Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 31. schůze rady města

konané dne 21.11. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 31. schůze rady města konané dne 21.11. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

31/  1 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 14.11. 2011.

31/  2 Podnět týkající se zřízení nových autobusových zastávek na silnici III/32211 Vrchlického.

31/  3 Podnět týkající se možného problému vyjíždění hasičských vozidel z hasičské zbrojnice do ul.

          Zborovská.

31/  4 Informaci o výsledcích ankety na prodej bytů v č.p. 404 a č.p. 923 v Přelouči do osobního

          vlastnictví nájemníků.

31/  5 Informativní materiál o požadavcích komisí místní samosprávy, osadních výborů a

          příspěvkových organizací do rozpočtu města Přelouče na rok 2012.

31/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 2. 11. 2011.

31/  7 Zprávu o financování XVII. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing.

31/  8 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 16. 11. 2011.

31/  9 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 16. 11. 2011.

31/10 Sdělení Charity Přelouč o konání Tříkrálové sbírky na území města Přelouče ve dnech 2. – 6.

          ledna 2012.

31/11 Informaci vedoucího Kulturních služeb města Přelouče o digitalizaci městského kina.

 

 1. SCHVALUJE :

 

31/12 Odměny za 2. pololetí 2011 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle

          § 134 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

31/13 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a 

          Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

          k pozemku p.p.č. 349/1 v k.ú. Přelouč.

31/14 Smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi Městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací MŠ Kladenská v celkové hodnotě 358 932,- Kč dle

          předloženého návrhu.

31/15 Servisní smlouvu č. CS_Z10_11055_195 o servisu souboru měření a regulace kotelny v nové

          budově Městského úřadu Přelouč s firmou SUMO s. r. o., U Vodárny 201, 503 52 Srch,

          IČ 252 57 684, za měsíční paušální platbu 2.000,- Kč bez DPH.

31/16 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a 

          Telefónica Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku

           p.p.č. 322/4 v k.ú. Přelouč.

31/17 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a 

          Telefónica Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům

          p.p.č. 1955, st.p.č. 192, p.p.č. 2255/8, p.p.č. 2255/5, p.p.č. 2255/11, p.p.č. 2255/4, p.p.č. 2255/3,

          p.p.č. 2255/36 a p.p.č. 2255/9 vše v k.ú. Přelouč.

31/18 Jízdní řád MHD Přelouč platný od 11. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

31/19 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 17 v Lohenicích uzavřený mezi

          městem Přelouč a p. L.J.

31/20 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012.

31/21 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.12. 2011 do 31.3. 2012.

31/22 Vzorovou smlouvu o výkonu činnosti (zajištění úklidu) uzavřenou s pořadateli akcí na veřejném

           prostranství.

 

31/23 Přijetí věcného daru v celkové hodnotě 4 000,-Kč od Hovorka Catering s.r.o. Pardubice,

          velkododavatel potravin a Vitery Miloslava Přelouč, ovoce a zelenina pro Školní  jídelnu

          Přelouč, Obránců míru 1025.

31/24 Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2011 VPS na úseku přestupků mezi městem Přelouč a obcí Újezd u

           Přelouče na dobu neurčitou s roční paušální úhradou ve výši 2 400,- Kč.

31/25 Pronájem bytu č. 1 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, pí. H.

          P.,  bytem Horní Jelení,  od 1. 12. 2011 na dobu

          neurčitou.

31/26 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle

           předloženého návrhu.

31/27 Znění záměru na pronájem části nebytových prostor v č.p. 651 v Přelouči.

31/28 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

 • 2 500,- Kč ZUŠ Přelouč, pěveckému sboru Rošťák na vánoční koncert sborů,
 • 3 000,- Kč ZUŠ Přelouč, pěveckému sboru Rošťák na závěrečný koncert v kalendářním

rocea dárky pro děti k vánocům,

 • 3 500,- Kč Rodinnému centru Sluníčko na předvánoční akce pro veřejnost,
 • 2 000,- Kč Jakub klubu na výlet do lanového centra Pardubice.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

31/29 S vyřazením nepotřebného majetku likvidací:

 • hodiny docházkové AMANO EX 5400 v pořizovací hodnotě 28.548,- Kč,
 • lesní hospodářský plán v hodnotě 91 309,40 Kč,
 • plynový kotel ÚT DAKON v hodnotě 29 977,50 Kč,
 • dětské hřiště ARX TRADE v hodnotě 29 547,- Kč.

31/30 Se zřízením jednosměrného provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci před nemovitostí

          č.p. 1414 směrem Libušina – Sluneční.

31/31 Se zřízením parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu

          těžce pohybově postiženou na veřejném parkovišti Masarykovo nám. v blízkosti provozovny

          „Holičství“, a to za předpokladu redukce stávajících vyhrazených parkovacích míst.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

31/32 Na pronájem části nebytových prostor v č.p. 651 v Přelouči pí. Janě Čurdové, bytem U Josefa

          112, Pardubice, IČ 42260914.

 

 1. JMENUJE :

 

31/33 Od 1.1. 2012 za město Přelouč do školské rady:

 • ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45:  ing. Ivana Moravce, Mgr. Petra Veselého,
 • ZŠ Přelouč, Smetanova 1509: ing. Zdenku Kumstýřovou, Martina Macháčka.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

31/34 Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové 

          služby obcím správního obvodu ORP Přelouč v rámci projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb

          eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP

          CZ.1.06/2.1.00/06.06852“  s obcemi, které  vyjádřily zájem o účast v projektu a organizacemi

          zřízenými městem.

31/35 Zastupitelstvu města Přelouče schválit uzavření Smlouvy o poskytování negarantovaného

          úložiště dat pro elektronickou spisovou službu a SW licence samostatné aplikace spisové služby

          v rámci projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a

          v obcích správního obvodu ORP CZ.1.06/2.1.00/06.06852“  s městem Chvaletice.

 

 

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

31/36 S umístěním svislého dopravního značení B4 na veřejně přístupné účelové komunikaci v místní

          části Štěpánov dle požadavku komise místní samosprávy ze dne 28.7. 2011.

31/37 S umístěním retardéru na veřejné přístupné účelové komunikaci v místní části Klenovka směr

          místní část Štěpánov.

31/38 S umístěním retardéru na místní komunikaci „Nad Rybníčkem“ v Klenovce dle požadavku

          osadního výboru ze dne 28.7. 2011.

 

 1. RUŠÍ : 

 

31/39 Usnesení rady města č. 25/6 ze dne 3.10. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan   M o r a v e c

                         starostka                                                                     místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Prázdninové výpravy do Knihozemě

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi