Obsah

Usnesení 112. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 8. 9. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

112. schůze rady města konané dne 8. 9. 2014

 

Rozhodování v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.

Rada města Přelouče v působnosti valné hromady společnosti činí tato rozhodnutí :

 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :   

 

112/  1 Stanovisko jednatele společnosti k procesu ukončení činnosti společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.

112/  2 Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek  Tůmy Přeloučského 134 o odkup kotle umístěném v bytovém domě.

 

 

  1. SCHVALUJE :   

112/  3 V důsledku ztráty značné části odběratelů služeb společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. a v zájmu zajistit zbývajícím odběratelům dodávky tepla a TUV za nižší cenu následující postup:

  1. rozhodným dnem pro ukončení dodávek tepelné energie ve smyslu uzavřených trojstranných kupních smluv mezi městem Přelouč, ČEZ Energo, s.r.o.  a Tepelnými zdroji Přelouč, s.r.o. o dodávce a odběru tepelné energie je den 31. 10. 2014,
  2. ke dni 31. 10. 2014 zajistit jednatelem společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.  mimořádné odečty a vyúčtování služeb za dodávky všem současným odběratelům,
  3.  nejpozději dnem 30. 6. 2015 vstoupí společnost Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. do likvidace. Rozhodnutí o konkrétním datu vstupu společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. do likvidace učiní valná hromada společnosti za účasti notáře.

112/  4 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s nájmem č. 14/101/SOSBKN44 uzavřenou mezi společností Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. a ČEZ Energo, s.r.o.

112/  5 Smlouvu o nájmu č. 14/101/SN 46 uzavřenou mezi ČEZ Energo, s.r.o. a společností  Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.

112/  6 Kupní smlouvu č. 14/101/KS45 uzavřenou mezi ČEZ Energo, s.r.o. a společností  Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. jako přílohu č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s nájmem. Výše kupní ceny movitého majetku, který je neupotřebitelný pro Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. i pro ČEZ Energo, s.r.o. dle čl. III, odst. 1), písm. e) kupní smlouvy byla stanovena s přihlédnutím k hodnotě majetku oceněného znaleckým posudkem č. 605-3/14 ze dne 6. 9.2014, znalce ing. Vladimíra Raby a k výši  nákladů na likvidaci tohoto nepotřebného movitého majetku vyčíslenou odborným odhadem  firmy z oboru topenářství.

 

  1. ZMOCŇUJE :  

 

112/  7 Jednatele společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.  k podpisu schválené Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s nájmem včetně Přílohy č. 1 se společností ČEZ Energo, s.r.o. a ukládá mu tento úkon učinit  nejpozději do 19. 9. 2014.

112/  8 Jednatele společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.  k podpisu schválené Smlouvy o nájmu a ukládá mu učinit tento úkon nejpozději do 19. 9. 2014.

 

 

  1. UKLÁDÁ :  

 

112/  9 Jednateli společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. podepsat nejdéle do 30. 9. 2014 trojstranné Kupní smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie mezi koncovými odběrateli, Tepelnými zdroji Přelouč, s.r.o. a ČEZ Energo, s.r.o.

112/10 Jednateli společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.  konat jako zástupce smluvní strany „Budoucí prodávající“ v souladu se schválenou Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy s nájmem.

112/11 Jednateli společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. konat jako zástupce smluvní strany  „Prodávající“  v souladu se schválenou Kupní smlouvou.

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                    Ing. Ivan  M o r a v e c

        starostka                                          místostarosta


Vytvořeno: 17. 9. 2014
Poslední aktualizace: 17. 9. 2014 00:00
Autor: