Obsah

usnesení 23. schůze rady města

Typ: ostatní
konané dne 05.09. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________23. schůze rady města konané dne 5. 9. 2011______________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

23/  1 Zprávu o splnění úkolu rady č. 20/38 (prověření možnosti prodeje č.p. 923 jednomu subjektu).

23/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 17. 8. 2011.

23/  3 Informaci právního oddělení MěÚ o odpisu nedobytných pohledávek za daňovými dlužníky ve

          smyslu § 158 odst. 3 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to:

  •     pohledávek vzniklých nevrácením přeplatku na sociálních dávkách dle předložené přílohy

č. 1 – za roky 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 v celkové výši 48.712,- Kč,

          -     pohledávek vzniklých nezaplacením místního poplatku za komunální odpad a pokut

                 uložených rozhodnutím přestupkové komise nebo Městské policie dle předložené přílohy

                 č. 2 – za roky 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 v celkové výši 6 637,- Kč.

 

  1. SCHVALUJE :

 

23/  4 Statut pro udělování cen za nejlepší herecké a tvůrčí výkony v dabingu.

23/  5 Poskytnutí materiálu v hodnotě do 150 000 Kč firmě Kasi a.s. majetková,  Přelouč na opravy

          chodníku v ul. Hradecká.

 

  1. SOUHLASÍ :

 

23/  6 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt č. 10 (C5 ve 2. n.p.) v č. p. 1562 v ul. Jana Dítěte 

          v Přelouči s p. M. K., bytem Studentská č.p. 1342, 535 01 Přelouč, po převodu

          členského podílu v Bytovém družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562, spojeného s právem nájmu

          uvedeného bytu z pí. M. K. na p. M. K.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

23/  7 Zastupitelstvu města navýšit v rámci  rozpočtového opatření IV rozpočtu města pro rok 2011

          provozní příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města Přelouče o částku

          200 000,- Kč na pořízení zimních pneumatik pro nákladní a užitková vozidla v souvislosti

          s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 133/2011 Sb. s účinností od 1. 11.

          2011.

 

  1. ŽÁDÁ :

 

23/  8 Český rybářský svaz, místní organizaci Přelouč o pomoc při likvidaci vodní vegetace v lokalitě

          velkého rybářského revíru písníků Mělice I z důvodu zlepšení podmínek pro rekreační 

          návštěvníky, sportovce i sportovní rybáře této příměstské rekreační lokality města Přelouče.

 

  1. UKLÁDÁ :

 

23/  9 Řediteli Technických služeb města Přelouče zabývat se ve spolupráci s odborem správy majetku 

          a infrastruktury MěÚ  problematikou úspory elektrické energie v systému veřejného osvětlení

          postupnou výměnou klasických světelných zdrojů.

 

 

 

 

  1. NESOUHLASÍ :

 

23/10 S navrhovaným převodem bytů v č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči stávajícím nájemníkům

          formou splátek.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

23/11 Požadavek nájemníků bytů v č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči na zpracování nového

          znaleckého posudku bytů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bc. Irena  B u r e š o v á                                                            ing. Ivan  M o r a v e c

                     starostka                                                                                 místostarosta

 


Vytvořeno: 25. 6. 2013
Poslední aktualizace: 25. 6. 2013 00:00
Autor: