Obsah

usnesení 64. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 28.01.2013

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________64. schůze rady města konané dne 28. 1. 2013____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

64/  1 Rozpočtové opatření č. 3 organizace Technické služby města Přelouče pro rok 2012 s tím, že

           příjmy i výdaje plánu budou činit 14.917 tis. Kč.

64/  2 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 8. 1. 2013.

64/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 14. 1. 2013 včetně stanoviska komise

          o výši finanční podpory činnosti VOLANT, o.p.s.

64/  4 Zprávu Charity Přelouč o výši výtěžku Tříkrálové sbírky 2013.

64/  5 Dopis ředitelky Domova u fontány Přelouč o řešení situace s parkováním v přilehlém okolí.

64/  6 Žádost Římskokatolické farnosti Přelouč o příspěvek na opravy kostela sv. Jakuba.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

64/  7 Ve své kompetenci rozpočtové opatření č. VI rozpočtu města pro rok 2012.

64/  8 Přijetí účelově určeného daru příspěvkové organizaci Základní škola Smetanova 1509, Přelouč

          od obce Zdechovice v celkové hodnotě 70 000,- Kč.

64/  9 Vnitřní směrnici MP 01/2013 O výkonu dozorčí služby Městské policie Přelouč.

64/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ

          27174824, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 2158, p.p.č.

          394/1, p.p.č. 394/20, p.p.č. 396/36, p.p.č. 396/1, p.p.č. 396/39 a p.p.č. 396/40 v k.ú. Přelouč

          (výstavba optické sítě – Přelouč – 4. etapa).

64/11 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o.,

          IČ27174824, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 396/39,

          p.p.č. 396/40, p.p.č. 395/4, p.p.č. 402/29, p.p.č. 1791/16 a p.p.č. 1791/2 v k.ú. Přelouč (výstavba

          optické sítě – Přelouč – 5. etapa).

64/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ

          27174824, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 94/1, p.p.č.

          94/13, p.p.č. 876/1, p.p.č. 882/2, p.p.č. 882/6, p.p.č. 1811/3 a p.p.č.1863/3 v k.ú. Přelouč

          (výstavba optické sítě – Přelouč – 6. etapa).

64/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ

          27174824, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 114/3, p.p.č. 116,

          p.p.č. 469/1, p.p.č. 469/2, p.p.č.  471/2, p.p.č. 471/11, p.p.č. 475/1, p.p.č. 475/2, p.p.č. 876/1, 

          p.p.č. 1781/1, p.p.č. 1781/2, p.p.č. 1863/3, p.p.č. 1984, p.p.č. 2158, p.p.č. 2190/1, p.p.č. 2191/1,

          p.p.č. 2219, p.p.č. 2220 a p.p.č. 2269 v k.ú. Přelouč (výstavba optické sítě – Přelouč – 7. etapa).

64/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a Tlapnet s.r.o., IČ

          27174824, na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 752/1, p.p.č.

          882/2, p.p.č. 905/11, p.p.č. 907/17, p.p.č. 1815/3 a p.p.č. 1815/4 v k.ú. Přelouč (výstavba

          optické sítě – Přelouč – 8. etapa). 

64/15 Záměr na prodej části pozemku p.p.č. 541/9 v k.ú. Přelouč o výměře cca 50 m2 za cenu

          minimálně 600,- Kč/m2.

64/16 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor a části pozemku na pronájem restaurace Záložna 

          v budově č.p. 44 na Masarykově nám., uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Jaroslavem

          Faltýnkem, IČ 66294347.

64/17 Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 25 na Masarykově nám. v Přelouči,

          uzavřenou mezi městem Přelouč a p. D. D., Drážní 83, Trnávka.

 

 

 

64/18 Výjimku z vnitřní směrnice č. 02/12 – Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého

           rozsahu - pro uzavření „Smlouvy o zpracování a administraci projektu“ se společností

 • SANGEO a.s., 5.  května 166, 589 11 Pečky, IČ 267 46 387, pro podání žádosti na

Ministerstvo pro místní rozvoj  o přidělení finanční dotace na akci „Regenerace panelového sídliště – Přelouč, III. etapa“.

64/19 „Smlouvu o zpracování a administraci projektu“ se společností A-SANGEO a.s., 5. května 166,

          589 11 Pečky, IČ 26746387, pro podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o přidělení

          finanční dotace na akci „Regenerace panelového sídliště – Přelouč, III. etapa“.

64/20 Vnitřní směrnici č. 04/13 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.

64/21 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4 v Pardubické ul. č.p. 404

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2013.

64/22 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a G. R. na byt č. 10 v ul. Za

          Fontánou č.p. 433 v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 31. 3. 2013.

64/23 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 2. 2013 do 30. 4. 2013.

64/24 Dodatek č. 1 Licenční smlouvy č. JSDH-026/2012 uzavřený mezi městem Přelouč  a RCS

          Kladno, s.r.o. na prodloužení testovacího období do 30. 6. 2013.

64/25 Finanční příspěvky z fondu rady města ve výši :

 • 5 000,- Kč Svazu tělesně postižených, místní organizaci Přelouč na lázeňské, kulturní a sportovní aktivity v roce 2013,
 • 5 000,- Kč o.s. Auto-Moto veteráni Přelouč na výdaje související s pořádáním 6. Ročníku Rallye Železné hory v roce 2013,
 • 10 000,- Kč Klubu českých turistů Přelouč na úhradu energií v roce 2013,
 • 5 000,- Kč SDH – okrsku č. 14 na výdaje spojené s činností pro mládež a hasičské soutěže v roce 2013,
 • 15 000,-Kč ČHJ HS Přelouč na zajištění dopravy na soutěžích a na pořádání dětského letního soustředění ZDERAZ v roce 2013,
 • 10 000,- Kč Oblastní Charitě Červený Kostelec, středisku Domov sv. Josefa Žireč na provozní výdaje v roce 2013,
 • 25 000,-Kč sboru J.B. Foerster Přelouč na úhradu cestovného sbormistra v roce 2013.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

64/26 Se snesením zákazového dopravního značení B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) na místních

          komunikacích ul. Tylova ze směru Pražská a Štítného ze směru Pražská.

64/27 S podáním žádosti do Operačního programu životní prostředí pro získání dotace na zateplení

          budovy č.p. 845 v Kladenské ul. v Přelouči (Junák).

64/28 S vyřazením počítače, inv.č. 120/2,  v majetku příspěvkové organizace Kulturní služby města

          Přelouče likvidací.

64/29 S použitím znaku města Přelouče na všech propagačních materiálech Pardubického hudebního

          jara 2013.

64/30 S přijetím partnerství města Přelouče v projektu vzniku a provozu zařízení péče o děti

          předškolního věku v Domově u fontány Přelouč.

 

 1. ODVOLÁVÁ :  

 

64/31 Členy komise pro prevenci kriminality ing. Lukáše Kuchyňku, kpt. Vlastimila Němce, por.

          Martina Břeně a Pavla Myšku.

 

 

 

 

 

 

 

 1. JMENUJE : 

 

64/32 Pro volbu členů Komise místní samosprávy Tupesy konanou dne 22. 2. 2013 předsedkyní

          volební komise p. Pavlínu Bláhovou (1975, Tupesy 5) a členy volební  komise p. Markétu

          Matičkovou (1990, Tupesy 28) a Marii Hrníčkovou (1941, Tupesy 22).

64/33 Komisi pro prevenci kriminality ve složení: manažer – Leoš Slavík, členové – Bc. Irena

          Burešová, Mgr. Šárka Junasová, Mgr. Martin Karabec, Bc. Eva Kalousková, npor. Mgr. Jiří

          Zima.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

64/34 Zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se 

          mění Obecně závazné vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně

          závazné vyhlášky města Přelouče č. 3/2011.

 

 1. NESOUHLASÍ : 

 

64/35 Se změnou parkovacího režimu na veřejném parkovišti ul. K. H. Máchy v úseku od křižovatky

          ul. Formánkova po křižovatku ul. Nádražní.

 

 1. STANOVÍ : 

 

64/36 Odměnu členům, předsedkyni a zapisovateli volební komise pro volbu do Komise místní

          samosprávy Tupesy ve výši 500,- Kč.

 

 1. ZAMÍTÁ :   

 

64/37 Žádost o.p.s. VOLANT o dotaci z rozpočtu města na volnočasové aktivity pro děti a mládež.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                              místostarosta

 

 

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: