Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 57. schůze rady města

konané dne 5.11.2012

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________57. schůze rady města konané dne 5. 11. 2012____________________

 

Rada města Přelouče :  

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :   

 

57/  1 Informativní materiál o požadavcích komisí místní samosprávy, osadních výborů a

          příspěvkových organizací uplatněných k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2013 u

          odboru správy majetku a infrastruktury MěÚ.

57/  2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 5. 10. 2012.

57/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 21. 10. 2012.

57/  4 V působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. zápis ze schůze dozorčí 

           rady Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o. ze dne 10. 10. 2012.

57/  5 Zprávu velitele Městské policie Přelouč o výsledku výběrového řízení na záznamové zařízení

          městského kamerového dohlížecího systému.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

57/  6 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období

          2012 – 2013 jako opatření města Přelouče v samostatné působnosti.

57/  7 Kupní smlouvu na nákup osobního automobilu Škoda Yeti Active pro potřeby městské policie

          uzavřenou mezi městem Přelouč a PROFI AUTO SERVIS s.r.o., Kolovratská 1367,

          Říčany 251 01.

57/  8 Smlouvy o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi Městem

          Přelouč a příspěvkovými organizacemi: Základní škola Masarykovo náměstí Přelouč, Základní

          škola Smetanova Přelouč a Mateřská škola Kladenská Přelouč.

57/  9 Záměr na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.1. 2003 mezi městem

          Přelouč a ZOD Bratranců Veverkových Živanice. Tímto dodatkem se upravuje a rozšiřuje

          předmět pronájmu.

57/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o., IČ

          27495949, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1780/20 v k.ú.

          Přelouč.

57/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem

          Přelouč a ing. R. V., bytem P. a pí. I. V., bytem

          P.  na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č.    

          1780/20 v k.ú. Přelouč.

57/12 Návštěvní řád veřejného dětského hřiště v místní části Lhota.

57/13 Dohodu o splátkách na splácení dluhu ve výši 23 415,- Kč s manželi A. a O.

          E., trvale bytem P. v 16ti měsíčních splátkách počínaje měsícem

          listopad 2012, splatných následovně:

 1. – 15. splátka ve výši 1 500,- Kč každý měsíc nejdéle do posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce,

16. splátka ve výši 915,- Kč nejdéle do 15. 2. 2014.

57/14 Rámcovou smlouvu o službách elektronických komunikací a prodeji elektronických

          komunikačních zařízení a jejich příslušenství s firmou T-Mobile Czech Republic a.s.,

          Tomíčkova 2144/1, Praha 4.

57/15 Smlouvu o dílo na zhotovení internetové prezentace města s firmou Galileo Corporation s.r.o.,

          Hornická 4387, 430 03 Chomutov.

57/16 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci sportovního hřiště v místní části Klenovka s firmou JB

          Estate s.r.o. , 471 67 Provodín 76, IČ 286 72 321, kterým se prodlužuje termín dokončení díla

          do 15.11. 2012 při platnosti ostatních ustanovení předmětné smlouvy.

 

57/17 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a VČP Net, s.r.o., IČ 

          27495949 na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 240/1 v k.ú.

          Klenovka.

57/18 Výzvu k podání nabídky – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce kotelny

          Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“, registrační číslo:

          CZ.1.13/2.2.00/28.01153.

57/19 Na základě delegování pravomocí Zastupitelstvem města Přelouče ze dne 26.6. 2003 přesun

          finančních prostředků v rámci kapitoly č. 5 rozpočtu města pro rok 2012, a to z akcí   „Přechod

           pro chodce u hotelu Fontána“ a  „č.p. 687 – kino - projekt na zateplení“ na akce „Metropolitní

           síť“ a „ZUŠ – projekt zkušebny  pro orchestr“.

57/20 Omezení MHD v Přelouči ve dnech 27.12. a 28.12. 2012 na „víkendový režim“ a omezení

          MHD dne 31.12. 2012, kdy by MHD byla v provozu maximálně do 18.00 hodin.

57/21 Návrh programu XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

57/22 Výplatu mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

57/23 Účast města v dokumentu o životě a díle Magdaleny Dobromily Rettigové s finanční spoluúčastí

           max. 40 000,- Kč.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

57/24 S ukončením Smlouvy významného zákazníka uzavřené s T-Mobile Czech Republic a.s. před

          uplynutím doby její platnosti.

 

 1. ROZHODUJE :  

 

57/25 O bezúplatném převodu movitého majetku z vlastnictví města Přelouč, vedeném ve výpůjčce

          příspěvkové organizace Kulturní služby města Přelouč na analytických účtech č. 022 a č. 028

          v hodnotě  2.509.609,07 Kč do vlastnictví této organizace.

 

 1. JMENUJE :   

 

57/26 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce 

          kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“,

          registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01153, ve složení: Pavel Caha (náhradník Josef Černý),

          Miroslav Manžel (náhradník Lubomír Novotný), Bc. Eva Kalousková (náhradník ing. Iva

          Lehárová), stálý člen komisí pro posouzení  a hodnocení nabídek za kontrolní výbor

          zastupitelstva města  Martin Macháček (náhradník Václav Nekvapil).

 

 1. DELEGUJE : 

 

57/27 Jako zástupce zadavatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení

          veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování

          a reprodukce zvuku“, registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01153, ing. Ivana Moravce (náhradník 

          ing. Pavel Hrdý).

 

 1. POVĚŘUJE :  

 

57/28 Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce

          kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku“,

          registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/28.01153, otevíráním obálek s nabídkami uchazečů.

 

 1. DOPORUČUJE :  

 

57/29 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 67/910/12 uzavřenou mezi Státním statkem

          Jeneč,  státní podnik v likvidaci, IČ 00016918 a městem Přelouč na odkoupení pozemku p.p.č.

          1796/6  v k.ú. Přelouč.

57/30 Zastupitelstvu města rozhodnout o úplatném nabytí pozemku p.p.č. 1796/6 v k. ú. Přelouč.

57/31 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce,

          a.s., IČ 4729035 na prodej pozemků st.p.č. 1887, st.p.č. 1234, st.p.č. 1767, st.p.č. 2651 a st.p.č.

          1735, vše v k.ú. Přelouč.

57/32 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1283/28 o výměře 251 m2 a

          p.p.č. 2290 o výměře 83 m2, oba v k.ú. Přelouč z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro

          Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města. Jedná se o bezúplatný

          převod nemovitostí ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami. Město Přelouč se zavazuje o  

          předmětné nemovitosti řádně pečovat a užívat je v souladu s veřejným zájmem a nebude je  

          využívat ke komerčním účelům ani je nepřenechá ke komerčním účelům třetím osobám a rovněž

          se zavazuje uvedené pozemky nezcizit ve prospěch jiné osoby nejméně po dobu 10ti let od

          nabytí vlastnického práva. V případě, že by došlo v této lhůtě k porušení podmínek stanovených

          ve Smlouvě o bezúplatném převodu s omezujícími podmínkami, město se zavazuje uhradit

          ÚZSVM pokuty, které budou stanoveny v textu smlouvy o bezúplatném převodu.

57/33 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o vložení nepeněžního vkladu (infrastrukturního majetku

          v hodnotě 4 190 000,- Kč) do základního kapitálu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace

          Pardubice, a.s.

57/34 Zastupitelstvu města schválit zadání Územního plánu města Přelouč.

57/35 Zastupitelstvu města vzít na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků, připomínek a podnětů

          k návrhu zadání územního plánu Přelouč.

57/36 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č.  10/2012,

          kterou se zrušuje  obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku za provoz  systému

          shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

57/37 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o upsání akcií při zvyšování základního kapitálu

          nepeněžitými vklady uzavřenou mezi městem Přelouč a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,

          Teplého 2014, 530 02 Pardubice.

 

 1. NEDOPORUČUJE :  

 

57/38 Zastupitelstvu města zařadit jako prioritní akci do rozpočtu na rok 2013 výstavbu nových

          autobusových zastávek pro meziměstskou autobusovou dopravu v ulici Vrchlického z důvodu

          předpokládaného zanedbatelného využití.

57/39 Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku před domem č.p. 49 ve Zborovské ul. v Přelouči

          z důvodu nevyřešených vlastnických vztahů staré lékárny č.p. 47 na Masarykově nám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                       starostka                                                                                        místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi