Obsah

Usnesení 106. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 7. 7. 2014

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

106. schůze rady města konané dne 7. 7. 2014

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

106/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 20. 6. 2014.

106/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 23. 6. 2014.

 

 

  1. PŘIJÍMÁ:

 

106/  3 Nabídku Městské knihovny Přelouč na bezúplatné převzetí nepotřebného majetku organizace dle předloženého seznamu v celkové hodnotě 87.761,04 Kč.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

106/  4 Záměr na prodej společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, dále uvedených pozemků v k.ú. Přelouč zastavěných trafostanicemi: st.p.č. 1389 o výměře 12 m2, st.p.č. 2653 o výměře 50 m2, st.p.č. 1104 o výměře 30 m2, st.p.č. 2404 o výměře 33 m2, st.p.č. 2150 o výměře 56 m2, st.p.č. 1757 o výměře 64 m2, podíl 8/9 na st.p.č. 2855 o celkové výměře 50 m2, st.p.č. 2608 o výměře 9 m2, st.p.č. 2002 o výměře 62 m2, st.p.č. 2666 o výměře 14 m2, st.p.č. 1987/2 o výměře 107 m2, st.p.č. 1902/1 o výměře 55 m2, st.p.č. 2074 o výměře 57 m2, st.p.č. 2943 o výměře 122 m2 oddělená z p.p.č. 1417/8 (dle GP č. 2090-29/2014 ze dne 2. 6. 2014 potvrzeného ing. Věrou Pecharovou za celkovou cenu 475.646 Kč).

106/  5 Propachtování části pozemku p.p.č. 592/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí p. Robertu Vondřichovi, IČ: 63603993 na dobu určitou 1 rok za roční pachtovné 7.280 Kč.

106/  6 Pachtovní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Robertem Vondřichem, IČ: 63603993 na pronájem části pozemku p.p.č. 592/1 v k. ú. Lhota pod Přeloučí za účelem umístění prodejního stánku.

106/  7 Smlouvu o zrušení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč, společností KASI, spol. s r.o. a Českou republikou – Správou železniční dopravní cesty, s.o.,  na zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 322/23, p.p.č. 322/24, p.p.č. 322/28 a p.p.č. 322/32 v k.ú. Přelouč.

106/  8 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým krajem, městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 244/1 v k.ú. Mělice.

106/ 9 Výpůjčku dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice dotčených plánovanou stavbou „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“ – budoucí chodníky a sjezdy, které se stanou majetkem města a pozemky  současné silnice, které budou v budoucnu převedeny do vlastnictví Pardubického kraje: část p.p.č. 41/14 o výměře 382 m2, část p.p.č. 41/15 o výměře 2 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 17 m2, část p.p.č. 41/18 o výměře 667 m2, část p.p.č. 41/21 o výměře 7 m2, část p.p.č. 41/22 o výměře 357 m2, část p.p.č. 41/49 o výměře 11 m2, část p.p.č. 41/52 o výměře 503 m2.

106/10 Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství  vodních cest ČR, na výpůjčku dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice: část p.p.č. 41/14 o výměře 382 m2, část p.p.č. 41/15 o výměře 2 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 17 m2, část p.p.č. 41/18 o výměře 667 m2, část p.p.č. 41/21 o výměře 7 m2, část p.p.č. 41/22 o výměře 357 m2, část p.p.č. 41/49 o výměře 11 m2, část p.p.č. 41/52 o výměře 503 m2.

106/11 Pronájem dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice dotčených plánovanou stavbou  „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“ – plochy zařízení staveniště a manipulační plochy pro realizaci stavby: část p.p.č. 41/15 o výměře 118 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 5 m2, část p.p.č. 41/21 o výměře 536 m2, část p.p.č. 41/22 o výměře 136 m2, část p.p.č. 41/23 o výměře 57 m2 a část p.p.č. 41/49 o výměře 490 m2.

106/12 Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR na pronájem dále uvedených pozemků v k.ú. Mělice: část p.p.č. 41/15 o výměře 118 m2, část p.p.č. 41/16 o výměře 5 m2, část p.p.č. 41/21 o výměře 536 m2, část p.p.č. 41/22 o výměře 136 m2, část p.p.č. 41/23 o výměře 57 m2, část p.p.č. 41/49 o výměře 490 m2.

106/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na  zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1850/7 v k.ú. Přelouč.

106/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1780/7 v k.ú. Přelouč.

106/15 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.j. E791-S-2410/2014, uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, s.o. na zřízení  služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.p.č. 382/42 (k budoucím pozemkům p.p.č. 382/107 a p.p.č. 382/108 oddělených z p.p.č. 382/42) v k.ú. Přelouč.

106/16 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č.j. VBO 640 041 150 14 uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, s.o. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 382/42 (k budoucím pozemkům p.p.č. 382/107 a p.p.č. 382/108 oddělených z p.p.č. 382/42) v k.ú. Přelouč.

106/17 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 541/9 v k. ú. Přelouč.

106/18 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.,. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům.p.p.č 1780/12, oba v k.ú.Přelouč. 

106/19 Provozní řád veřejných dětských hřišť na území města Přelouče a místních částí.

106/20 Návštěvní řády veřejných dětských hřišť na území města Přelouče a místních částí.

106/21 Pravidla pro hodnocení žádostí o chráněné byty.

106/22 Smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a Základní školou a Praktickou školou Svítání, o.p.s. Pardubice na pořízení dlouhodobého majetku (speciálního autobusu).

106/23 Podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola, Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, z 90 žáků na 110 žáků s účinností od 1.09. 2014

106/24 Dohodu o splátkách, uzavřenou mezi věřitelem Městem Přelouč a dlužníkem pí. V. R. na úhradu nedoplatku na nájemném ve výši 38.867,- Kč, neuhrazeném poplatku  z prodlení ve výši Kč 21.736 a nákladů řízení ve výši 1.880,- Kč, tedy celkového dluhu ve výši 62.483,- Kč.

106/25 Uzavření nájemní smlouvy s paní V. R. na byt č. 15 v ulici Za Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 01.08.2015 do 30.09.2015, a to za podmínky zaplacení dlužné částky Kč 62.483,- do 27.7.2015 dle dohody o splátkách ze den 8.7.2014 č.j.: MUPC 10359/2014.

106/26 Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 – pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého Rozsahu – na opravu sociálních zařízení v předsálí hlavního sálu budovy Občanské záložny Na Masarykově náměstí č. p. 44 v Přelouči firmou LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 289 31 521.

106/27 Smlouvu o dílo na opravu sociálních zařízení v předsálí hlavního sálu budovy Občanské Záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči s firmou LANGERONE SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ 289 31 521, za cenu 403.184,08 Kč bez DPH, 487.853,00 Kč s 21% DPH.

 

 

  1. SOUHLASÍ:

 

106/28 se snížením nájemného o 10% po dobu 2 měsíců paní B. B., správcové, bytem Masarykovo náměstí, byt č. 1.

106/29 se zařazením propustku přes Lipoltickou svodnici v Tupesích do majetku Města Přelouče za cenu stanovenou Ústřední likvidační komisí jmenovanou Radou města Přelouče

106/30 se zařazením kanalizační stoky dešťové kanalizace v ulici Jaselská v Přelouči do majetku Města Přelouče za cenu stanovenou Ústřední likvidační komisí jmenovanou Radou města Přelouče.

106/31 s nákupem mycího centra pro MŠ Kladenská, Přelouč, které bude uhrazeno z investičního fondu školy.

106/32 s přijetím účelového věcného daru pro DDM na letní tábor Hluboká u Skutče v částce Kč 400,-  od p. Z. Š., Hračky papír

 

  1. UDĚLUJE VÝJIMKU:

 

106/33 Kulturnímu a informačnímu centru města Přelouče pořádat taneční večery v prostorách parku za ZŠ TGM ve dnech 12.7., 26.7. a 23.8.2014 od 20.00 do 01.00 hodin.

106/34 Z časového omezení stanoveného čl. 7 odst. 1 a 2 OZV 9/2012 p. MUDr. J. P. k pořádání tanečního posezení s hudbou POVODEŇ FEST v areálu Břízky Lohenice  dne 13. 7. 2014 v době od 00.00 do 02.00 ráno.

 

 

  1. ZAMÍTÁ:

 

106/35 žádost Ing. M. S., bytem Štěpánov, Přelouč, o nové posouzení ceny části  pozemku p. p. č. 1417/8 v k. ú. Přelouč s návrhem na snížení ceny na 420,- Kč/m2.

 

 

 

  1. RUŠÍ:

 

106/36 usnesení Rady města Přelouče č. usn.: 98/22 ze dne 31.3.2014

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                              Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                místostarosta

 

 


Vytvořeno: 8. 7. 2014
Poslední aktualizace: 8. 7. 2014 00:00
Autor: