Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 80. schůze rady města

konané dne 19.08.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 80. schůze rady města konané dne 19. 8. 2013____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

80/  1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 8. 2013.

80/  2 Informaci o stavu neuhrazených pohledávek a vymožených dlužných částkách ke dni 30. 6.

          2013.

 

 1. ROZHODUJE :   

 

80/  3 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Propojení a doplnění veřejného osvětlení

          ul. Hradecká – Tovární, Přelouč“ podal uchazeč:

          MATEX HK s.r.o.,

          Kladská 181, Hradec Králové 500 03,

          IČ: 25968807, nabídková cena bez DPH: 257 000,- Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

AVE KOLÍN s.r.o.,

Třídvorská 1501, Kolín 280 02,

IČ: 25148117, nabídková cena bez DPH: 259 780,- Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

ERMO, spol. s r.o.,

Na Střezině 694/1, Hradec Králové 500 03,

IČ:15062201, nabídková cena bez DPH: 263 332,63 Kč ,

 • pořadí nabídek na 4. až 9. místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

80/  4 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Výměna výplní otvorů na Kulturním domě

         v Klenovce“ podal uchazeč:

         Sokol-okna-dveře-vrata s.r.o.,

         Břetislavova 3479/1b, 690 02 Břeclav

         IČ: 01874713, nabídková cena bez DPH: 130 911,- Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

Window Holding a.s.,

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň,

IČ: 28436024, nabídková cena bez DPH: 131 688,- Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Bohemio CZ, s.r.o.

Vaňkovo náměstí 13,674 01 Třebíč,

IČ: 29182603, nabídková cena bez DPH: 132 033,- Kč,

 • pořadí nabídek na 4. až 8. místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 • o vyloučení uchazečů:

Lukáš Zahrádka, Habřinka 49, 533 41 Bukovka, IČ: 72866225 z důvodu, že návrh smlouvy o dílo není podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a rovněž není doplněna cena díla,

Veselý Pavel, Klenovka 50, Přelouč, IČ: 72904011 z důvodu, že zcela chybí návrh smlouvy o dílo.

80/  5 O prominutí pohledávky, části poplatku z prodlení ve výši 20 000,- Kč, p. P. Ď.,

          bytem Přelouč, vyčísleném právním oddělením MěÚ, č.j.

          MUPC12534/2012 ze dne 9.8. 2012 za podmínky uhrazení zbývající části poplatku z prodlení

          ve výši 4 946,- Kč do 15. 9. 2013.

 1. SCHVALUJE :   

 

80/  6 Platový výměr pro ředitelku Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice,

          Mgr. Magdu Pacákovou s účinností od 1. 9. 2013.

80/  7 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 633/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče, Českému

          rybářskému svazu, MO Přelouč za cenu 4 890,- Kč.

80/  8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2013 se stavební společností Obnova památek s.r.o., Jiřího

          z Poděbrad 303/12, 284 01 Kutná Hora, IČ 25113925 na opravu fasády a výměnu oken

          v budově základní školy v Kladenské ul. č.p. 494 v Přelouči, kterým se zvyšuje sjednaná cena o

          částku 271 465,- Kč včetně DPH za provedené vícepráce.

80/  9 Smlouvu o dílo na akci „Propojení a doplnění veřejného osvětlení ul. Hradecká – Tovární,

          Přelouč“ se společností MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové 500 03, IČ:  

          25968807,  nabídková  cena 257 000,- Kč bez DPH, 310 970,- Kč s 21% DPH.

80/10 Smlouvu o dílo na akci „Výměna výplní otvorů na Kulturním domě v Klenovce“ se společností

          Sokol – okna – dveře – vrata s.r.o., Břetislavova 3479/1b, 690 02 Břeclav, IČ: 01874713 za cenu

          130 911,- Kč bez DPH, 158 402,- Kč s 21% DPH.

80/11 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Základní umělecké školy K.H.

          Máchy 325, Přelouč“ s firmou Stavební podnik Přelouč, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01

          Přelouč, IČ 47473053 za nabídkovou cenu 3 093 879,- Kč bez DPH, 3 743 594,- Kč vč. DPH.

80/12 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny Základní

          umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, reg. č.

          CZ.1.13/2.2.00/28.01153 s firmou Ing. Pavel Kafka, Stavitelství Kafka, SNP 1148, 580 01

          Havlíčkův Brod.

80/13 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka výukové

          technologie a vnitřního vybavení učebny ZUŠ“.

80/14 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Renovace maleb a nátěrů v prostoru

          hlavního schodiště a chodeb v objektu Občanské záložny v Přelouči“ s firmou Aleš Moravec, 

          Jižní 1370, 535 01 Přelouč, IČ 49320262.

80/15 Výjimku z vnitřní směrnice č. 04/2013 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého

          rozsahu“ na objednání rekonstrukce osvětlení v prostoru hlavního schodiště a chodeb v objektu

          Občanské záložny v Přelouči u p. Tibora Jančuly, Jižní 1363, 535 01 Přelouč za cenu 220 000,-

          Kč (není plátcem DPH).

80/16 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní

          ulici, Přelouč na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 30. 11. 2013.

80/17 Nabídku ing. Pavla Matouše na vypracování návrhu úprav jízdního řádu MHD (platnost od 15.

          12. 2013) včetně projednání návrhu s dopravcem dle předložené varianty „E“.

80/18 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 2 000,- Kč BK Přelouč na pořádání přípravného

          utkání pardubických hráčů Mattoni NBL s německým týmem Karlsruhe dne 11. 9. 2013

          v přeloučské sportovní hale.

80/19 Přijetí finančních darů na letní tábory pořádané Domem dětí a mládeže Přelouč ve výši 1 000,-

          Kč od IGNITECH, s.r.o., Českobratrská 84, Přelouč a 1 000,- Kč od MUDr. Květy Bačkorové,

          Arnoštova 288, Přelouč.

 

 1. SOUHLASÍ :   

 

80/20 Se zajištěním stavby dřevěného objektu u sportovního hřiště v Klenovce, který bude sloužit jako  

          sklad a sociální zázemí hřiště, prostřednictvím p. Michala Vachka, fyzické osoby podnikající dle

          živnostenského zákona, IČ 66812941, bytem Klenovka č.p. 10, za cenu do 130 000,- Kč

          (neplátce DPH).

80/21 Se spoluprací města v projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR

          v rámci územních správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ připravovaného Svazem

          měst a obcí ČR.

 

 

 

 1. DÁVÁ SOUHLAS :

 

80/22 Jako vlastník pozemků p.č. 749/3 a st.p.č. 1987, vše v k.ú. Přelouč společnosti ČEZ Energo,

          s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00, IČ 29060109, s výstavbou a

          umístěním výrobny elektřiny: kogenerační jednotky TEDOM Quanto D 770 (elektrický výkon

          800 kWe , tepelný výkon 896 kWt) vč. příslušenství (trafostanice, komína, akumulační nádoby,

          vyvedení tepla, elektřiny) na uvedených pozemcích s tím, že se výrobna nestane součástí těchto 

          nemovitostí (pozemků). Souhlas s výstavbou výrobny je vydán za účelem připojení výrobny

          k distribuční soustavě ČEZ Distribuce.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :  

 

80/23 Z časového omezení dle OZV č. 9/2012, čl. 7 odst. 1 a 2 p. Z. H., Lhota, na

          pořádání oslavy dne 1. 9. 2013 v době od 00.00 do 02.00 hodin.

80/24 Z časového omezení dle OZV č. 9/2013 čl. 7 odst. 1 a 2 p. J. H., Lohenice, na

          pořádání  hudební  produkce v areálu Břízky Lohenice dne 15. 9. 2013 v době od 00.00 do 02.00

          hodin.

 

 1. NAVRHUJE : 

 

80/25 Oddělení části pozemku p.p.č. 410/4 v k.ú. Lohenice a jeho rozdělení na 3 díly z důvodu jeho

          budoucího prodeje nebo zřízení věcného břemene.

 

 1. JMENUJE :  

 

80/26 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dodávka

          výukové technologie a vnitřního vybavení učebny ZUŠ“ ve složení: Pavel Caha, Miroslav 

          Manžel, Bc. Eva Kalousková (náhradníci: Hana Mencová, Lubomír Novotný, Josef Černý),

          stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor zastupitelstva města p.

          Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE :  

 

80/27 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení

          veřejné zakázky „Dodávka výukové technologie a  vnitřního vybavení učebny ZUŠ“ ing. Ivana

          Moravce (náhradník ing. Pavel Hrdý).

         

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

80/28 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dodávka

          výukové technologie a vnitřního vybavení učebny ZUŠ“ otevíráním obálek s nabídkami

          uchazečů.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

80/29 Zastupitelstvu města pověřit vedením Městské policie Přelouč s účinností od 1.10. 2013 Bc. 

          Radka Hrdého.

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

80/30 S montáží satelitní antény a internetového přijímače na dům s pečovatelskou službou

          v Přelouči dle žádosti nájemníků bytu manželů K.

 

 

 1. NEUDĚLUJE VÝJIMKU :

 

80/31 Z časového omezení dle OZV č. 9/2012, čl. 7 odst. 1 a 2 p. V. L., pro

         pouštění reprodukované hudby v nočním Bistro Baru v Hradecké ul., č.p. 153 v Přelouči na

         období od 6. 9. do 31. 12. 2013 pro pátky a soboty od 02.00 do 04.00 hodin ráno.

 

 1. RUŠÍ :  

 

80/32 Usnesení rady města č. 78/45 ze dne 15. 7. 2013 (udělení výjimky z OZV č. 9/2012). 

 

 1. ZAMÍTÁ :   

 

80/33 Nabídku p. P. Z., bytem Praha,  na odkoupení pozemků p.p.č. 301/1 o

          výměře 1 371 m2, p.p.č. 907/26 o výměře 14 m2 a p.p.č. 760 o výměře 357 m2, vše v k.ú.

          Přelouč z důvodu nepřiměřené  ceny.

80/34 Nabídku ing. Pavla Matouše na zpracování analýzy využití MHD Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                       místostarosta

Datum vložení: 21. 8. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 8. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi