Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

usnesení 69. schůze rady města

konané dne 18.03.2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE
USNESENÍ

______________________69. schůze rady města konané dne 18. 3. 2013____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

69/  1 Výsledky inventarizačních prací k 31. 12. 2012. 

69/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 9. 3. 2013.

69/  3 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 13. 3. 2013.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

69/  4 Návrh programu XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

69/  5 Termíny konání schůzí rady města dne 8. 4., 22. 4. a 6. 5. 2013 a termín konání zasedání

           zastupitelstva  města dne 16. 5. 2013.

69/  6 Převod hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2012 do rezervních fondů

          těchto příspěvkových organizací.

69/  7 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 1417/8 v k.ú. Přelouč o výměře cca 200 m2 za cenu

          minimálně 420,- Kč/m2.

69/  8 Pronájem nebytového prostoru – bývalé prodejny v č.p. 17 v Lohenicích  pí. Martině Plíškové,

          bytem Lonkova 464, Pardubice, IČ 64245896, za roční nájemné 6 300,- Kč.

69/  9 Smlouvu o nájmu nebytového prostoru – bývalé prodejny v č.p. 17 v Lohenicích, uzavřenou

          mezi městem Přelouč a pí. Martinou Plíškovou, bytem Lonkova 464, Pardubice IČ 64245896

          za roční nájemné 6 300,- Kč.

69/10 Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 19.5. 2010 mezi městem Přelouč a 

          Mysliveckým sdružením Břehy – Lohenice na bezplatné užívání části nebytových prostor –

          objektu bývalé stodoly o výměře 36 m2 jako skladových prostor.

69/11 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace

          v Lohenicích“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

          za cenu 1 428 053,- Kč včetně DPH.

69/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt v ul. Za Fontánou č.p. 433 v Přelouči na

          dobu určitou od 1. 4. 2013 do 30. 4. 2013.

69/13 Prodloužení nájemní smlouvy s p. T. N. na byt č. 5 v ul. Jana Dítěte č.p. 1563

          v Přelouči, zastoupeným matkou pí. D. N. na dobu určitou od 1. 4. 2013 do

          31. 3. 2018.

69/14 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a G. R. na byt č. 10 v ul. Za

          Fontánou č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2013.

69/15 Mimořádné odměny členům komisí rady za jejich práci v roce 2012.

69/16 Finanční příspěvky z kulturního fondu :

 •   3 000,- Kč Církvi československé husitské na koncerty, výstavy ve sboru Tůmy
 •  
 •   8 000,- Kč Jakub klubu na výlety, exkurze pro sociálně slabé rodiny, letní pobyt dětí
 •   3 000,- Kč Charitě Přelouč na akce pro rodiny (sociálně aktivizační služby)
 • 10 000,- Kč ZUŠ Přelouč, p. Zdeňku Rumpíkovi na studijní zájezd do Paříže
 • 13 000,- Kč ZUŠ Přelouč, p. Miroslavu Nedbalovi na soustředění skupiny Buď fit
 • 14 000,- Kč Veronice Pokorné na dopravu na soustředění sboru Rošťák, návštěvu 

slovenského sboru

 

 

 

 

 

 

 •   5 000,- Kč pěveckému sboru Foester na dopravu a ubytování na soustředění sboru
 •   7 000,- Kč Ladislavě Hývlové na setkání žáků ZŠ se spisovateli a literární besedy s autory
 • 14 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na velikonoční dílny, projekt Naděje pro Indii, 

rozloučení s vycházejícím žáky, vánoční dílny

 •   8 000,- Kč SRPŠ Základní škole Masarykovo nám. na rozloučení s vycházejícími žáky a    

sportovní aktivity

 • 15 000,- Kč Josefu Dvořáčkovi na Sochařský workshop, Zahradní galerii.

69/17 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu :

 • 30 000,- Kč SRPŠ ZUŠ Přelouč na keramické sympozium, žesťové kurzy, soutěž dechových 

orchestrů, zájezdy za poznáním, soustředění tanečního oddělení

 •   7 000,- Kč Junáku na vzdělávací kurzy vedoucích
 •   4 000,- Kč Marcele Danihelkové na výstavu Památky v české vesnici
 •   9 000,- Kč Klubu Sluníčko na akce pro rodinu a děti .

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

69/18 Se zrušením Rozhodnutí MZČR ze dne 6. 12. 2002 pod č. j. PRO/2/550/02 resp. s vydáním

          nového Rozhodnutí, jímž se ruší kategorie B pro celé zdravotnické zařízení Přeloučská

          poliklinika a.s. za předpokladu, že bude zachován druh a rozsah poskytované péče.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

69/19 Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpracovaný návrh nového územního plánu města Přelouč.

69/20 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření  č. I rozpočtu města pro rok 2013.

69/21 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2 v k.ú. Mělice o výměře 36 m2 za cenu

          150,- Kč/m2.

69/22 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 03/13 uzavřenou mezi p. Č.

          D., bytem Mělice 63, Přelouč a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.p.č. 2 v k. ú.

          Mělice.

69/23 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. UZSVM/HPU/566/2013-HPUM-ÚE 40/2003

           uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve

           věcech majetkových na odkoupení podílu 1/9  pozemku p.č. 322/4 v k.ú. Přelouč.

69/24 Zastupitelstvu města přijmout nabídku firmy SVOS spol. s r.o. na úplatné nabytí areálu spol.

          SVOS, Choceňská ul. č.p. 877, Přelouč do vlastnictví města za cenu 25 mil. Kč.

69/25 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění

          Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně

          závazné vyhlášky města Přelouče č. 3/2011.

69/26 Zastupitelstvu města schválit výplatu odměn členům výborů za jejich práci v roce 2012.

69/27 Zastupitelstvu města uložit předsedům výborů rozdělit odměny mezi jednotlivé členy výborů

          v této výši:

 • Finanční výbor, předseda RSDr. Jaroslav Čapský, limit odměn k rozdělení 3 200,-Kč
 • Kontrolní výbor, předseda Martin Macháček, limit odměn k rozdělení 3 200,- Kč
 • Majetkový výbor, předseda MVDr. Pavel Jadrníček, limit odměn k rozdělení 3 200,- Kč
 • Osadní výbor Lohenice, předseda Zbyněk Štolpa, limit odměn k rozdělení 4 800,- Kč
 • Osadní výbor Mělice, předseda Aleš Kouba, limit odměn k rozdělení 4 800,- Kč
 • Osadní výbor Klenovka, předseda ing. Libor Skala, limit odměn k rozdělení 4 800,- Kč

 

 1. UKLÁDÁ :  

 

69/28 Předsedům komisí rady stanovit v rámci určeného limitu výši odměn jednotlivým členům

          komisí, písemný doklad předložit mzdové účtárně MěÚ nejdéle do 30. 4. 2013:

 • Komise SPOZ, předseda Jaroslav Jarolím, limit odměn k rozdělení 12 000,- Kč
 • Komise přestupková, předsedkyně Marie Pálová, limit odměn k rozdělení 6 000,- Kč
 • Komise školská a kulturní, předsedkyně Věra Jelínková, limit odměn k rozdělení 6 400,- Kč
 • Komise sportovní, předseda ing. Pavel Hrdý, limit odměn k rozdělení 5 600,- Kč
 • Komise bezpečnostní a dopravní, předseda Mgr. Petr Veselý, limit odměn k rozdělení 4 000,- Kč
 • Komise pro rozvoj města, předseda Mgr. Lubor Pacák, limit odměn k rozdělení 4 000,- Kč
 • Komise sociálně zdravotní, předseda MVDr. Zdeněk Zeman, limit odměn k rozdělení 6 400,- Kč
 • Komise místní samosprávy Štěpánov, předseda Ludmila Turynová, limit odměn k rozdělení 3 200,- Kč
 • Komise místní samosprávy Tupesy, předseda Petr Šurkala, limit odměn k rozdělení 3 200,-Kč
 • Komise místní samosprávy Lhota – Škudly, předsedkyně Mgr. Šárka Junasová, limit odměn k rozdělení 3 200,- Kč.
 •  
 1. RUŠÍ :     

 

69/29 Usnesení rady města č. 64/34 ze dne 28. 1. 2013 (vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 o

           místních poplatcích).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                              místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 8. 12. 2023
oblačno 0 °C -10 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 1/-1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi