Obsah

Usnesení 103. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 16. 6. 2014

 

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

103. schůze rady města konané dne 16. 6. 2014

 

Rada města Přelouče :  

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

103/  1 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 1. 6. 2014.

103/  2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 11. 6. 2014.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

103/  3 Přijetí účelově určených darů příspěvkové organizaci Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, a to:

  1. v hodnotě 5.145 Kč na projekt „obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Praha 1,
  2. v hodnotě 130.000 Kč na nákup 6 ks notebooků, interaktivních učebnic fyziky a Smart Vizualizéru od Elektrárny Chvaletice, a.s.

103/  4 Odměny za 1. pololetí 2014 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle § 134 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

103/  5 Podání žádosti na zápis do Rejstříku škol a školských zařízení o zřízení místa poskytovaného vzdělávání na adrese: Základní škola Rohovládová Bělá, okres Pardubice, Rohovládová Bělá 32, jehož činnost bude vykonávat Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice.

103/  6 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kladenská, Přelouč“ s firmou IVEXI s.r.o., Bratranců Veverkových 680, 530 02 Pardubice, IČ: 25298968,  za nabídkovou cenu (vč. rozpočtové rezervy) 5.842.808 Kč bez DPH, 7.069.798 Kč (včetně rozpočtové rezervy) včetně DPH.

103/  7 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Městského kina, Přelouč“ s firmou LANGERONE, SE, Devotyho 1729, 530 02 Pardubice, IČ: 28931521, za nabídkovou cenu (včetně rozpočtové rezervy) 4.477.149,09 Kč bez DPH, 5.417.350,40 Kč (včetně rozpočtové rezervy) včetně DPH.

103/  8 Výjimku z vnitřní směrnice č. 16/2013 „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na rekonstrukci sociálních zařízení a rozvorů ZTI v pavilonech dětí mateřské školy Kladenská č.p. 1332 v Přelouči s firmou STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053.

103/  9 Smlouvu o dílo na rekonstrukci sociálních zařízení a rozvodů ZTI v pavilonech dětí mateřské  školy Kladenská č.p. 1332 v Přelouči s firmou STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč, IČ: 47473053, za cenu 2.094.555,00 Kč bez DPH, 2.534.411,55 Kč s 21% DPH.

103/10 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč“.

103/11 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi městem Přelouč a Telefónica Czech Republic, a.s. na zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.p.č. 427/5 a p.p.č. 427/15 v k.ú. Přelouč.

103/12 Kupní smlouvu na prodej ojetého komunálního vozidla Multicar 25, třístranný sklápěč, výrobní číslo (VIN) 1134590, inventární číslo 60005, společnosti CZECH M.A.T. s.r.o., se sídlem Teplická 313, 417 61 Bystřany, IČ: 273456888, DIČ: CZ273456888, zastoupené jednatelem společnosti p. Antonínem Majerem.

103/13 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle předloženého návrhu.

 

 

103/14 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 1038 (odběrné místo č.p. 1516), č. 1039 (odběrné místo č.p. 1414) a č. 1040 (odběrné místo č.p. 433) o dodávce a odběru tepelné energie uzavřený mezi městem a ČEZ Energo, s.r.o.

103/15 Záměr na směnu části pozemku p.p.č. 2022 o výměře cca 120 m2 z vlastnictví města za podíl ¼ na částech pozemků p.p.č. 532, p.p.č. 536 a p.p.č. 552 v k.ú. Lhota pod Přeloučí o celkové výměře 452 m2, potřebných pro výstavbu cyklostezky.

103/16 Návrh programu XXVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

103/17 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. III rozpočtu města pro rok 2014.

103/18 Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Přelouče za rok 2013.

103/19 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 23. 5. 2013, odst. II, bod 11), kterým byl schválen záměr na prodej budovy č.p. 47 a k ní příslušejících pozemků.

103/20 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč za cenu 1.954.000 Kč: spoluvlastnického podílu ½ na pozemku st.p.č. 169, jehož součástí je budova č.p. 47, části pozemku p.p.č. 1780/1, na které se nachází schodiště a bezbariérový vstup do budovy a pozemku p.p.č. 179.

103/21 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/07 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi D., bytem Lázně Bohdaneč, na odkup 1/6 pozemků p.p.č. 27/5, p.p.č. 36/2 a p.p.č. 36/3, vše v k.ú. Mělice.

103/22 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/08 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. V., bytem Bukovka, na odkup 1/6 pozemků p.p.č. 27/5, p.p.č. 36/2 a p.p.č. 36/3, vše v k. ú. Mělice.

103/23 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 14/09 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. T., bytem Lázně Bohdaneč, na odkup 1/6 pozemků p.p.č. 27/5, p.p.č. 36/2 a p.p.č. 36/3, vše v k.ú. Mělice.

103/24 Zastupitelstvu města schválit prohlášení o uznání vlastnictví pozemků s dohodou o vypořádání bezdůvodného obohacení, jehož předmětem je uznání vlastnického práva p. J. D., bytem Řečany n. Labem a p. V. M., bytem Podlesí k pozemkům p.p.č. 294/17, p.p.č. 363/18 a p.p.č. 363/19, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí a uznání  vlastnického práva obchodní korporace OBORA BUŇKOV s.r.o. k pozemkům p.p.č. 294/11, p.p.č. 363/3 a p.p.č. 606/28, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.

103/25 Zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města.

103/26 Zastupitelstvu města zamítnout nabídku na odkoupení pozemku p.p.č. 1850/19 v k.ú. Přelouč o výměře 107 m2 za cenu 400 Kč/m2 a nabídnout vlastníkům cenu pro odkup 150 Kč/m2.

 

  1. JMENUJE :

 

103/27 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč“ ve složení: Pavel Caha (náhradník Vlastimil Černý), Miroslav  Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Hana Mencová (náhradník ing. Iva Lehárová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva Martin  Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE :  

 

103/28 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení  veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč“ ing. Ivana Moravce (náhradník  Ing. Pavel Hrdý).

 

 

 

 

  1. POVĚŘUJE :

 

103/29 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká  a Nádražní, Přelouč“ otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

103/30 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Chodník ul. Hradecká a Nádražní, Přelouč“ schvalováním rozpočtových změn při realizaci veřejné zakázky.

 

  1. UDĚLUJE : 

 

103/31 Výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 společnosti MPH Medical Devices s.r.o. na konání zahradní slavnosti pro zaměstnance.

 

  1. NEUDĚLUJE :  

 

103/32 Výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 p. V. L. za účelem pouštění reprodukované hudby.

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                              Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                   místostarosta

 

 


Vytvořeno: 17. 6. 2014
Poslední aktualizace: 17. 6. 2014 00:00
Autor: