Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 46. schůze rady města

konané dne 21.5. 2012

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 46. schůze rady města konané dne 21. 5. 2012_____________________

 

Rada města Přelouče : 

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

46/  1 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 2. 5.

          2012.

46/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 4. 5. 2012. 

46/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 5. 2012.

46/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 13. 5. 2012.

46/  5 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 20. 4. 2012.

46/  6 Zprávu o průběhu financování digitalizace městského kina.

46/  7 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 14. 5. 2012.

46/  8 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 2. 5. 2012.

46/  9 Sdělení Ministerstva dopravy ČR o vzniku škody zaviněné nesprávným postupem Městského

          úřadu Přelouč.

46/10 Sdělení BonverWin a.s. Ostrava o odvodu z loterií.

46/11 Splnění úkolů rady města č. 37/57 (odměny členům komisí) a úkolu XI. zasedání zastupitelstva

          města odst. IV, bod 1) (odměny členům výborů).

46/12 Vrácení žádosti města o poskytnutí finanční podpory  z programu „Regenerace panelových

           sídlišť v roce 2012“ z důvodu chybně zpracované žádosti.

 

 1. POTVRZUJE : 

 

46/13 Pracovní poměr s účinností od 1. srpna 2012 na dobu určitou 6 let na pracovní místa ředitelek

          škol a školních zařízení Přelouč v souladu s ustanovením  § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

          o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

          znění pozdějších předpisů:

 • Janě Bednářové, ředitelce Základní umělecké školy Přelouč, okres Pardubice,
 • Ladislavě Bukovské, ředitelce Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice,
 • Mgr. Lence Linhartové, ředitelce Základní školy praktické Přelouč, okres Pardubice do

31. 8.2012.

 

 1. SCHVALUJE :  

 

46/14 Změnu jízdního řádu  linky č. 655101 – městské hromadné dopravy v Přelouči – s účinností od

          10.6. 2012:

           -    prodloužení spojů na autobusové nádraží z důvodu obsluhy OC TESCO Přelouč v intervalu

                1x za 2 hodiny,

 • zkrácení spojů č. 11, 23, 56, 63, 64 a 73 a zrušení spojů č.  46, 69 a 70
 • změnu intervalů spojů o sobotách, nedělích a svátcích na dvouhodinový.

46/15 Pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2012 p. T. Š., bytem Tyršova 528, Přelouč za celkovou cenu 34 000,- Kč.

46/16 Pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji  na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2012 p. P. M., bytem Ovčáry 113, Kolín za celkovou cenu 35 000,- Kč.

46/17 Pronájem prodejního místa č. 6 ke stánkovému prodeji  na písnících Lohenice –Mělice na

          sezónu  2012  p. J. L., bytem Žižkova 811, Přelouč za cenu 13 000,- Kč.

46/18 Pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče u písníků Lohenice – Mělice na

          sezónu 2012 p. M. V., bytem Mělice 59, Přelouč za cenu 8 000,- Kč.

46/19 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji  na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. T.Š., bytem

          Tyršova 528, Přelouč.

46/20 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 4 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

           Mělice na sezónu 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P. M., bytem Ovčáry

           113, Kolín.

46/21 Smlouvu na pronájem prodejního místa č. 6 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice –

          Mělice na sezónu 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J.L., bytem

          Žižkova 811, Přelouč.

46/22 Smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče u písníků Lohenice-

          Mělice na sezónu 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. M. V., bytem            

          Mělice 59, Přelouč.

46/23 Záměr na prodej plynovodní přípojky k nové budově městského úřadu společnosti VČP Net,

          s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové, IČ 27495949.

46/24 Záměr na vložení kanalizace pro rodinné domy Lipiny a v lokalitě Na obci jako nepeněžního

          vkladu do základního jmění společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., se sídlem

          Teplého 2014, Pardubice, IČ 60108631.

46/25 Mandátní smlouvu ev.č. SFDI 0212 uzavřenou mezi městem Přelouč a Bc. Pavlem Chudým,

          Malá 295, 503 41  Hradec Králové na zpracování žádosti o příspěvek ze Státního fondu

          dopravní infrastruktury na vybudování bezbariérových chodníků ve městě Přelouč.

46/26 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. R. na byt č. 5 v Palackého ul. č.p. 923

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 8. 2012.

46/27 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. S. na byt č. 6 v Palackého ul. č.p. 923 v Přelouči

           na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 7. 2012.

46/28 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E.na byt ve Sportovní ul.

          č.p.  1338 v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 7. 2012.

46/29 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. S. na byt č. 4 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013.

46/30 Licenční smlouvu č. JSDH-026/2012 pro nevýhradní licenci uzavřenou mezi městem a RCS

          Kladno, s.r.o. na testování software „Portál jednotek Sboru dobrovolných hasičů“.

46/31 Na základě doporučení právního oddělení prominutí části poplatku z prodlení ve výši 8 000,- Kč 

          uživatelům bytu č. 10 v domě č.p. 1414, ul. Sluneční, Přelouč pí. E. N. a p. E. S.

46/32 Výsledky udílení ceny Reprezentant školy.

46/33 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S2/2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a IKKO Hradec 

          Králové, s.r.o. , Pražská 850, 500 04 Hradec Králové na zpracování projektové dokumentace pro

          vydání stavebního povolení kanalizace Lhota - Škudly.

46/34 Přijetí finančního daru ve výši 10 000,- Kč od obce Svinčany pro ZUŠ Přelouč na úhradu výdajů

           při vystoupení pěveckého sboru Rošťák, žáků dechového oddělení  hudebního oboru a žáků

           tanečního oboru.

46/35 Projekt dětského dopravního hřiště na ploše bývalého skateparku v Přelouči.

46/36 Podání žádosti o finanční podporu v rámci OPLZZ, číslo výzvy 89 - Zvýšení kvality řízení,

          financování a good governance v úřadech územní veřejné správy.

 

 1. SOUHLASÍ : 

 

46/37 S požadavkem příspěvkové organizace MŠ Kladenská zakoupit elektrickou smažící pánev

           v hodnotě 120 000,- Kč z fondu reprodukce majetku této příspěvkové organizace.

46/38 S podáním podnětu vlastníkovi silnice I/2 týkající se problému odstavování  vozidel před

          objektem České pošty, s.p.

 

 1. UDĚLUJE VÝJIMKU :

 

46/39 Z pravidel vnitřní směrnice č. 2/12 „Zadávání zakázek malého rozsahu“ k uzavření mandátní

           smlouvy na zpracování žádosti o příspěvek  ze Státního fondu dopravní infrastruktury Bc.

           Pavlem Chudým,  Malá 295, 503 41 Hradec Králové.

 

 

46/40 Z pravidel vnitřní směrnice č. 2/12 „Zadávání zakázek malého rozsahu“ na zpracování žádosti o

           dotaci, zajištění výběrových řízení a řízení projektu firmou Centrum evropského projektování

           a.s., Hradec Králové, IČ: 27529576.

 

 1. JMENUJE : 

 

46/41 Mgr. Magdu Pacákovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Přelouč, Smetanova 1509,

          okres Pardubice, s účinností od 1. 8. 2012.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

46/42 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz Domova u fontány

          Přelouč.

46/43 Majiteli nemovitosti na pozemku st.p.č. 2628 v případě výstavby nového oplocení do ulice

          Sportovní respektovat  hranici pozemku.

 

 1. NESOUHLASÍ:           

 

46/44 S realizací vybudování přechodu pro chodce na komunikaci III. třídy č. 32220 v Lohenicích dle

          požadavku osadního výboru Lohenice.

46/45 S umístěním svislého dopravního značení IP26a „obytná zóna“ a B1 „zákaz vjezdu všech

          vozidel“ na komunikaci Ke kravínu v Lohenicích dle požadavku osadního výboru Lohenice.

46/46 S umístěním pevné překážky před podchodem pro pěší v Hradecké ulici dle požadavku I. R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                       ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi