Obsah

usnesení 65. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 11.02.2013

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________________    65. schůze rady města konané dne 11. 2. 2013___________________

 

Rada města Přelouče : 

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

65/  1 Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady ORP Přelouč za rok 2012. 

65/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 28. 1. 2013.

 

  1. SCHVALUJE :  

 

65/  3 Závazné ukazatele plánu příspěvkových organizací na rok 2013. 

65/  4 Plán odpisů příspěvkových organizací na rok 2013.

65/  5 Změnu jízdního řádu linky č. 655101 městské hromadné dopravy v Přelouči s účinností od 3. 3.

          2013 dle předloženého návrhu.

65/  6 Program prevence kriminality pro rok 2013 a 2014.

65/  7 Výzvu k podání nabídky  - zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce kotelny

          Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, registrační číslo:

          CZ.1.13/2.2.00/28.01153.

65/  8 Zadávací podmínky pro zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní

          komunikace v Lohenicích“.

65/  9 Smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

          elektrické energie, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku přípojky

          nn k pozemku p.p.č. 16/46 v k. ú. Klenovka.

65/10 Odstoupení města Přelouč od smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 763/5 v k.ú. Přelouč,

          uzavřené dne 18. 1. 2010 mezi městem Přelouč a p. J. K., IČ 13178679 v případě, že

          nebude uhrazeno dlužné nájemné na 1. pololetí  2013 v termínu do 31. 3. 2013.     

65/11 Záměr na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích, bývalý obchod, pí.

          M. P., bytem Lonkova 464, Pardubice za cenu 150,- Kč/m2 ročně.

65/12 Příspěvek z fondu rady města ve výši 10 000,- Kč občanskému sdružení Laxus Nymburk na

          výdaje související s výkonem pravidelné terénní kontaktní a sociální práce v roce 2013 na

          katastru města.

65/13 Příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci

          Přelouč č. 1 na nákup čestných cen (poháry, medaile, diplomy) na velikonoční výstavě  

          drobného zvířectva v roce 2013.

65/14 Příspěvek z fondu rady města ve výši 2 000,- Kč Hospici Anežky České, Červený Kostelec na

          provozní výdaje v roce 2013.

65/15 Termíny konání schůzí rady města dne 11. 3. a 18. 3. a termín konání zasedání zastupitelstva

           města dne  28. 3. 2013.

 

  1. SOUHLASÍ :   

 

65/16 S tím, aby byl vyklizen byt č. 3, označený jako A3, o velikosti 1+1, s koupelnou, WC a 

          sklepem, v domě č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči, jehož nájemcem je pí. M. D. P.,

          a to ke dni 28. února 2013 z důvodu zániku nájemního vztahu na

          základě výpovědi Města Přelouč ze dne 28. 11. 2012, č.j. MUPC18244/2012 v případě, že

          v termínu do 13.2. 2013 nebude dluh v plné výši uhrazen .

 

 

 

 

 

  1. JMENUJE :  

 

65/17 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce

          kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“,

          registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01153, ve složení: Pavel Caha (náhradník Josef Černý),

          Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Bc. Eva Kalousková (náhradník ing. Iva

          Lehárová), stálý člen komisí pro posouzení a hodnocení nabídek za kontrolní výbor

          zastupitelstva města p. Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

65/18 Komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné

          zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace  v Lohenicích“ ve složení: Miroslav

          Manžel, Pavel Caha, Josef Černý, stálý člen komisí za kontrolní výbor zastupitelstva města p.

          Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

  1. DELEGUJE : 

 

65/19 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení

          veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování

          a reprodukce zvuku“, registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01153,  ing. Ivana Moravce

          (náhradník ing. Pavel Hrdý).

65/20 Jako zástupce zadavatele do komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek 

          v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace

          v Lohenicích“ ing. Ivana Moravce.

 

  1. POVĚŘUJE :   

 

65/21 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce

          kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“,

          registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01153, otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

 

  1. RUŠÍ : 

 

65/22 Část usnesení rady města č. 61/8 ze dne 19. 12. 2012 (termín konání zasedání zastupitelstva

          města dne 7. 3. 2013).

 

  1. UKLÁDÁ :    

 

65/23 Předsedům osadních výborů a komisí místní samosprávy předložit v termínu do 7. 3. 2013

          zprávu o činnosti za rok 2012, která bude součástí Zprávy o činnosti města, jeho orgánů a

          zařízení.

65/24 Předsedovi komise pro rozvoj města projednat investiční záměry města plánované v roce 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc. Irena  B u r e š o v á                                                           ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                               místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: