Obsah

usnesení 73. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 13.05.2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________73. schůze rady města konané dne 13. 5. 2013___________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

73/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 6. 5.

          2013.

73/  2 Zápis z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 19. 4. 2013.

73/  3 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 30. 4. 2013.

73/  4 Žádost o.s. Labská stezka o finanční příspěvek  na podporu celoroční činnosti sdružení.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

73/  5 Účetní závěrky (tj. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha) příspěvkových organizací:

          Technické služby města Přelouče, Kulturní služby města Přelouče, Městská knihovna, MŠ

          Kladenská, MŠ Za Fontánou, ZŠ Masarykovo nám., ZŠ Smetanova, ZUŠ Přelouč, Školní

          jídelna Přelouč a DDM Přelouč za rok 2012.

73/  6 Prodloužení smlouvy s dodavatelem AUDIT OBCE s.r.o. Příbram o přezkoumání hospodaření

          Města Přelouče za rok 2013.

73/  7 Provozní řád víceúčelového venkovního hřiště u sportovní haly Za Fontánou č.p. 1611.

73/  8 Smlouvu č. ODSH/13/21195 o poskytnutí dotace za účelem zajištění dopravní obslužnosti na

          území Pardubického kraje autobusovou dopravou v roce 2013 uzavřenou mezi Městem Přelouč

          a Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.

73/  9 Smlouvu o zpracování a administraci projektu se společností A-SANGEO a.s., 5. května 166,

          589 11 Pečky, IČ 26746387, pro získání a využití finančního příspěvku ze Státního fondu

          životního prostředí na projekt s názvem „Zateplení objektů Mateřské školy Kladenská Přelouč“

          za cenu 121 000,- Kč včetně DPH.

73/10 Záměr na prodej pozemků p.p.č. 97/11 o výměře 85 m2, p.p.č. 97/12 o výměře 78 m2, p.p.č. 238

          o výměře 86 m2, p.p.č. 239/1 o výměře 50 m2, p.p.č. 239/2 o výměře 188 m2, vše v k.ú. Mělice a

          pozemků p.p.č. 410/11 o výměře 52 m2, p.p.č. 594/3 o výměře 325 m2, p.p.č. 594/4 o výměře

          345 m2, p.p.č. 602 o výměře 86 m2, části p.p.č. 410/4 o výměře cca 230 m2, vše v k.ú. Lohenice

          u Přelouče p. F. S., bytem Musílkova 791, Pardubice za cenu dle znaleckého

          posudku.

73/11 Smlouvu o výpůjčce objektu č.p. 845 včetně pozemků st.p.č. 820 a p.p.č. 916/52, vše v k.ú.

          Přelouč, organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR na dobu určitou 15 let.

73/12 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ul.

          č.p. 1338 v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013.

73/13 Prodloužení nájemní smlouvy O. a G. R. na byt v č.p. 433 v ul. Za

          Fontánou v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013.

73/14 Prodloužení nájemní smlouvy p. M. S. na byt v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.

73/15 Pronájem prodejního místa ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu

          2013:

 1. prodejní místo č. 1 p. P. T.,  bytem Erno Košťála 998, Pardubice za cenu 33 500,- Kč,
 2. prodejní místo č. 2 p. T. Š., bytem Tyršova 528, Přelouč za celkovou cenu 33 500,- Kč,
 3. prodejní místo č. 4 p. P. M., bytem Ovčáry 133, Kolín za celkovou cenu 35 000,- Kč,
 4. zbylou část pozemku p.p.č. 66/1 p. M. V.,  bytem Mělice 59, Přelouč za cenu 8 000,- Kč.

 

 

73/16 Smlouvu o dílo č. 9/2013 se stavební společností Obnova památek s.r.o., Jiřího z Poděbrad

          303/12, 284 01 Kutná Hora, IČ 25113925, na opravu fasády a výměnu oken v budově základní

          školy v Kladenské ul. č.p. 494 v Přelouči za nabídkovou cenu 2 442 441,- Kč včetně DPH.

73/17 Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Přelouč uzavřenou mezi Družstvem vlastníků 

          bytů v Přelouči, Veverkova 1520, 535 01 Přelouč, IČ 25923358 a městem Přelouč na opravu

          balkonů bytového domu Veverkova 1520.

73/18 Smlouvu č. 440/2013 o poskytnutí finančních prostředků do výše 298 104,- Kč z rozpočtu 

          Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na realizaci veřejné části veřejné zakázky

          „Zřízení přechodu pro chodce na silnici I/2 u křižovatky Kladenská v Přelouči.

73/19 Smlouvu o dílo se stavební společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 

          60838744 na opravu Jarošovy ulice v Přelouči, s nabídkovou cenou 3 911 614,00 Kč včetně 

          DPH a délkou realizace 9 týdnů.

73/20 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Oblastní charitě Nové Hrady u

          Skutče, Chotovice 31, 570 01 Litomyšl pro účel potravinové pomoci pro potřebné občany.

73/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 23.3. 2012 s přílohou

          „Obchodní podmínky poskytování služeb advokátní kanceláře pro obce a města“ s JUDr.

          Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem, IČ 71464191, Sladkovského 601, 530 02 Pardubice a

          s obchodní společností KVB advokátní kancelář s.r.o., IČ 01460412 se sídlem Sladkovského 

          601, 530 02 Pardubice.

73/22 Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova            

          1929/62, 140 00 Praha 4 na poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na Ceny Františka           

           Filipovského za dabing 2013.

73/23 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 ev.č.

          OŠK/13/21462 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, Komenského náměstí

          125, 532 11 Pardubice na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek a na úhradu

          nákladů spojených s realizací  soustředění pro Základní uměleckou školu Přelouč, okres

          Pardubice, IČ 48160971.

73/24 Žádost na Krajský úřad Pardubického kraje, odboru školství a kultury o udělení výjimky 

          ohledně zvýšení kapacity Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice dle § 146,

          odst. 2) zák. č. 561/2004 Sb. a to tak, aby s účinností od 1. 9. 2013 stanovil nejvyšší povolený

          počet :

 1. v mateřské škole z 224 dětí na 252 dětí
 2. ve školní jídelně z 224 stravovaných na 252 stravovaných.  

73/25 Návrh programu XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.    

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

73/26 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před domem č.p. 1564 pro

          držitele průkazu ZTP/P p. J. B., Jana Dítěte 1564, Přelouč s platností od 1. 9. 2013 do

          31. 8. 2015.

73/27 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před domem č.p. 1359 pro

          držitele průkazu ZTP p. L. R., Studentská 1359, Přelouč s platností od 20.5. 2013

           do 19. 5. 2015.

73/28 Se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na veřejném parkovišti před domem č.p. 1369 pro

          držitele průkazu ZTP/P p. J. S., Jižní 1369, Přelouč s platností od 15.5. 2013 do 14.5.

          2015.

73/29 S podáním podnětu vlastníkovi silnice I. třídy – Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic 

          ČR- týkající se osazení svislého dopravního značení B 28 (zákaz zastavení) na silnici I. třídy  č.

          2  ul. Pardubická za křižovatkou s místní komunikací Tyršova směr Pardubice. Důvodem

          podání podnětu je odstavování motorových vozidel na přilehlém chodníku.

73/30 Se startem družstva KK SDS Sadská v kuželně SK Kuželky Přelouč v Nerudově ul. č.p. 1610

          v Přelouči v soutěžním  ročníku 2013-2014.

 

 

 

 1. ROZHODUJE :    

 

73/31 Že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na opravu fasády a výměnu oken v budově

          základní školy Kladenská č.p. 494 v Přelouči podal uchazeč Obnova Památek s.r.o., Jiřího

          z Poděbrad 303/12, 284 01 Kutná Hora, IČ 25113925,  s nabídkovou cenou 2 018 546,41 Kč

          bez DPH, 2 442 441,- Kč s DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

73/32 Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku (tj. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

          a Přehled o peněžních tocích) města Přelouče za rok 2012.

73/33 Zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí spoluvlastnického podílu 1/9 na pozemku p.p.č. 

          396/38 v k.ú. Přelouč o celkové výměře 2 408 m2 z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro 

          Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města za cenu 150,-Kč/m2.

73/34 Zastupitelstvu města schválit smlouvu č. UZSVM/HPU/1898/2013-HPUM uzavřenou mezi

          Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč o

          bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 1850/7 v k.ú. Přelouč.

73/35 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 05/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p.

          Z. F., bytem Osvobození 1178/61, Cheb a p. H. S., bytem

          Bělohorská 1687/12, Praha na odkup pozemků p.p.č. 1781/11, p.p.č. 2188/3 a st.p.č. 229, vše

          v k.ú. Přelouč.

73/36 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2012.

 

 1. RUŠÍ :    

 

73/37 Usnesení rady města č. 65/10 ze dne 11. 2. 2013 (schválení odstoupení od smlouvy o nájmu 

          části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč uzavřené dne 18.1. 2010 mezi městem Přelouč a  

          Josefem Kaskou, IČ 13178679).

 

 1. ZAMÍTÁ : 

 

73/38 Žádost Občanského sdružení Kontakt o finanční příspěvek na zajištění provozu Linky

          Důvěry Ústí nad Orlicí.

73/39 Žádost ANLET o.s., Praha 6 o finanční podporu na činnost sdružení.

73/40 Žádost IV-Nakladatelství s.r.o. Plzeň o finanční příspěvek na vydání edičního titulu

          „Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškovy aneb co všechno se může stát o prázdninách“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: