,533 53 Pardubice – Ohrazenice,

IČ: 60203846, nabídková cena bez DPH: 398.357,60 Kč,

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

LKN s.r.o., Václavská 274, 537 01 Chrudim,

IČ: 25991361, nabídková cena bez DPH: 482.014,44 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

KOSS Kolín spol. s.r.o., 281 27 Krakovany 85,

IČ: 49825941, nabídková cena bez DPH: 553.600 Kč,

 • šestý v pořadí se umístil uchazeč Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,IČ: 25953818, nabídková cena bez DPH: 600.003 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve Zprávě o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

117/  9 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2014 – 2015 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

117/10 Jízdní řád linky č. 655101 městské hromadné dopravy v Přelouči s účinností od 14. 12. 2014.

117/11 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Chodník a opěrná zídka ul. Libušina, Přelouč“ s uchazečem MIKOSTAV s.r.o., Klešice č.p. 96, 538 03 Heřmanův Městec, IČ: 27464300, za nabídkovou cenu 379.237 Kč bez DPH.

117/12 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina Přelouč“ s firmou LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 28931521, s posunutím termínu předání hotového díla na 1. 6. 2015 a navýšením ceny o 760.595,97 Kč bez DPH, 920.321,12 Kč vč. DPH.

117/13 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 8 v Mělicích, uzavřenou mezi městem Přelouč a Pavlem Soukupem, IČ: 76638251, a to ke dni 31. 12. 2014.

117/14 Záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č.p. 8 v Mělicích, která je součástí pozemku st.p.č. 24 v k. ú. Mělice za minimální roční nájemné 100,- Kč/m2.

117/15 Dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 15. 9. 1998 mezi městem Přelouč a Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054.

117/16 Smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty uzavřenou mezi městem Přelouč a Povodím Labe, státní podnik, p. O. Č., bytem Habřinka, Bukovka, manželi D., bytem Lázně Bohdaneč, M.K., bytem Živanice, Bc. M. T., bytem Lázně Bohdaneč, B. V., bytem Živanice a J. V., bytem Bukovka, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemcích p.p.č. 41/58 a p.p.č. 41/49 v k. ú. Mělice.

117/17 Dohody o rozhodném dni a předpis záloh uzavřené mezi městem Přelouč a  ČEZ Energo, s.r.o. k odběrným místům č. 1038 (ul. Sluneční č. p. 1516), č. 1039 (ul. Sluneční č. p.  1414) a č. 1040 (ul. Za Fontánou č. p. 433).

117/18 Kupní smlouvu č. 1054 o dodávce a odběru tepelné energie uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Energo, s.r.o. k odběrnému místu č.p. 44, Masarykovo náměstí, Přelouč.

117/19 Pronájem bytu č. 2 o velikosti 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční, Přelouč, p. J. K., trvale bytem Jaroměřice, od 1. 11. 2014 na dobu neurčitou.

117/20 Plán inventur na rok 2014.

117/21 Finanční příspěvky ze sportovního fondu :

 • 4.000 Kč Fotbalovému klubu Přelouč na dopravu k utkáním, úhradu pronájmu tělocvičen pro zimní přípravu mládežnických mužstev,
 • 4.000 Kč HC Jestřábi Přelouč na startovné do soutěží, cestovné mládežnického družstva a družstva žen, výdaje na rozhodčí,
 • 4.000 Kč Sokolu Přelouč na sportovní činnost oddílů, sportovní potřeby, cestovní výdaje,
 • 4.000 Kč Fbc Orel Přelouč na účast v mistrovských soutěžích ČFbU družstev oddíluflorbalu, cestovní výdaje,
 • 5.500 Kč Tennis clubu Přelouč na nákup sportovního vybavení pro tréninky mládeže.

117/22 Příkazní smlouvu včetně plné moci na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku z výzvy č. 22 IOP „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09510 s firmou PFI s.r.o., Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 za nabídkovou cenu 96.800 Kč vč. DPH.

117/23 Text vyjádření k žalobě na zaplacení částky 400.000 Kč s příslušenstvím, podané JUDr. B. Š.

117/24 V souladu se svou kompetencí rozpočtové opatření č. V rozpočtu města na rok 2014 vevýdajové části V5 – správa majetku, investice přesunem finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z ORG 5 202 67 ul. Hradecká a Nádražní – oprava komunikace na ORG 5 202 68 ul. Libušina – chodník a opěrná zeď.

117/25 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč“ s firmou Tomáš Mikula, ELMIK, Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60040459, upravující dobu splatnosti faktur.

117/26 Termíny konání schůzí rady města dne 3. 11.,  10. 11., 24. 11. a  8. 12. 2014 a termín konání zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2014.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

117/27 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. C 09  v ul. Jana Dítěte v Přelouči s Ing. P. K., bytem Příčná, Přelouč, po převodu členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč,  Jana Dítěte, spojeného s právem nájmu uvedeného bytu, z p. K. V., na ing. P. K.

117/28 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti ul. Jana Dítěte u nemovitosti č.p. 1564 pro držitele průkazu ZTP/P N.P.,, Jana Dítěte, Přelouč s platností od 27. 10. 2014 do 27. 10. 2016.

 

 

 1. DOPORUČUJE :

 

117/29 Zastupitelstvu města zamítnout žádost Mgr. P. P.,o směnu pozemku p.p.č. 1932/7 o výměře 87 m2 v k. ú. Přelouč z vlastnictví Mgr. P. P., za část pozemku p.p.č. 2284 o výměře cca 320 m2 v k. ú. Přelouč z vlastnictví města Přelouč.

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

117/30 Provést změnu svislého dopravního značení B 20a „40“ (nejvyšší dovolená rychlost) na silnici III. třídy č. 32214 v ul. Kladenská v úseku od křižovatky s místní komunikací Za Fontánou po křižovatku s místní komunikací Školní dle návrhu dopravní a bezpečnostní komise ze dne 14. 10. 2014.

 

 

 

 

 

 

          Bc. Irena  B u r e š o v á                              Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 22. 10. 2014
Poslední aktualizace: 22. 10. 2014 00:00
Autor: