Obsah

Usnesení 108. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 18. 8. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

108. schůze rady města konané dne 18. 8. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

108/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 23. 7. 2014.

 

  1. ROZHODUJE :  

 

108/  2 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na MK Přelouč – Tupesy“ podal uchazeč KOSS Kolín spol. s.r.o., Krakovany 85, 281 Kolín, IČ: 49825941 s nabídkovou cenou 545.000 Kč bez DPH a dodací lhůtou 8 týdnů.

 

  1. SCHVALUJE :

 

108/  3 Smlouvu o dílo na akci „Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na MK Přelouč –Tupesy“ se společností KOSS Kolín spol. s.r.o., Krakovany 85, 281 27 Kolín, IČ: 49825941s nabídkovou cenou 545.000 Kč bez DPH a dodací lhůtou 8 týdnů.

108/  4 Smlouvu č. 14168233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina, Přelouč“.

108/  5 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené na rekonstrukci vnitřních instalací v pavilonech mateřské školy Kladenská č.p. 1384 v Přelouči s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968, kterým se rozšiřuje sjednaný rozsah prací o rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu 7. třídy za cenu 212.655,00 Kč bez DPH, 257.313,00 Kč s 21% DPH.

108/  6 Dodatek č. 1  smlouvy o dílo na opravu sociálních zařízení v předsálí hlavního sálu budovy Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči s firmou LANGERONE SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 28931521, kterým se rozšiřuje sjednaný rozsah prací o III. etapu oprav sociálních zařízení, tj. sociální zařízení pro účinkující, za cenu 236.945,00 Kč bez DPH, 286.703,00 Kč s 21% DPH.

108/  7 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci prostor bývalé restaurace v budově Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči na výdejnu jídel pro základní školu, který podchycuje formou odpočtů a přípočtů změnu rozsahu prováděných prací v průběhu realizace stavby a upravuje cenu díla sjednanou se společností MIKOSTAV s.r.o., 538 03 Klešice 96 o částku 119.548,00 Kč bez DPH, 144.653,00 Kč s 21% DPH.

108/  8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci sociálních zařízení a rozvodů ZTI v pavilonech dětí mateřské školy Kladenská č.p. 1332 v Přelouči uzavřené s firmou STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o. , Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, kterým se práce v roce 2014 omezují pouze na pavilony dětí č. 2 a 3 z důvodu v nich prováděných sanačních prací nad rámec smlouvy a sjednaná cena se upravuje z téhož důvodu o částku 396.981,38 Kč bez DPH, 480.347,48 Kč s 21% DPH.

108/  9 Dodatek č. 5 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 21. 4. 2004 mezi městem Přelouč a Fotbalovým klubem Přelouč.

108/10 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Školní jídelnou Přelouč na výpůjčku prostor pro výdejnu jídel v objektu č.p. 44 na Masarykově náměstí v Přelouči.

108/11 Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Protipovodňová opatření města Přelouč“.

108/12 Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na zpracování digitálního povodňového plánu Města Přelouče a ORP Přelouč firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, IČ: 28358589.

108/13 Smlouvu o dílo s ENVIPARTNER, s.r.o., Brno na zpracování digitálního povodňového plánu města Přelouče za cenu 105.270 Kč vč. DPH a digitálního povodňového plánu ORP Přelouč za cenu 113.740 Kč vč. DPH.

108/14 Uzavření nájemní smlouvy s manželi O. a A. E., na byt č. 1 ve Sportovní   ulici, v Přelouči na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014.

108/15 Dohodu o splátkách na splácení dluhu ve výši 11.558 Kč s manželi A. a O. E.,, trvale bytem Sportovní, Přelouč dle vyčíslení ze dne 31. 7. 2014,  č.j. MUPC 11583/2014, a to v 17ti měsíčních splátkách počínaje měsícem říjen 2014, splatných následovně:

            1.- 16. splátka ve výši 700 Kč každý měsíc nejdéle do posledního dne příslušného kalendářníhoměsíce, tedy od října 2014 do ledna 2016,

            17. splátka ve výši 358 Kč nejdéle do 15. 2. 2016.

108/16 Výpůjčku oploceného pozemku (bývalý prostor venkovní zahrádky vedle budovy Záložny) Klubu umění – ART CLUB z.s., Hradecká 1383, Přelouč na dobu od 13. 9. 2014 do 18. 9.2014 za účelem konání 4. ročníku Sochařského workshopu.

108/17 Smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí Lipoltice o poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč na zakoupení dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy organizované Městskou policií Přelouč.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

108/18 S převodem částky ve výši 220.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu  příspěvkové organizace Kulturní a informační centrum města Přelouče.

108/19 S prominutím nedoplatku na poplatku z prodlení dle vyčíslení a výzvy k úhradě ze dne 18. 7. 2014, č.j. MUPC 11498/2014, a to ve výši 18.167 Kč dlužníkům manželům A. a O. E., trvale bytem Sportovní ul., Přelouč, a to při splnění podmínky uhradit část předmětného poplatku z prodlení ve výši 2.500 Kč nejpozději do 15. 9. 2014.

108/20 Se zřízením nového pracovního místa správce muzejních sbírek v příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum města Přelouče.

 

  1. JMENUJE :  

 

108/21 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Miroslav Manžel), Otakar Sibera (náhradník Luděk Novák), Petr Bína (náhradník Bc. Jiří Malý), Ing. Antonín Mareček (náhradník Ing. Luboš Minařík), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města p. Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE : 

 

108/22 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Protipovodňová opatření města Přelouč“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Ing. Pavel Hrdý).

 

  1. POVĚŘUJE :  

 

108/23 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky  „Protipovodňová opatření města Přelouč“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů, posouzením kvalifikace uchazečů a schvalování rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

 

 

 

  1. UDĚLUJE VÝJIMKU :  

 

108/24 Z časového omezení stanového čl. 7 odst.  1 a 2 OZV č. 9/2012 p. J. H., k pořádání  hudební produkce v areálu Břízky – Lohenice dne 31. 8. 2014 v době od 00.00 do 03.00 hodin.

 

 

  1. NESOUHLASÍ : 

 

108/25 S vytvořením nového pracovního místa účetní v Městské knihovně Přelouč.

 

  1. UKLÁDÁ :

 

108/26 Vedoucí Městské knihovny Přelouč zajistit fungování vnitřního kontrolního systému v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.

108/27 Příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum města Přelouče odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Kulturní a informační centrum města Přelouče odvod z investičního fondu příspěvkové organizace na účet zřizovatele ve výši 1.000.000 Kč.

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                           místostarota

 


Vytvořeno: 19. 8. 2014
Poslední aktualizace: 19. 8. 2014 00:00
Autor: