Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 102. schůze rady města

Usnesení 102. schůze rady města

konané dne 2. 6. 2014

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

102. schůze rady města konané dne 2. 6. 2014

 

Rada města Přelouče :

 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

102/  1 Materiál k problematice vhodné lokality pro umístění sociálního bydlení v Přelouči vypracovaný Odborem správy majetku a infrastruktury MěÚ Přelouč.

102/  2 Rozpočtové opatření č. 1 organizace Technické služby města Přelouče pro rok 2014.

102/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 5. 2014.

 

  1. SCHVALUJE : 

 

102/  4 Nařízení obce č. 2/2014 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) pro zařizovací obvod Přelouč – sever, kód LHO 505821.

102/  5 Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací Technické služby města Přelouče, Kulturní služby města Přelouče, Městská knihovna, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo nám., ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní jídelna Přelouč a DDM Přelouč.

102/  6 Smlouvu o společnosti veřejných zadavatelů uzavřenou mezi městem Přelouč a příspěvkovými organizacemi  zřízenými městem za účelem společného postupu při nákupu zemního plynu pro rok 2015 na Českomoravské komoditní burze Kladno IČ: 49546392.

102/  7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci prostor bývalé restaurace v budově Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči, který podchycuje změnu obchodního názvu a sídla společnosti zhotovitele z Jirák s.r.o., Dražkovice 107, 533 33 Pardubice na MIKOSTAV s.r.o. , 538 03 Klešice 96, přičemž ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

102/  8 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku a montáž gastronomického vybavení výdejny jídel pro základní školu v budově Občanské záložny na Masarykově náměstí č.p. 44 v Přelouči uzavřené se společností MULTI CZ s.r.o., Anenská 1715, 530 02 Pardubice, IČ: 27488837,kterým se rozšiřuje dodávané vybavení o banketový transportní vozík za nabídkovou cenu 49.850 Kč bez DPH.

102/  9 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.j. E791-S-1544/2014 uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, s.r.o., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 382/42 ( k budoucímu pozemku p.p.č. 382/106 odděleného z p.p.č. 382/42) v k.ú. Přelouč.

102/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.j. VBO 640 031 150 14 uzavřenou mezi městem Přelouč a Správou železniční dopravní cesty, s.r.o.,  na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 382/42 ( k budoucímu pozemku p.p.č. 382/106 odděleného z p.p.č. 382/42) v k.ú. Přelouč.

102/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s.,  na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům st.p.č. 1788, p.p.č. 317/2, p.p.č. 1891, p.p.č. 293/3, p.p.č. 300/2, p.p.č. 293/1, vše v k.ú. Přelouč.

102/12 Záměr na pronájem pozemku p.p.č. 421/3 v k.ú. Lohenice u Přelouče p. J. Š., bytem Lohenice, za účelem provozování stánku s občerstvením na dobu určitou od 8. 7. 2014 do 15. 9. 2014 za cenu 1.400 Kč.

102/13 Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, uzavřenou mezi městem Přelouč a SOP, a.s. na umístění 3 ks kontejnerů  a svoz směsného komunálního odpadu  u velkého mělicko-lohenického písníku v období od 1. 6. do 31. 8. 2014.

102/14 Smlouvu o administraci projektu „Chodník podél silnice III/32211 v Přelouči“ mezi městem Přelouč a Trade JM s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČ: 02358280.

102/15 Smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu v Tupesích se společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 za nabídkovou cenu 1.735.530 Kč bez DPH, 2.099.991 Kč vč. 21% DPH.

102/16 Smlouvu o přenechání elektrické energie a o rozúčtování nákladů na její dodávku s firmou EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. , Kodaňská 521, 100 00 Praha 10, IČ: 64573877 pro zajištění provozu podchodu pod železniční tratí  v Jaselské ul. v Přelouči (osvětlení, čerpání vody).

102/17 Uzavření nájemní smlouvy s p. E.N., na byt č. 13 v ul. Za Fontánou, v Přelouči na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014.

102/18 Snížení prodejní ceny vyřazeného DHM – vozidlo Multicar M 25, inv. č. 60005 v užíváníorganizace Technické služby města Přelouče o 8.000 Kč. Prodejní cena tak bude činit 21.000 Kč.

102/19 Vyřazení z evidence a prodej samosběrného zametacího vozu Boschung S 3, inv.č. 50009 za cenu dle znaleckého posudku, min. v účetní zůstatkové hodnotě ke dni prodeje.

102/20 Podání žádosti o zvýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola Přelouč Smetanova 1509, okres Pardubice, z 90 žáků na 110 žáků s účinností od 1. 9. 2014 na základě žádostí rodičů a školské rady.

102/21 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 2.000 Kč Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko Přelouč na výdaje související s pořádáním krajského  kola Závodu vlčat a světlušek Pardubického kraje ve dnech 6. – 8. 6. 2014  v Semíně (cestovné a odměny účastníkům).

102/22 Smlouvu, ev.č. 2014/21820,  o poskytnutí neinvestičního grantu ve výši 10.000 Kč na „Polanského Přelouč“ z Programu podpory kulturních aktivit na rok 2014 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

102/23 Termíny konání schůzí rady města dne 7. 7.,  28. 7., 18. 8., 1. 9. a 15. 9. a termín konání zasedání zastupitelstva města dne 25. 9. 2014.

 

  1. SOUHLASÍ :  

 

102/24 S nákupem zemního plynu na rok 2015 pro město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno, náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno, IČ: 49546392.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :  

 

102/25 Na propachtování  části pozemku p.p.č. 592/1  v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře cca 4 m2 za účelem umístění prodejního stánku p. R. V., bytem Lhota za roční pachtovné 7.280 Kč na dobu určitou 1 rok.

 

  1. UDĚLUJE :

 

102/26 Výjimku z časového omezení stanoveného čl. 7 obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 pro konání veřejně přístupné kulturní akce v areálu Břízky – Lohenice, a to pro sobotu  28.6. 2014 od 00.00 do 03.00 hodin ráno.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

102/27 Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2013 bez výhrad.

102/28 Zastupitelstvu města zařadit v rámci rozpočtového opatření č. III rozpočtu města na rok 2014částku 66.260 Kč na asistenty pedagoga v Základní škole Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice.

 

 

  1. ZAMÍTÁ : 

 

102/29 Žádost p. B. B., o nezvyšování nájemného za služební byt v budově Občanské záložny na Masarykově náměstí v Přelouči od 1. 7. 2014.

 

 

 

 

    Bc. Irena  B u r e š o v á                      Ing. Ivan M o r a v e c

                 starostka                                          místostarosta

 

Datum vložení: 3. 6. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2014 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Fantasy

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi