Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

usnesení 31. schůze rady města

konané dne 21.11. 2011

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 31. schůze rady města konané dne 21.11. 2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :  

 

31/  1 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 14.11. 2011.

31/  2 Podnět týkající se zřízení nových autobusových zastávek na silnici III/32211 Vrchlického.

31/  3 Podnět týkající se možného problému vyjíždění hasičských vozidel z hasičské zbrojnice do ul.

          Zborovská.

31/  4 Informaci o výsledcích ankety na prodej bytů v č.p. 404 a č.p. 923 v Přelouči do osobního

          vlastnictví nájemníků.

31/  5 Informativní materiál o požadavcích komisí místní samosprávy, osadních výborů a

          příspěvkových organizací do rozpočtu města Přelouče na rok 2012.

31/  6 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 2. 11. 2011.

31/  7 Zprávu o financování XVII. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing.

31/  8 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 16. 11. 2011.

31/  9 Zápis ze školské a kulturní komise ze dne 16. 11. 2011.

31/10 Sdělení Charity Přelouč o konání Tříkrálové sbírky na území města Přelouče ve dnech 2. – 6.

          ledna 2012.

31/11 Informaci vedoucího Kulturních služeb města Přelouče o digitalizaci městského kina.

 

 1. SCHVALUJE :

 

31/12 Odměny za 2. pololetí 2011 pro ředitelé škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle

          § 134 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a předloženého návrhu.

31/13 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a 

          Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni

          k pozemku p.p.č. 349/1 v k.ú. Přelouč.

31/14 Smlouvu o bezúplatném převodu drobného dlouhodobého hmotného majetku mezi Městem

          Přelouč a příspěvkovou organizací MŠ Kladenská v celkové hodnotě 358 932,- Kč dle

          předloženého návrhu.

31/15 Servisní smlouvu č. CS_Z10_11055_195 o servisu souboru měření a regulace kotelny v nové

          budově Městského úřadu Přelouč s firmou SUMO s. r. o., U Vodárny 201, 503 52 Srch,

          IČ 252 57 684, za měsíční paušální platbu 2.000,- Kč bez DPH.

31/16 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a 

          Telefónica Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku

           p.p.č. 322/4 v k.ú. Přelouč.

31/17 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a 

          Telefónica Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemkům

          p.p.č. 1955, st.p.č. 192, p.p.č. 2255/8, p.p.č. 2255/5, p.p.č. 2255/11, p.p.č. 2255/4, p.p.č. 2255/3,

          p.p.č. 2255/36 a p.p.č. 2255/9 vše v k.ú. Přelouč.

31/18 Jízdní řád MHD Přelouč platný od 11. 12. 2011 dle předloženého návrhu.

31/19 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 17 v Lohenicích uzavřený mezi

          městem Přelouč a p. L.J.

31/20 Prodloužení nájemní smlouvy pí. E. N. na byt č. 13 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012.

31/21 Prodloužení nájemní smlouvy p. J. M. na byt č. 6 v ul. Za Fontánou č.p. 433

          v Přelouči na dobu určitou od 1.12. 2011 do 31.3. 2012.

31/22 Vzorovou smlouvu o výkonu činnosti (zajištění úklidu) uzavřenou s pořadateli akcí na veřejném

           prostranství.

 

31/23 Přijetí věcného daru v celkové hodnotě 4 000,-Kč od Hovorka Catering s.r.o. Pardubice,

          velkododavatel potravin a Vitery Miloslava Přelouč, ovoce a zelenina pro Školní  jídelnu

          Přelouč, Obránců míru 1025.

31/24 Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2011 VPS na úseku přestupků mezi městem Přelouč a obcí Újezd u

           Přelouče na dobu neurčitou s roční paušální úhradou ve výši 2 400,- Kč.

31/25 Pronájem bytu č. 1 o vel. 1+kk v domě s chráněnými byty v ul. Sluneční 1414, pí. H.

          P.,  bytem Horní Jelení,  od 1. 12. 2011 na dobu

          neurčitou.

31/26 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle

           předloženého návrhu.

31/27 Znění záměru na pronájem části nebytových prostor v č.p. 651 v Přelouči.

31/28 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

 • 2 500,- Kč ZUŠ Přelouč, pěveckému sboru Rošťák na vánoční koncert sborů,
 • 3 000,- Kč ZUŠ Přelouč, pěveckému sboru Rošťák na závěrečný koncert v kalendářním

rocea dárky pro děti k vánocům,

 • 3 500,- Kč Rodinnému centru Sluníčko na předvánoční akce pro veřejnost,
 • 2 000,- Kč Jakub klubu na výlet do lanového centra Pardubice.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

31/29 S vyřazením nepotřebného majetku likvidací:

 • hodiny docházkové AMANO EX 5400 v pořizovací hodnotě 28.548,- Kč,
 • lesní hospodářský plán v hodnotě 91 309,40 Kč,
 • plynový kotel ÚT DAKON v hodnotě 29 977,50 Kč,
 • dětské hřiště ARX TRADE v hodnotě 29 547,- Kč.

31/30 Se zřízením jednosměrného provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci před nemovitostí

          č.p. 1414 směrem Libušina – Sluneční.

31/31 Se zřízením parkovacího místa pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu

          těžce pohybově postiženou na veřejném parkovišti Masarykovo nám. v blízkosti provozovny

          „Holičství“, a to za předpokladu redukce stávajících vyhrazených parkovacích míst.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

31/32 Na pronájem části nebytových prostor v č.p. 651 v Přelouči pí. Janě Čurdové, bytem U Josefa

          112, Pardubice, IČ 42260914.

 

 1. JMENUJE :

 

31/33 Od 1.1. 2012 za město Přelouč do školské rady:

 • ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45:  ing. Ivana Moravce, Mgr. Petra Veselého,
 • ZŠ Přelouč, Smetanova 1509: ing. Zdenku Kumstýřovou, Martina Macháčka.

 

 1. DOPORUČUJE : 

 

31/34 Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové 

          služby obcím správního obvodu ORP Přelouč v rámci projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb

          eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP

          CZ.1.06/2.1.00/06.06852“  s obcemi, které  vyjádřily zájem o účast v projektu a organizacemi

          zřízenými městem.

31/35 Zastupitelstvu města Přelouče schválit uzavření Smlouvy o poskytování negarantovaného

          úložiště dat pro elektronickou spisovou službu a SW licence samostatné aplikace spisové služby

          v rámci projektu „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a

          v obcích správního obvodu ORP CZ.1.06/2.1.00/06.06852“  s městem Chvaletice.

 

 

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

31/36 S umístěním svislého dopravního značení B4 na veřejně přístupné účelové komunikaci v místní

          části Štěpánov dle požadavku komise místní samosprávy ze dne 28.7. 2011.

31/37 S umístěním retardéru na veřejné přístupné účelové komunikaci v místní části Klenovka směr

          místní část Štěpánov.

31/38 S umístěním retardéru na místní komunikaci „Nad Rybníčkem“ v Klenovce dle požadavku

          osadního výboru ze dne 28.7. 2011.

 

 1. RUŠÍ : 

 

31/39 Usnesení rady města č. 25/6 ze dne 3.10. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                          ing. Ivan   M o r a v e c

                         starostka                                                                     místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi