Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 17. schůze rady města

konané dne 20.06. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________17.  schůze rady města konané dne 20. 6.  2011____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

17/  1 Návrh rozpočtových opatření č. 1 organizace Technické služby města Přelouče.

17/  2 Zápis z 5. jednání komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského

          úřadu Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění.

17/  3 Žádost obyvatel č.p. 433 v ul. Za Fontánou, Přelouč, o výměnu oken v bytech s tím, že bude

          tuto záležitost řešit návrhem na výstavbu nových sociálních bytů.

17/  4 Zápis ze schůze osadního výboru Mělice ze dne 5. 6. 2011.

17/  5 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 13. 6. 2011.

17/  6 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 15. 6. 2011.

17/  7 Splnění úkolu rady města č. 15/30.

 

 1. PROJEDNALA :

 

17/  8 Na základě žádosti obyvatel č. p.  433 v ul. Za Fontánou, Přelouč,  výši účtovaných nákladů za

          služby a konstatuje, že za současného stavu budovy při její plné obsazenosti nelze provést

          rekonstrukci objektu s cílem  úspory nákladů.

 

 1. SCHVALUJE :

 

17/  9 Odměny za 1. pololetí 2011 dle  § 134 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitele škol a

          školských zařízení zřízených městem Přelouč dle  předloženého návrhu.

17/10 Výplatu mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města dle

           předloženého návrhu.

17/11 Úpravu závazného limitu přepočteného stavu pracovníků o hodnotu 6,8 z původních 25,5 na

          hodnotu 32,3 organizace Technické služby města Přelouče.

17/12 Úpravu limitu mzdových prostředků organizace Technické služby města Přelouče

           z plánovaných 4 980 tis. Kč na 5 070 tis. Kč.

17/13 Zadávací dokumentaci na akci „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce

          s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu, část I a část II.

17/14 Zadávací dokumentaci na akci „Město Přelouč – Rozvoj služeb eGovernmentu obce

          s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu, část III.

17/15 Smlouvu o krátkodobém nájmu části pozemku p. p. č. 410/4 v k. ú. Lohenice u Přelouče

          uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R.H., Lohenice 91, Přelouč.

17/16 Dodatek smlouvy o výpůjčce části budovy č. p. 54 v ul. Zborovská v Přelouči uzavřený mezi

          městem  Přelouč a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

17/17 Smlouvu o výpůjčce části budovy č. p. 54 v ul. Zborovská v Přelouči a č.p. 56 v místní části

          Lhota uzavřenou mezi městem Přelouč a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Přelouč.

17/18 Dohodu o provedení I. fáze záchranného archeologického výzkumu před výstavbou komunikace

          a inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě ulic Jahnova, Pražská v Přelouči

          s Východočeským muzeem v Pardubicích, Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice, za cenu 33 600,- Kč

          vč. DPH.

17/19 Znění záměru na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 149/1 v k.ú. 

          Klenovka.

17/20 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2008745/VB/01

          (Přelouč-Knejzlík-rozšíření knn) uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na

          zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 1417/93 v k.ú. Přelouč.

 

17/21 Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi T.,

           bytem nám. 17. Listopadu, Přelouč na zřízení práva odpovídající věcnému břemeni k pozemku

           p.p.č. 1277/2 v k.ú. Přelouč.

17/22 Znění záměru na výpůjčku budovy č. p. 845 v ul. Kladenská v Přelouči a pozemků st. p. č. 820 a

          p. p. č. 916/52 v k. ú. Přelouč organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč.

17/23 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt ve Sportovní ulici,

          č. p. 1338 v Přelouči od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011.

17/24 Prodloužení nájemní smlouvy p. P. Ď. na byt č. 4, č. p. 404 v Pardubické ul.

          v Přelouči od 1.7. 2011 do 31.12. 2011.

17/25 Vnitřní směrnici č. 05/11 Vymáhání peněžitých pohledávek

17/26 Vnitřní předpis č. 4/11 Organizační řád s účinností od 1. 7. 2011, kterým se ruší Organizační řád

           č. 7/09.

17/27 Návrh programu VI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

17/28 S odprodejem vyřazené laminátové dětské skluzavky p. J. D. ml., bytem

          Čechova 628, 535 01 Přelouč za cenu 3 000,- Kč.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

17/29 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku  p.p.č. 149/1 v k. ú. 

          Klenovka spočívající v právu umístění, zřízení a provozování kabelového vedení nn ve prospěch

          ČEZ Distribuce, a.s.  na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč plus DPH.

17/30 Na výpůjčku budovy č. p. 845 v ul. Kladenská v Přelouči a pozemků st.p.č. 820 a p.p.č. 916/52

          v k. ú. Přelouč organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč.

 

 1. JMENUJE :

 

17/31 Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k výběru dodavatele na akci „Město Přelouč –

          Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu“ ve

          složení : ing. Ivan Hývl (náhradník Bc. Eva Kalousková), ing. Ivana Lejhancová (náhradník ing.

          Zdeňka Volfová), Jiří Malý (náhradník Petr Vlček), Ladislav Mifek (náhradník Mgr. Lubor

          Pacák), ing. Ivan Moravec (náhradník Bc. Irena Burešová).

17/32 Nové členy komise pro projednávání změn rozpočtu při stavbě nové budovy Městského úřadu

          Přelouč formou jednacího řízení bez uveřejnění p. Pavla Cahu, p. Josefa Černého a p. Jaroslava

          Zeleného náhradou za dříve jmenované členy komise, kteří v uplynulém období ukončili

          pracovní poměr s městem Přelouč.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

17/33 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení V. zasedání zastupitelstva města konaného  dne

          28. 4. 2011, odst. II, bod 7).

17/34 Zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 13/11 uzavřenou mezi městem Přelouč a p.

          P. M., Bahníkova 35, Břehy na prodej pozemku p.p.č. 1761/22.

17/35 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2011,

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty

          veřejných prostranství.

17/36 Zastupitelstvu města schválit udělení ocenění Osobnost města Přelouče v roce 2011 p. Františku

          Hollmannovi.

17/37 Zastupitelstvu města zrušit Základní školu praktickou Přelouč, okres Pardubice IČ 48160849 od

          1.7. 2012.

17/38 Zastupitelstvu města schválit pořízení nového územního plánu města Přelouče.

17/39 Zastupitelstvu města určit zastupitele ing. Martina Moravce, Ph.D.  pro spolupráci

          s pořizovatelem v procesu pořizování nového územního plánu města Přelouče.

17/40 Zastupitelstvu města schválit ukončení pořizování změny č. 3 územního plánu města Přelouče.

17/41 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2011.

17/42 Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozpočtový výhled města Přelouče na období 2012 – 2014.

 

 1. UKLÁDÁ :

 

17/43 Příspěvkové organizaci Školní jídelna Přelouč odvod z investičního fondu příspěvkové

          organizace na účet zřizovatele ve výši 380 000,- Kč.

 

 1. RUŠÍ :

 

17/44 Oddělení obrany a ochrany obyvatelstva ke dni 30. 6. 2011.

 

 1. STANOVÍ :

 

17/45 Celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Přelouč na 89 s účinností od 1. 7. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                           místostarosta

 

 

 

 

 

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Prázdninové výpravy do Knihozemě

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 4 °C
pátek 2. 6. skoro jasno 18/4 °C
sobota 3. 6. skoro jasno 21/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi