Obsah

usnesení 90. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 19.12.2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

90. schůze rady města konané dne 19. 12. 2013

 

Rada města Přelouče : 

 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :    

 

90/  1 Žádost  HC Jestřábi Přelouč o uzavření smlouvy na pronájem nové  budovy u hokejbalového hřiště.

90/  2 Žádost p. L. V., o odprodej pozemků v k.ú. Lohenice a Mělice.

 

  1. SCHVALUJE :

 

90/  3 Vnitřní směrnici č. 17/2013 Nakládání s věcmi nalezenými, opuštěnými a zvířaty.

90/  4 Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 3N12/44 uzavřené mezi ČR – Státní pozemkový úřad a městem Přelouč na pronájem pozemků p.p.č. 1453/2 a části p.p.č. 1456/3 v k.ú. Přelouč.

90/  5 Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku přípojky nn k pozemku p.p.č. 16/46 v k.ú. Klenovka.

90/  6 Prodloužení nájemní smlouvy p. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou v Přelouči, na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014.

90/  7 Prodloužení nájemní smlouvy p. K. S. na byt č. 2 v ul. Za Fontánou č.p. 433 v Přelouči, na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

90/  8 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a G. R. na byt č. 10 v ul. Za   Fontánou č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014.

90/  9 Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem Městem Přelouč a dlužníkem p. Š.B., na úhradu nedoplatku na nájemném ve výši 7.024 Kč a nezaplacené náhrady za ubytování v domě č.p. 791 v Přelouči ve výši 2.250 Kč, tedy celkového dluhu ve výši 9.274 Kč.

90/10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené se společností Berman Group, s.r.o.

90/11 Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Přelouče uzavřené mezi městem Přelouč a ARRIVA Východní Čechy a.s., IČ: 25945408.

 

  1. DOPORUČUJE :  

 

90/12 Zastupitelstvu města schválit Směrnici ke schvalování účetní závěrky Města Přelouče a městem zřízených příspěvkových organizací.

90/13 Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

90/14 Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2013 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebnímodpadem.

90/15 Zastupitelstvu města schválit záměr na prodej pozemků p.p.č. 97/11 o výměře 85 m2, p.p.č.97/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 238 o výměře 86 m2, p.p.č. 239/1 o výměře 50 m2, p.p.č. 239/2 o výměře 188 m2 vše v k.ú. Mělice,  p.p.č. 410/11 o výměře 52 m2, p.p.č. 594/3 o výměře 325 m2, p.p.č. 594/4 o  výměře 345 m2, p.p.č. 602 o výměře 86 m2, části p.p.č. 410/4 o výměře cca 350 m2, vše v k.ú. Lohenice u Přelouče  neurčenému okruhu zájemců s tím, že hodnotícím kritériem pro prodej pozemků bude výše  nabídnuté kupní ceny.

 

  1. RUŠÍ :  

 

 

90/16 Usnesení rady města č. 89/33 ze dne 9. 12. 2013.

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

       starostka                                                           místostarosta


Vytvořeno: 20. 12. 2013
Poslední aktualizace: 20. 12. 2013 00:00
Autor: