Obsah

usnesení 9. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 21.03. 2011

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________________9. schůze rady města konané dne 21. 3. 2011_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

9/  1 Sdělení o šetření stavebního odboru v ul. Hálkova – domů pí. Č. a pí. Z., o

        zjištěných skutečnostech, vyvozených závěrech a návrhu na vydání opatření.

9/  2 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 2. 3. 2011.

9/  3 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 23. 2. 2011.

9/  4 Splnění žádosti  rady města č. 7/56.

9/  5 Žádost  p. J. V., trvale bytem v Lohenicích,  č. p. 39  o přidělení nájemního bytu  1+kk

        v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči a odkládá rozhodnutí o přidělení bytu do doby úhrady

        dlužných poplatků vůči městu.

9/  6 Zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 1. 3. 2011.

9/  7 Žádost pí. P. P., bytem Studenstká 1359, Přelouč o zřízení úschovny kol při železniční

        stanici Přelouč.

 

 1. SCHVALUJE :

 

9/  8 Výpověď nájemního vztahu vzniklého nájemní smlouvou uzavřenou dne 15. 2. 2008 mezi

         městem Přelouč a společností OLPET Pardubice s.r.o.

9/  9 Ceník MHD Přelouč platný od 1. 4. 2011.

9/10 Smlouvu na servis kamer městského kamerového systému mezi městem Přelouč a Zdeňkem

        Jugasem, Unkovice 206, 664 63 Žabčice.

9/11 Smlouvu o dílo na zhotovení vodorovného dopravního značení parkoviště vozidel v ul. Tůmy

        Přeloučského  uzavřenou mezi městem Přelouč a JAST s.r.o. , Rudé armády 45, Doudleby n. 

        Orlicí.

9/12 Zahraniční služební cestu do Slovenské republiky pro velitele Městské policie Přelouč Mgr. 

        Martina Karabce a strážníka Leoše Slavíka ve dnech 19. – 21. 4. 2011.

9/13 Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor v budově č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči –

        restaurace uzavřenou mezi městem Přelouč a pí. M. N.

9/14 Smlouvu o nájmu nebytových prostor a části pozemku na pronájem restaurace Záložna v budově

        č. p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč a p. P.N.

9/15 Dodatek smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem 

        Přelouč a P. V. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č.

        322/36, p.p.č. 322/38, p.p.č. 311/4 a p.p.č. 311/14 v k.ú. Přelouč.

9/16 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a FVE Klenovka s.r.o. na

        zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 192 a p.p.č. 226/1 v k.ú.

        Klenovka.

9/17 Kupní smlouvu č. 20/910/11 na odkoupení pozemků p.p.č. 753/6, p.p.č. 1812/19 a p.p.č. 1812/23

        v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci.

9/18 Finanční příspěvky ze sportovního fondu ve výši:

 • 20 000,- Kč Fotbalovému klubu Přelouč na zimní přípravu, činnost mládežnických mužstev, 

dopravu na zápasy,

 • 20 000,- Kč HC Jestřábi Přelouč na přípravu a průběh mistrovských utkání žáků,
 • 20 000,- Kč Sokolu Přelouč na sportovní činnost oddílů, nákup vybavení na badminton,
 • 20 000,- Kč Rugby club Přelouč na zimní soustředění oddílu, činnost mládežnických 
 •  
 • 20 000,- Kč Fbc Orel Přelouč na činnost a účast družstev na mistrovských utkáních,
 • 20 000,- Kč Basketbalovému klubu Přelouč, o. s. na činnost  a účast družstev na mistrovských
 •  
 •   5 000,- Kč NK Klenovka – nohejbalový klub na sportovní činnost klubu a pronájem haly,
 •   5 000,- Kč Stolnímu tenisu Přelouč na činnost a nákup sportovního vybavení,
 •   3 000,- Kč Malé jezdecké společnosti Přelouč na ceny na parkurové skákání koní

v Lohenicích a činnost společnosti,

 •   2 000,- Kč Klubu Radost Přelouč na sportovní vybavení pro činnost klubu.

9/19 Finanční příspěvky z kulturního fondu ve výši :

 •  2 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na rozloučení s 9. třídami,
 • 12 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na vánoční akademii,
 •   5 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na dětský den,
 •   7 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na velikonoční jarmark.
 •   4 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na pořádání vernisáže výstavy s představením,
 •   6 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na  venkovní výpal v peci a výchovný klavírní koncert,
 •   2 000,- Kč Sluníčku – klubu maminek  na besídky a výlety,
 • 13 000,- Kč J. B.  Foersteru na jarní a vánoční koncert,
 •   2 000,- Kč SRPŠ ZŠ Masarykovo nám. na rozloučení s 9. třídami,
 •   6 000,- Kč SRPŠ ZŠ Masarykovo nám. na  průběžné akce,
 •   4 000,- Kč Náboženské obci církve čs. husitské na pořádání koncertů a výstav,
 •   2 000,- Kč Římskokatolické farnosti na koncert chrámové hudby.

9/20 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu ve výši:

 • 12 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na soustředění orchestru,
 • 18 000,- Kč SRPŠ ZUŠ na  soutěžní festival Bratislava,
 •   2 000,- Kč Sluníčku – klubu maminek na kurzy pro děti v bříšku,
 •   7 000,- Kč Sluníčku – klubu maminek na pravidelnou činnost a jednorázové akce,
 • 11 000,- Kč klubu Radost – pí. Housové na letní tábor, výlet a besídku.

9/21 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému rybářskému svazu, místní

        organizaci Přelouč na pořádání rybářských závodů Handicap Fish – Cup 2011.

9/22 U příležitosti 750. výročí založení města akce financované z ORG 150007 do výše:

 • 5 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na výtvarnou a literární soutěž,
 • 3 000,- Kč Klubu přátel ZŠ Smetanova na sportovní soutěže ve šplhu a běhu 750 m,
 • 2 000,- Kč Městské knihovně na „setkání s Václavem Větvičkou“,
 • 8 000,- Kč Městské knihovně na „Přeloučská zastavení“,
 • 5 000,- Kč SDH Mělice na pořádání oslav 110. výročí založení sboru,
 • 4 000,- Kč Domu dětí a mládeže na pořádání divadelních představení.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

9/23 S vyřazením z evidence a likvidací movitého majetku ve výpůjčce Technických služeb města

        Přelouče , osobního automobilu Škoda Forman 135 LS, inv.č. 60015, rok pořízení 1992.

9/24 S pořízením 1 ks vlečné sněhové radlice s hydraulickým natáčením pro potřeby Technických

        služeb města Přelouče v pořizovací ceně do 54 000,- Kč vč. DPH z fondu reprodukce

        investičního majetku organizace.

9/25 S objednávkou pro EKO POINT, s.r.o. Praha na zpracování projektové žádosti o podporu 

        z prostředků EU v rámci 24. výzvy Operačního programu Životní prostředí – prioritní osa 2,

        oblast podpory 2.1 Snížení emisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, včetně 

        příslušných příloh -  za účelem získání dotace na pořízení silničního zametacího vozu pro město

        Přelouč v hodnotě 4,0 – 4,5 mil. Kč v režimu de minimis.

9/26 S objednávkou pro EKO POINT, s.r.o. Praha na odbornou konzultaci a služby, jejichž cílem je

        vypracování studie proveditelnosti dle požadavků Státního fondu životního prostředí na pořízení

        komunální čistící techniky pro Technické služby města Přelouče.

 

 1. JMENUJE :

 

9/27 Do funkce vedoucího odboru životního prostředí Mgr. Jana Ferance s účinností k 1.6. 2011.

9/28 Ing. Ivanu Lejhancovou členkou komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek

        k pronájmům majetku města s účinností od 1. 4. 2011.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

9/29 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 30. 4.  2011   zajistit  rekonstrukci HUP  u restaurace

         v Lohenicích.     

 

 1. UPOZORŇUJE :

 

9/30 Osadní výbor Lohenice na platnost „Pravidel pro nakládání s majetkem města a finančními

        prostředky osadních výborů a komisí místní samosprávy“ při pronajímání obecního majetku.

 

 1. RUŠÍ :

 

9/31 Usnesení rady města č. 8/23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

                            starostka                                                                                   místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč