Obsah

Usnesení 114. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 15. 9. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČ

USNESENÍ

114. schůze rady města konané dne 15. 9. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

114/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 25. 8. 2014.  

114/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 5. 9. 2014.

114/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 3. 9. 2014.

114/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 1. 9. 2014.

114/  5 Ukončení smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč,  uzavřené mezi městem Přelouč a p. N. V. k 31. 12. 2014.

114/  6 Žádost p. P.S., Přelouč o snížení nájemného v obchodě v Mělicích.

 

  1. ROZHODUJE : 

 

114/  7 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč“ podal  uchazeč:

  • Tomáš Mikula, ELMIK, Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 60040459, nabídková cena bez DPH : 5.058.164 Kč,

  • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

EMPEMONT, s.r.o., Železničního vojska 1472, 750 01 Valašské Meziříčí,

IČ: 27772179, nabídková cena bez DPH: 5.092.484 Kč,

  • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

JD ROZHLASY, s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice,

IČ: 27797007, nabídková cena bez DPH: 5.141.850 Kč.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno v předložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

114/  8 Změnu č. 3 závazných ukazatelů plánu příspěvkových organizací na rok 2014.

114/  9 Vnitřní předpis č. SM09/2014 „Rozpočet a oběh účetních dokladů“.

114/10 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na opravu sociálních zařízení v předsálí hlavního sálu budovy Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči s firmou LANGERONE SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 28931521, kterým se rozšiřuje sjednaný rozsah prací o práce, jejichž potřeba vyplynula v průběhu realizace díla nebo na základě požadavku objednatele, za cenu 132.627,00 Kč bez DPH, 160.479,00 Kč s 21% DPH.

114/11 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a smlouvy mandátní na provedení projektových a inženýrských prací a činností pro rekonstrukci sportoviště včetně zázemí, uzavřené se společností PROJECTICON s.r.o. – projekční a konzultační kancelář, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 28809459, na základě kterého se upravují sjednané termíny plnění a nabídková cena se zvyšuje o částku 16.000 Kč bez DPH, 19.360 Kč včetně DPH z důvodu městem požadovaného zvýšení rozsahu prací.

114/12 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a p. S. K., bytem Lhota, Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 470/5 v k. ú. Lhota pod Přeloučí.

114/13 Záměr na propachtování části pozemku p.p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč p. H. V., bytem Přelouč, od 1. 1. 2015 za roční nájemné 7.280 Kč.

114/14 Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na výrobu a montáž sedaček do Městského kina Přelouč firmou KINOEXPORT s.r.o., Korytná 382,  687 52 Korytná, IČ: 25315943.

114/15 Smlouvu o dílo na výrobu a montáž 245 ks sedaček do Městského kina Přelouč s firmou KINOEXPORT s.r.o., Korytná 382,  687 52 Korytná, IČ: 25315943, za cenu 946.925 Kč bez DPH, 1.145.779,25 Kč včetně DPH.

114/16 Smlouvu o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. P/BVB/2014/028 mezi městem Přelouč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1794/23 a p.p.č. 1764/2 v k.ú. Přelouč.

114/17 Zařadit v rámci rozpočtového opatření č. IV rozpočtu města na rok 2014 částku 70.304 Kč na nově zřízené pracovní místo vychovatelky školní družiny v Základní škole Přelouč Smetanova 1509, okres Pardubice.

114/18 Návrh programu XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

114/19 Termíny konání schůzí rady města dne 25. 9., 6. 10. a 20. 10. 2014.      

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

114/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2014.

114/21 Zastupitelstvu města schválit odkoupení dále uvedených pozemků v k. ú. Přelouč z vlastnictví Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918, za cenu 200.000 Kč: p.p.č. 773/9 o výměře 151 m2, p.p.č. 1794/34 o výměře 20 m2 , p.p.č. 1794/35 o výměře 101 m2, p.p.č. 1811/6 o výměře 54 m2, p.p.č.  1812/17 o výměře 73 m2, p.p.č. 1812/18 o výměře 89 m2, p.p.č. 1812/22 o výměře 99 m2,   p.p.č. 1812/24 o výměře 126 m2,, p.p.č. 1812/25 o výměře 32  m2, p.p.č. 1812/26 o výměře  94 m2, p.p.č. 1850/10 o výměře 3 m2, p.p.č. 2012/1 o výměře 175 m2, p.p.č. 2191/7 o výměře   257 m2 a p.p.č. 2191/11 o výměře 159 m2.

114/22 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918, na odkoupení pozemků p.p.č. 773/9, p.p.č. 1794/34, p.p.č. 1794/35, p.p.č. 1811/6, p.p.č. 1812/17, p.p.č. 1812/18, p.p.č. 1812/22, p.p.č. 1812/24, p.p.č. 1812/25, p.p.č. 1812/26, p.p.č. 1850/10, p.p.č. 2012/1, p.p.č. 2191/7 a p.p.č. 2191/11, vše v k.ú. Přelouč.

114/23 Zastupitelstvu města schválit záměr zpracování Studie proveditelnosti Labské cyklostezky v úseku Pardubice – Kojice jako podkladu pro založení spolku obcí sdružujícího obce po plánované trase a podkladu pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace s cílem realizace Labské cyklostezky v úseku Pardubice – Kojice.

114/24 Zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí finanční podpory městu Pardubice ve výši  42.000 Kč na zpracování „Studie  proveditelnosti Labské cyklostezky z Pardubice do Kojic“.

114/25 Zastupitelstvu schválit  Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 23. 1. 2014 mezi městem  Přelouč a společností K2 invest  s.r.o., IČ: 26008921, kterým se mění termín uzavření kupní  smlouvy.

 

  1. UKLÁDÁ :  

 

114/26 Tajemnici MěÚ  zajistit vyklizení bytu č. 2 v domě s chráněnými byty v Přelouči, ul. Sluneční, č.p. 1414 do 31. 10. 2014.

114/27 Tajemnici MěÚ uzavřít s p.A. S. dohodu o úhradě nákladů spojených s užíváním bytu č. 2 v č.p. 1414 v ul. Sluneční v Přelouči.

 

 

           Bc. Irena  B u r e š o v á                Ing. Ivan  M o r a v e c

                        starostka                                       místostarosta    


Vytvořeno: 17. 9. 2014
Poslední aktualizace: 17. 9. 2014 00:00
Autor: