Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 67. schůze rady města

konané dne 11.03.2013

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________67. schůze rady města konané dne 11. 3. 2013____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

67/  1 Podklady Veolia Transport VČ a.s. dokládající výši odborného odhadu průměrné spotřeby PHM

          v autobuse MAD na rok 2013.

67/  2 Informaci o výši nájemného v domě s chráněnými byty č.p. 1414 a v domě s pečovatelskou

          službou č.p. 1516 ve Sluneční ul. v Přelouči.

67/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 25. 2. 2013.

67/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 22. 2. 2013.

67/  5 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 3. 3. 2013.

67/  6 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 27. 2. 2013.

67/  7 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 4. 3. 2013.

 

 1. SCHVALUJE :   

 

67/  8 Smlouvy o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi Městem

          Přelouč a příspěvkovými organizacemi Základní škola Smetanova Přelouč, Základní umělecká

          škola Přelouč a Školní jídelna Přelouč.

67/  9 Smlouvu o bezúplatném převodu dlouhodobého drobného hmotného majetku uzavřenou mezi

          městem Přelouč a příspěvkovou organizací Městská knihovna Přelouč.

67/10 Změnu č. 4 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturními

          službami města Přelouče.

67/11 Změnu č. 1 darovací smlouvy uzavřené dne 25. 11. 2004 mezi městem Přelouč a Kulturními

          službami města Přelouče.

67/12 Vnitřní směrnici č. 05/2013 „Pravidla stanovování smluvních pokut ve smlouvách o dílo“.

67/13 Záměr na pronájem části pozemku p.č. 410/4 v k.ú. Lohenice o výměře 10 m2 p. Davidu

          Leníkovi,  U bažantnice 783, Heřmanův Městec, IČ 742 06 648 za cenu 2 000,- Kč na dobu od

          1. 5. 2013 do 30. 9. 2013 za účelem provozování půjčovny vodních šlapadel.

67/14 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o výpůjčce z 15. 12. 2005 uzavřené mezi městem Přelouč a

          Technickými službami města Přelouče, kterým se ruší výpůjčka movité věci AVIA MP 13 –

          Spec., tovární značka A 31. 1 N, rok výroby 1993.

67/15 Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – movité věci AVIA MP 13 – Spec., tovární značka A

          31. 1 N, rok výroby 1993, v zůstatkové hodnotě 22 438,09 Kč na příspěvkovou organizaci

          Technické služby města Přelouče.

67/16 Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2013 na úseku přestupků mezi Městem Přelouč a obcí  Chrtníky na

           dobu neurčitou s roční paušální úhradou ve výši 2 400,- Kč.

67/17 Dohodu o splátkách uzavřenou mezi věřitelem Městem Přelouč a dlužníkem pí. M.

          S. na úhradu nedoplatku ve výši 4 320,-Kč  za připojení na pult centrální ochrany

          umístěný na Městské policii v Přelouči v období od ledna 2012 do prosince 2012 týkající se

          bývalé provozovny autobazaru D-Technic, Jaselská 597, Přelouč.

67/18 Vytvoření pracovní pozice školník v Mateřské škole Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice,

          IČ 48160903 s účinností od 1. 8. 2013.

67/19 Pronájem bytu č. 22 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč pí.

          L. H., Nádražní 276, Přelouč od 12. 3. 2013 na dobu

          neurčitou.

67/20 Pronájem bytu č. 26 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč, pí. 

          B. D., Smetanova 1035, Přelouč, od 12. 3. 2013 na dobu

          neurčitou.

 

67/21 Pronájem bytu č. 9 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, Přelouč pí.

          M. B., Kolínská 357, Chvaletice, od 1. 4. 2013 na dobu 

          neurčitou.

67/22 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč SDH Mělice na ubytování a dopravu

          hasičské techniky na výstavu konanou ve dnech 7. – 8. 6. 2013 v Litoměřicích.

 

 1. SOUHLASÍ :   

 

67/23 S požadavkem příspěvkové organizace ZUŠ Přelouč zakoupit hudební nástroj xylofon z fondu

          reprodukce majetku této příspěvkové organizace.

67/24 S převodem členských práv a povinností v Družstvu vlastníků bytů v Přelouči, Veverkova č.p.

          1520 z p. M. E., Veverkova 1520, 535 01 Přelouč, na pí. H. H., trvalý pobyt

          Obránců míru 1309, 535 01 Přelouč včetně práva nájmu k bytu č. 11, Veverkova ul., č.p.

          1520, 535 01 Přelouč.

67/25 S použitím znaku města na pozvánkách a propagačních materiálech souvisejících s konáním

          valné hromady Sdružení komunálních služeb ČR, která se uskuteční ve dnech 28.- 29. 3. 2013

          v Přelouči.

 

 1. ROZHODUJE : 

 

67/26 O vyloučení uchazeče Stavmika s.r.o., Sadová 636, 281 01 Velim, IČ 27641759, z účasti

          v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky  „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy

          Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, v souladu s § 60 odst. 1) zákona č.

          137/2006 Sb. Nabídku tohoto uchazeče vyřadila hodnotící komise z důvodu nesplnění

          kvalifikace v požadovaném rozsahu.

67/27 O vyloučení uchazeče Obnova památek s.r.o. , Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora, IČ 

          25113925, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny

          Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, v souladu s § 76

          odst. 6) zákona č. 137/2006 Sb. Nabídku tohoto uchazeče vyřadila hodnotící komise z důvodu

          podání vadné a neúplné nabídky.

67/28 Že nevhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké 

          školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“ podal uchazeč:

 • Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ KAFKA, SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 72007915

nabídková cena : 3 722 731,- Kč bez DPH,

 • ve druhém pořadí se umístil uchazeč :

STATING s.r.o.,Na Spravedlnosti 1306, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25963864

nabídková cena : 4 253 546,- Kč bez DPH.

          Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve

          zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

67/29 Že nejvhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce místní komunikace

          v Lohenicích“ podal uchazeč:

 • Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, Litomyšlské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818

nabídková cena : 1 180 209,00 Kč bez DPH s termínem výstavby 9 týdnů a max. záruční dobou 84 měsíců,

 • ve druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče:

NOVOSTAV KOMUNIKACE, a.s.

Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

nabídková cena : 1 434 911,00 Kč bez DPH

 • ve třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče:

AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec, s.r.o.

Čáslavská 976, 538 03 Heřmanův Městec

nabídková cena: 1 450 095,00 Kč bez DPH.

 

          Pořadí na 4. až 13. místě je v souladu s hodnotící tabulkou vypracovanou komisí pro otevírání

          obálek, posouzení a hodnocení nabídek a zveřejněnou na profilu zadavatele k této zakázce.

Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, které je uvedeno v tabulce a v zápise o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek z 5. 3. 2013.

67/30 O srovnání výše nájemného v bytech pro seniory ve Sluneční ul. v Přelouči, a to v domě

          s pečovatelskou službou č.p. 1516 na úroveň domu s chráněnými byty č.p. 1414, tj. na částku

          49,42 Kč za 1 m2 započitatelné plochy bytu, s platností od 1. 7. 2013.

 

 1. VOLÍ :   

 

67/31 Na základě návrhu členů Komise místní samosprávy Tupesy předsedou KMS Tupesy p. Petra

          Šurkalu. 

 

 1. DOPORUČUJE :   

 

67/32 Zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o  poskytování příspěvku Domovu u

          fontány Přelouč za občany města a místních částí umístěných v Domově u fontány Přelouč.

67/33 Zastupitelstvu města  zařadit do rozpočtového opatření č. I rozpočtu města na rok 2013 částku

          ve výši 50 000, Kč  na opravu severní zdi kostela a vstupního schodiště do kostela

          Českobratrské církve evangelické v Přelouči.

 

 1. RUŠÍ :    

 

67/34 Usnesení rady města č. 7/27 ze dne 14.2. 2011 o úpravě výše nájemného v domě č.p. 1516 ve

          Sluneční ul. v Přelouči pro rok 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                         ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                        místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi