Obsah

usnesení 51. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 6.8. 2012

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 51. schůze rady města konané dne 6. 8. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

51/  1 Žádost Družstva vlastníků bytů v Přelouči ze dne 29. 7. 2012 o zajištění oprav balkonů domů

          č.p. 1520 ve Veverkově ulici.

51/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 16. 7. 2012.

51/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 23. 7. 2012.

51/  4 Informaci o stavu neuhrazených pohledávek a vymožených dlužných částkách ke dni 30. 6.

          2012.

51/  5 Žádost p. P. H. o zábor veřejného prostranství části Masarykova náměstí v Přelouči

          dne 31.8. 2012.

 

 1. SCHVALUJE : 

 

51/  6 Změnu jízdního řádu linky č. 655101 – městské hromadné dopravy v Přelouči s účinností od

          2. 9. 2012 dle předloženého návrhu.

51/  7 Kupní smlouvu na odprodej cisternové automobilové stříkačky ŠKODA CAS 25-Š 706 RTHP

          obci Sibřina, okres Praha východ za cenu 95 000,- Kč.

51/  8 Záměr na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce fotbalového hřiště, uzavřené dne 21.4. 

          2004 mezi městem Přelouč a Fotbalovým klubem Přelouč. Tímto dodatkem se změní doba

           výpůjčky z doby neurčité na dobu určitou na 20 let od data uzavření tohoto dodatku.

51/  9 Smlouvu o nájmu nebytových prostor v č.p.  44 na Masarykově náměstí v Přelouči a části p.p.č.

          171   v k.ú. Přelouč, uzavřenou mezi městem Přelouč a  J. F., Staré Ždánice

          49, Pardubice, IČ 66294347.

51/10 Dodatek ke smlouvě o dílo na vypracování technicko ekonomické studie veřejného osvětlení

          města Přelouč, uzavřené s firmou Radek Pechman – ELEKTRO, Třešňová 520, 332 02

          Štěnovice, IČ 428 30 117, kterým se snižuje cena předmětu plnění na 209.950,-Kč bez DPH a

          prodlužuje se doba dodání předmětu plnění do 31. 8. 2012.

51/11 Smlouvu o dílo č. 19/2012 na opravu komunikace v ulici Na Krétě za železniční tratí v Přelouči

           s firmou Michail Grišajev, Starý Bydžov 108, 503 57 Starý Bydžov,

           IČ 157 98 801, za cenu 119.988,00 Kč včetně DPH.

51/12 Mandátní smlouvu na provedení elektronické aukce pro veřejnou zakázku „Dodávka elektrické

          energie pro rok 2013“ s firmou e-tenders, s.r.o.  se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, za cenu

          18 000,- Kč včetně DPH.

51/13 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na rekonstrukci ul. ČSA v Přelouči s firmou K+N stavební

          společnost, s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice, za cenu 119 148,40,- Kč včetně DPH.

51/14 Smlouvu o spolupráci a o budoucí smlouvě o výpůjčce uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, která řeší přípravu podmínek pro rozšíření

          biocentra Slavíkovy ostrovy v souvislosti se stavbou „Stupeň Přelouč II“ na pozemcích města

          p.p.č. 1771/1 a p.p.č. 1771/4 v k.ú. Přelouč.

51/15 Záměr na směnu pozemků p.p.č. 16/55 a p.p.č. 226/4 v k.ú. Klenovka z vlastnictví města za

          pozemky p.p.č. 16/56 a p.p.č. 16/57 v k.ú. Klenovka z vlastnictví J. K. a L.

          J. (nově vzniklé pozemky dle GP č. 138-1/2011 ze dne 25. 1. 2011 ověřeného ing.

          Františkem Ledvinou.

51/16 Prodloužení lhůty pro přijetí návrhu smlouvy na koupi bytu č. 923/5 v domě č.p. 923 v ul.

          Palackého v Přelouči pí. M. R. do 18.7. 2012.

51/17 Nájemní smlouvu na byt č. 1 v č.p. 1540 v ulici Tůmy Přeloučského v Přelouči s manželi

          V. a L. V. na dobu určitou od 1. 8. 2012 do 30.9. 2012.

 

51/18 Přijetí finančních darů pro Dům dětí a mládeže Přelouč na letní tábory ve výši:

 • 1 000,- Kč IGNITECH, s.r.o., Českobratrská 84, Přelouč,
 • 2 000,- Kč Ladislav Korobczuk, Gagarinova 1210, Přelouč,
 • 1 000,- Kč Hračky Přelouč – Zdeněk Švec.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

51/19 S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí č. 12_SOBS01_4120821538 o připojení odběrného

          elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s ČEZ Distribuce,

          a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 247 29 035, na odběrné místo na p.p.č. 9/4 v k.ú.

          Klenovka pro plánované hřiště pro nohejbal a tenis.

51/20 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. C8 (ve 3. n.p.) v č.p. 1562 v ul. Jana Dítěte

          v Přelouči s p. J. S. bytem Račanská č.p. 1261, 535 01 Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu

          uvedeného bytu, z p. R. V. na p. J. S..

51/21 S uplatněním náhrady škody ve výši 74 280,- Kč a to vůči zaměstnanci města p. Lubomíru

          Novotnému, vedoucímu odboru stavebního, vodoprávního a dopravy, vzniklé městu Přelouč

          zaplacením uvedené částky Ministerstvu dopravy ČR na základě jeho podání ze dne 17. 4. 2012

          zn. 165/2012-120-STTP/1, odůvodněného tím, že tento ústřední správní úřad poskytl

          účastníkům řízení Ing. arch. Aleně Chmelové, Praha 4 a ing. Janě Drdové, Praha 6 na základě

          jejich žádosti, náhradu nemajetkové újmy způsobené jim nesprávným úředním postupem

          Městského úřadu Přelouč a části nákladů řízení a související DPH ve shora uvedené výši.

51/22 S použitím  znaku města Přelouče občanským sdružením KONTAKT, krajská Linka Důvěry na

          webových stránkách sdružení.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

51/23 V souladu s čl. 6 odst. 2) obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 p. V. Š., bytem 

           Břehy, U březinky 323 na „soukromou oslavu narozenin – hudební produkci“ konanou na

           přírodním parketu Lohenice dne 2. 9. 2012 od 00.00 do 02.00 hodin.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 

 

51/24 Na prodej budovy č.p. 243 v ul. Pardubické v Přelouči se všemi součástmi a příslušenstvím

          (garáž+dílna,studna), pozemku st.p.č. 81 v k.ú. Přelouč (dle GP č. 1658-79/2008 ze dne 15.8.

          2008 potvrzeného ing. Františkem Ledvinou a GP č. 1933-55/2012 ze dne 19.7. 2012

          potvrzeného ing. Františkem Ledvinou), pozemku p.p.č. 44/1 v k.ú. Přelouč (dle GP č. 1658-

          79/2008 ze dne 15.8. 2008 potvrzeného ing. Františkem Ledvinou a GP č. 1933-55/2012 ze dne

          19.7. 2012 potvrzeného ing. Františkem Ledvinou) a pozemku p.p.č. 2318 v k.ú. Přelouč.

 

 1. NESOUHLASÍ :  

 

51/25 S prominutím části  poplatku z prodlení pí. M. R., Palackého 923, 535 01

          Přelouč za opožděné úhrady nájemného a vyúčtování služeb (týká se bytu č. 2 v Palackého ul.

          923) dle dohody o splátkách ze dne 15.10. 2010 a to ve výši 7.623,- Kč.

51/26 S provedením stavebních úprav bytu č. 3 v č.p. 1564 v ul. Jana Dítěte v Přelouči dle žádosti

          nájemkyně bytu za předložených podmínek.

         

 1. NEUDĚLUJE VÝJIMKU :

 

51/27 Z čl. 6 odst. 2) obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 pí. J. M., Žižkova 780, Přelouč na

          povolení reprodukované hudby v Bistro baru v ul. Hradecká 153 v Přelouči.

 

 

 

 

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

51/28 Žádost Sdružení Linky bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 o finanční příspěvek na zajištění

          provozu jedné směny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                          ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                  místostarosta


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč