Obsah

Usnesení 105. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 26. 6. 2014

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

105. schůze rady města konané dne 26. 6. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

I. SCHVALUJE :

105/ 1 Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na rekonstrukci rozvodů ÚT a ZTI v pavilonech mateřské školy Kladenská č.p. 1332 v Přelouči firmou MIRAPE v.o.s., Na Vyšehradě 1259, 535 01 Přelouč, IČ: 25937413.

105/ 2 Smlouvu o dílo na rekonstrukci rozvodů ÚT a ZTI v pavilonech mateřské školy Kladenská č.p. 1332 v Přelouči s firmou MIRAPE v.o.s., Na Vyšehradě 1259, 535 01 Přelouč, IČ: 25937413 za cenu 1.073.509 Kč bez DPH, 1.298.946 Kč s 21% DPH.

105/ 3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na opravu povrchu komunikace na p.č. 609/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče uzavřené se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, kterým se upravuje sjednaná cena díla za provedené vícepráce o částku  125.713,00 Kč bez DPH, 152.112,73 Kč včetně 21% DPH.

105/ 4 Smlouvu č. Z_S24_12_8120044974 na realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie pro napojení na rozvaděče veřejného osvětlení v Klenovce s ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 s předpokládanou výší nákladů  11.200 Kč.

 

II. DOPORUČUJE :

105/ 5 Zastupitelstvu města schválit odkoupení od Českých drah, a.s. pozemků p.p.č. 382/105 o výměře 31 m2 a p.p.č. 382/106 o výměře 1.462 m2, oddělených z pozemku p.p.č. 382/42 v k.ú. Přelouč geometrickým plánem č. 2028-16/2013, za cenu 347.200 Kč za účelem výstavby parkoviště a přístřešku čekárny pro cestující autobusovou dopravou.

105/ 6 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností České dráhy, a.s. na odkoupení pozemků p.p.č. 382/105 a p.p.č. 382/106, oba v k.ú. Přelouč.

105/ 7 Zastupitelstvu města schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

 

 

 

Bc. Irena B u r e š o v á                                                                                 ing. Ivan M o r a v e c

     starostka                                                                                                   místostarosta

 

 


Vytvořeno: 27. 6. 2014
Poslední aktualizace: 27. 6. 2014 00:00
Autor: Petr Vlček