Obsah

usnesení 79. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 05.08.2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 79. schůze rady města konané dne 5. 8. 2013_____________________

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

79/  1 Vyjádření vedoucí odboru sociálního a komise sociálně zdravotní  k potřebnosti sociálních

          služeb, které jsou registrované na našem území nebo které  jsou občany využívány.

79/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 16. 7. 2013.

 

 1. ROZHODUJE :

 

79/  3 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu

          Základní umělecké školy K.H. Máchy 325, Přelouč“ podal uchazeč:

          Stavební podnik Přelouč, s.r.o. ,

          Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč,

          IČ: 47473053, nabídková cena bez DPH: 3.093.879,07 Kč,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

B&J Holding, a.s.

Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 – Vysočany,

IČ: 28173279, nabídková cena bez DPH: 3.102.073,00 Kč,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

Stavební společnost Chrudim s.r.o.,

Čáslavská 1247, 537 01 Chrudim,

IČ: 49283863, nabídková cena bez DPH: 3.386.839,00 Kč

 • ve čtvrtém pořadí se umístil uchazeč:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.,

Ostřešany 320, 530 02 Pardubice,

IČ: 25968203, nabídková cena bez DPH: 3.680.491,00 Kč,

 • v pátém pořadí se umístil uchazeč:

ISOTEP s.r.o.

Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí,

IČ: 25263498, nabídková cena bez DPH: 3.693.245,00 Kč

 • v šestém pořadí se umístil uchazeč:

Rudolf Kmoch spol. s r.o.,

U Kamenné vily 513, 530 03 Pardubice,

IČ: 45537585, nabídková cena bez DPH: 3.801.871,80 Kč

 • v sedmém pořadí se umístil uchazeč:

METHERM v.o.s.,

Bezdíčkova 379, 530 03 Pardubice,

IČ: 47470879, nabídková cena bez DPH: 4.841.390,30 Kč,

 • o vyloučení uchazečů:

Stavitelství – Háněl s.r.o., 539 44 Proseč 386, IČ: 01732838,

VIKTORSTAV s.r.o., Pobřežní 28, 537 01 Chrudim, IČ: 25618091,

Setorix Group s.r.o., Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice, IČ: 28822323,

Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, 289 07 Opolany, IČ: 48996327,

            nabídky hodnotící komise vyřadila, jelikož byly v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými

            v zadávacích podmínkách.

            Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

            zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 

79/  4 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na akci „Chodník podél silnice I/2 Přelouč“ podal 

          uchazeč:

          AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s.r.o.,

          Čáslavská 976,  Heřmanův Městec 538 03,

          IČ: 25966251, nabídková cena 1.464.195,-Kč bez DPH a dodací lhůtou 8 týdnů,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

NOVOSTAV s.r.o.,

Střelecká 672, Hradec Králové,

IČ: 45539006, nabídková cena 1.544.193,- Kč bez DPH a dodací lhůtou 11 týdnů,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč:

REKOM Nový Bydžov, a.s.,

Měník – Barchůvek 2, Nový Bydžov 504 01,

IČ: 25264737, nabídková cena 1.826.240,- Kč bez DPH a dodací lhůtou 13 týdnů.

 • pořadí nabídek na 4. až 7. místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a

                 uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 • O vyloučení uchazeče:

Hrdlička Roman, Erno Košťála 958, Pardubice 530 12, IČ: 48180394

           Nabídku tohoto uchazeče vyřadila hodnotící komise z důvodu neúplného ocenění zakázky.

79/  5  Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na „Rozšíření veřejného osvětlení k rodinným

          domům Štěpánov“ podal uchazeč:

          MATEX HK s.r.o.,

          Kladská 181, Hradec Králové 500 03,

          IČ: 25968807, nabídková cena 175 529,- Kč bez DPH, 212 390,- Kč s 21% DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč:

AVE Kolín s.r.o.

Třídvorská 1501, Kolín V 280 02,

IČ: 25148117, nabídková cena 197 797,90 Kč bez DPH, 239 335,46 Kč s 21% DPH,

 • ve třetím pořadí se umístil uchazeč ELEKTROŠUDOMA, s.r.o.

Moravská 398, Bystré u Poličky 569 92,

IČ: 27497046,nabídková cena 200 000,- Kč bez DPH,242 000,- Kč s 21% DPH,

 • pořadí nabídek na 4. až 11. místě odpovídá pořadí nabídek stanovenému hodnotící komisí a uvedenému ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

79/  6 Smlouvu o dílo na „Chodník podél silnice I/2 Přelouč“ se společností AZ STAVEBNÍ

          Heřmanův Městec s.r.o., Čáslavská 976, Heřmanův Městec 538 03, IČ: 25966251.

79/  7 Smlouvu o dílo na „Rozšíření veřejného osvětlení  k rodinným domům Štěpánov“ se společností

          MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové 500 03, IČ 25968807.

79/  8 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava komunikace a chodníků ulice

         Jarošova – Přelouč“ s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744

         za cenu 362 518,- Kč bez DPH, 438 647,- Kč vč. DPH.

79/  9 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení objektu Domu pro volnočasové aktivity

          mládeže, Přelouč, Kladenská 845“ se Sdružením Webel a VHH Thermont, Náměstí Svobody

          93/22, 602 00 Brno, IČ: 29315476, za cenu 1 500 678,- Kč bez DPH, 1 815 821,- Kč vč. DPH.

79/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi městem

         Přelouč a Telefónica Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

         k pozemkům p.p.č. 427/4 a p.p.č. 1932/1, oba v k.ú. Přelouč.

79/11 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

          zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1938 v k. ú. Přelouč.

79/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

         zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1417/93 v k.ú. Přelouč.

79/13 Záměr na prodej pozemku st.p.č. 1754 a části p.p.č. 872/8 o celkové výměře 60 m2, oba v k.ú.

          Přelouč za cenu 100,- Kč/m2.

 

 

79/14 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 55/8 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče p.

         J. H., bytem Lohenice, Přelouč za cenu 150,- Kč/m2.

79/15 Záměr na prodej pozemku p.p.č. 432/9 o výměře 378 m2 v k.ú. Přelouč, odděleného z pozemku 

          p.p.č. 432/1 v k.ú. Přelouč na základě GP č. 1996-147/2013, Českému rybářskému svazu, MO

          Přelouč za cenu 8 800,- Kč.

79/16 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď, na byt v Pardubické ul.

         v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013.

79/17 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt v ul. Za Fontánou

         v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31.10. 2013.

79/18 Prodloužení nájemní smlouvy p. E. N. na byt v ul. Za Fontánou

         v Přelouči na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 12. 2013.

79/19 Smlouvu o právním zastoupení města advokátem JUDr. Evženem Zachariášem, bytem Mezi

          Mosty 1793, Pardubice v soudních sporech ve věci zřízení veřejné cesty v Mělicích.

79/20 V souladu se svou kompetencí rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2013  ve

          výdajové části V5- správa majetku, investice přesunem finančních prostředků mezi jednotlivými

          položkami rozpočtu v rozsahu dle seznamu.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

79/21 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt v ul. Jana Dítěte

          v Přelouči s p. M. K., bytem Chvaletice po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte, spojeného s právem nájmu

          uvedeného bytu z p. R. V. na p. M. K.

 

 1. UDĚLUJE : 

 

79/22 Výjimku z časového omezení stanoveného v čl. 7 odst. 1 OZV č. 9/2012 k zabezpečení místních 

           záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pro

           konání jednorázové kulturní akce „Večerní posezení s hudbou“ pořádané p. R.

           K., Přelouč dne 1. 9. 2013 od 00.00 do 02.00 hodin.

 

 1. RUŠÍ :   

 

 79/23 Usnesení rady města č. 51/20 ze dne 6. 8. 2012 (uzavření nájemní smlouvy na byt C8 v č.p.

          1562).

 

 1. ZAMÍTÁ :   

 

79/24 Nabídku p. L. C. na realizaci velkoplošných maleb z důvodu, že město Přelouč

         neuvažuje o podobné úpravě volných ploch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                       ing. Ivan M o r a v e c

                    starostka                                                                            místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 21. 8. 2013
Poslední aktualizace: 21. 8. 2013 00:00
Autor: