Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 9. schůze rady města

konané dne 21.03. 2011

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________9. schůze rady města konané dne 21. 3. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

9/  1 Sdělení o šetření stavebního odboru v ul. Hálkova – domů pí. Č. a pí. Z., o

        zjištěných skutečnostech, vyvozených závěrech a návrhu na vydání opatření.

9/  2 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 2. 3. 2011.

9/  3 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 23. 2. 2011.

9/  4 Splnění žádosti  rady města č. 7/56.

9/  5 Žádost  p. J. V., trvale bytem v Lohenicích,  č. p. 39  o přidělení nájemního bytu  1+kk

        v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči a odkládá rozhodnutí o přidělení bytu do doby úhrady

        dlužných poplatků vůči městu.

9/  6 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 1. 3. 2011.

9/  7 Žádost pí. P. P., bytem Studenstká 1359, Přelouč o zřízení úschovny kol při železniční

        stanici Přelouč.

 

 1. SCHVALUJE :

 

9/  8 Výpověď nájemního vztahu vzniklého nájemní smlouvou uzavřenou dne 15. 2. 2008 mezi

         městem Přelouč a společností OLPET Pardubice s.r.o.

9/  9 Ceník MHD Přelouč platný od 1. 4. 2011.

9/10 Smlouvu na servis kamer městského kamerového systému mezi městem Přelouč a Zdeňkem

        Jugasem, Unkovice 206, 664 63 Žabčice.

9/11 Smlouvu o dílo na zhotovení vodorovného dopravního značení parkoviště vozidel v ul. Tůmy

        Přeloučského  uzavřenou mezi městem Přelouč a JAST s.r.o. , Rudé armády 45, Doudleby n. 

        Orlicí.

9/12 Zahraniční služební cestu do Slovenské republiky pro velitele Městské policie Přelouč Mgr. 

        Martina Karabce a strážníka Leoše Slavíka ve dnech 19. – 21. 4. 2011.

9/13 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči –

        restaurace uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. M. N.

9/14 Smlouvu o nájmu nebytových prostor a části pozemku na pronájem restaurace Záložna v budově

        č. p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.N.

9/15 Dodatek smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem 

        Přelouč a P. V. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č.

        322/36, p.p.č. 322/38, p.p.č. 311/4 a p.p.č. 311/14 v k.ú. Přelouč.

9/16 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a FVE Klenovka s.r.o. na

        zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 192 a p.p.č. 226/1 v k.ú.

        Klenovka.

9/17 Kupní smlouvu č. 20/910/11 na odkoupení pozemků p.p.č. 753/6, p.p.č. 1812/19 a p.p.č. 1812/23

        v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci.

9/18 Finanční příspěvky ze sportovního fondu ve výši:

 • 20 000,- Kč Fotbalovému klubu Přelouč na zimní přípravu, činnost mládežnických mužstev, 

dopravu na zápasy,

 • 20 000,- Kč HC Jestřábi Přelouč na přípravu a průběh mistrovských utkání žáků,
 • 20 000,- Kč Sokolu Přelouč na sportovní činnost oddílů, nákup vybavení na badminton,
 • 20 000,- Kč Rugby club Přelouč na zimní soustředění oddílu, činnost mládežnických 
 •  
 • 20 000,- Kč Fbc Orel Přelouč na činnost a účast družstev na mistrovských utkáních,
 • 20 000,- Kč Basketbalovému klubu Přelouč, o. s. na činnost  a účast družstev na mistrovských
 •  
 •   5 000,- Kč NK Klenovka – nohejbalový klub na sportovní činnost klubu a pronájem haly,
 •   5 000,- Kč Stolnímu tenisu Přelouč na činnost a nákup sportovního vybavení,
 •   3 000,- Kč Malé jezdecké společnosti Přelouč na ceny na parkurové skákání koní

v Lohenicích a činnost společnosti,

 •   2 000,- Kč Klubu Radost Přelouč na sportovní vybavení pro činnost klubu.

9/19 Finanční příspěvky z kulturního fondu ve výši :

 •  2 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na rozloučení s 9. třídami,
 • 12 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na vánoční akademii,
 •   5 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na dětský den,
 •   7 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na velikonoční jarmark.
 •   4 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na pořádání vernisáže výstavy s představením,
 •   6 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na  venkovní výpal v peci a výchovný klavírní koncert,
 •   2 000,- Kč Sluníčku – klubu maminek  na besídky a výlety,
 • 13 000,- Kč J. B.  Foersteru na jarní a vánoční koncert,
 •   2 000,- Kč SRPŠ ZŠ Masarykovo nám. na rozloučení s 9. třídami,
 •   6 000,- Kč SRPŠ ZŠ Masarykovo nám. na  průběžné akce,
 •   4 000,- Kč Náboženské obci církve čs. husitské na pořádání koncertů a výstav,
 •   2 000,- Kč Římskokatolické farnosti na koncert chrámové hudby.

9/20 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu ve výši:

 • 12 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na soustředění orchestru,
 • 18 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na  soutěžní festival Bratislava,
 •   2 000,- Kč Sluníčku – klubu maminek na kurzy pro děti v bříšku,
 •   7 000,- Kč Sluníčku – klubu maminek na pravidelnou činnost a jednorázové akce,
 • 11 000,- Kč klubu Radost – pí. Housové na letní tábor, výlet a besídku.

9/21 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní

        organizaci Přelouč na pořádání rybářských závodů Handicap Fish – Cup 2011.

9/22 U příležitosti 750. výročí založení města akce financované z ORG 150007 do výše:

 • 5 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na výtvarnou a literární soutěž,
 • 3 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na sportovní soutěže ve šplhu a běhu 750 m,
 • 2 000,- Kč Městské knihovně na „setkání s Václavem Větvičkou“,
 • 8 000,- Kč Městské knihovně na „Přeloučská zastavení“,
 • 5 000,- Kč SDH Mělice na pořádání oslav 110. výročí založení sboru,
 • 4 000,- Kč Domu dětí a mládeže na pořádání divadelních představení.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

9/23 S vyřazením z evidence a likvidací movitého majetku ve výpůjčce Technických služeb města

        Přelouče , osobního automobilu Škoda Forman 135 LS, inv.č. 60015, rok pořízení 1992.

9/24 S pořízením 1 ks vlečné sněhové radlice s hydraulickým natáčením pro potřeby Technických

        služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 54 000,- Kč vč. DPH z fondu reprodukce

        investičního majetku organizace.

9/25 S objednávkou pro EKO POINT, s.r.o. Praha na zpracování projektové žádosti o podporu 

        z prostředků EU v rámci 24. výzvy Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 2,

        oblast podpory 2.1 Snížení emisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, včetně 

        příslušných příloh -  za účelem získání dotace na pořízení silničního zametacího vozu pro město

        Přelouč v hodnotě 4,0 – 4,5 mil. Kč v režimu de minimis.

9/26 S objednávkou pro EKO POINT, s.r.o. Praha na odbornou konzultaci a služby, jejichž cílem je

        vypracování studie proveditelnosti dle požadavků Státního fondu životního prostředí na pořízení

        komunální čistící techniky pro Technické služby města Přelouče.

 

 1. JMENUJE :

 

9/27 Do funkce vedoucího odboru životního prostředí Mgr. Jana Ferance s účinností k 1.6. 2011.

9/28 Ing. Ivanu Lejhancovou členkou komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek

        k pronájmům majetku města s účinností od 1. 4. 2011.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

9/29 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 30. 4.  2011   zajistit  rekonstrukci HUP  u restaurace

         v Lohenicích.     

 

 1. UPOZORŇUJE :

 

9/30 Osadní výbor Lohenice na platnost „Pravidel pro nakládání s majetkem města a finančními

        prostředky osadních výborů a komisí místní samosprávy“ při pronajímání obecního majetku.

 

 1. RUŠÍ :

 

9/31 Usnesení rady města č. 8/23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

                            starostka                                                                                   místostarosta

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 4 °C
pátek 2. 6. skoro jasno 18/4 °C
sobota 3. 6. skoro jasno 21/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi