Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 12. schůze rady města

konané dne 18.04. 2011

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 12. schůze rady města konané dne 18. 4. 2011___________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

12/  1 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 13. 4. 2011.

12/  2 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 13. 4. 

          2011.

12/  3 Že nezaplacené částky místních poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 

          technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, budou

          navýšeny o 50%, při opakovaném nezaplacení budou navýšeny na dvojnásobek.

12/  4 Žádost HC Jestřábi Přelouč o vyřešení neuspokojivé situace využívání šaten a konstatuje, že na 

          základě provedeného šetření není možné problém řešit způsobem přestavby zázemí správce

          sportovního areálu.

12/  5 Žádost p. R. S., Sladkovského 1891, 530 02 Pardubice o odkup pozemků Klenovka-

          Třešňovka.

12/  6 Informaci o vydaném společném vyjádření odboru životního prostředí  a odboru stavebního, 

          vodoprávního a dopravy k žádosti krajského úřadu o vydání integrovaného povolení pro zařízení

          společnosti Excalibur Army, spol. s r.o.,  „Biodegradační plocha Štěpánov“.

 

 1. SCHVALUJE :

 

12/  7 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo s firmou Metrostav, a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ

          00014915, na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu Přelouč, ČSA“,   

          uzavřený v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., který snižuje sjednanou cenu

          prací o částku 672 560,87 Kč vč. DPH na částku 82 690 910, 17 Kč vč. DPH.

12/  8 Znění záměru na výpůjčku části pozemků p.p.č. 541/9 a p.p.č. 1809/2 v k.ú. Přelouč za účelem

          osázení a udržování zeleně.

12/  9 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2007057/VB/01 (Přelouč-knn-Jiří Kocourek) 

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

          břemeni k pozemkům p.p.č. 1276/2 v k.ú. Přelouč.

12/10 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-2002722/VB/1 (Přelouč-přípojka nn-Rozkošný) 

          uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení práva odpovídající věcnému

          břemeni k pozemkům p.p.č. 1851/1 v k.ú. Přelouč.

12/11 Prodloužení nájemní smlouvy manželům O. a A. E. na byt v ul. Sportovní,

          č.p. 1338 v Přelouči od 1. 5. 2011 do 30. 6. 2011.

12/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. V. R. na byt č. 15 v ul. Za Fontánou, č.p. 433

          v Přelouči od 1. 5. 2011 do 31. 7. 2011.

12/13 Pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 44, Masarykovo nám.

          Přelouč, Komerční bance, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, za roční nájemné

          2 500,-Kč/m2 s účinností od 1. 12. 2011.

12/14 Smlouvu o dílo na poskytnutí podpory projektového řízení při realizaci projektu

          Technologického centra ORP podle Výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu Evropské

           unie ve výši 180 000,- Kč vč. DPH mezi městem Přelouč a firmou PANATEC s.r.o.

12/15 Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2011 na úseku přestupků uzavřenou mezi městem Přelouč a obcí

           Litošice na dobu neurčitou s roční paušální úhradou ve výši 2 400,- Kč.

12/16 Kritéria pro hodnocení návrhů výtvarného díla do nové budovy městského úřadu.

12/17 Smlouvy o úhradě nákladů uzavřené mezi městem Přelouč a akad. sochařkou Klárou Klose,

          prof. Jaroslavem Svobodou, ing. arch. Zdeňkem Makovským, Mgr. Jarmilou Jiravovou,

          Lukášem Kučerou a Karlem Burešem.

 

12/18 Pronájem bytu č. 2 o vel. 2+kk v č.p. 1564 o velikosti 56,31 m2 p. J. B., trvale

          bytem Přelouč, Jižní 1369 s platností od 1. 6. 2011 na dobu určitou 5 let.

12/19 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na opravu fasády objektu Občanské záložny s firmou Obnova

          památek, s.r.o. , Jiřího z Poděbrad 303, 284 01 Kutná Hora, za cenu 123 477,50 Kč plus DPH.

12/20 Smlouvu o dílo na statické zabezpečení objektu Kladenská č. p. 845, Přelouč s firmou SILS,

          s. r. o. se sídlem Brandlova 36, 695 01 Hodonín za cenu 770 576,- Kč plus DPH.

12/21 Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 9/2001 na provádění servisu světelného  signalizačního zařízení          

          křižovatek  v Přelouči  s firmou Miloš Jansa, Husova 1712, 250 01 Brandýs n. Labem,

          IČ 10217118 z důvodu změny právní formy smluvní strany.

12/22 Smlouvu o dílo na opravu komunikace v místní části Lohenice (za autobusovou 

          čekárnou) s firmou KOREKT DIPS, spol. s  r. o. , Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ

          15549160, za cenu 255 000,- Kč vč. DPH.

12/23 Partnerství ZUŠ Přelouč, okres Pardubice, K.H. Máchy 325, Přelouč v projektu Edra o.p.s., IČ

          25997041 „Modernizace základního uměleckého vzdělávání“ včetně uplatnění nákladů

          v projektu: hudební nástroje xylofon v ceně 77 500,- Kč a marimby v ceně 110 000,- Kč.

12/24 Smlouvu o dílo č. 06/11/UBN na „doplnění aktualizace územně analytických podkladů pro ORP 

          Přelouč o jevy a nové požadavky získané v roce 2011“,  uzavřenou mezi městem Přelouč a

          URBAPLAN spol. s r.o. , Komenského nám. 266, 500 03 Hradec Králové.

12/25 Návrh programu V. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

12/26 S přidělením bytu č. 5 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči p. J. V., trvale bytem

          Lohenice č.p. 39 na dobu určitou 6 měsíců.

12/27 S případným pronájmem objektu bývalé školky ve Lhotě včetně pozemku zahrady za minimální

          roční nájemné 39 000,- Kč.

12/28 S tím, aby byla vypovězena smlouva o provádění auditorské činnosti č. 431 AM/2009 ze dne 

           27. 7. 2009 – 12. 8. 2009 a dána výpověď  obchodní společnosti AV-AUDITING, spol. s r. o. ,

           Tolarova 317, 533 51 Pardubice.

12/29  S návrhem dopravního řešení a  parkování v centru města ing. arch. Milana Košaře s tím, že

           požaduje navrhnout průběžný bezbariérový chodník v ul. ČSA směrem od Masarykova nám.

           dolů vpravo až k ul. Pardubická.

12/30 S pořízením 1 ks pneumatického kompresoru pro potřeby Technických služeb města Přelouče

          v pořizovací ceně do 80 000,- Kč vč. DPH z fondu reprodukce investičního majetku organizace.

 

 1. KONSTATUJE :

 

12/31 Že domovní řád č. p. 1414 v ul. Sluneční v Přelouči neumožňuje  udělit výjimky  pro držitele

          psů.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

12/32 Na výpůjčku části pozemků p.p.č. 541/9 a p.p.č. 1809/2 o celkové výměře 530 m2 v k.ú. Přelouč 

          vlastníkům sousedních nemovitostí za účelem osázení a udržování zeleně.

12/33 Na budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 395/6 a p.p.č. 

          396/38 v k.ú. Přelouč spočívající v právu umístění, zřízení a provozování podzemního

          komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic,

          a.s. na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 50,- Kč/bm plus DPH, minimálně však

          1 000,- Kč plus DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. JMENUJE :

 

12/34 Konkursní komisi pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky Školní jídelny Přelouč, Obránců míru

          1050 ve složení:

           předseda ing. Ivan Moravec,

           členové Machková Mirka, Mgr. Jachová Jarmila,  Pamánková Věra, Vundrlová Eva a

           Hanušová   Alena,

           tajemnici Helenu Vítkovou, vedoucí personálního a mzdového oddělení MěÚ Přelouč.

12/35 Ing. Zdeňku Kumstýřovou, Blanku Konvalinou, DiS. a Hanu Vamberskou členkami sociálně

          zdravotní komise.

12/36 Členy hodnotící komise pro výběr návrhu výtvarného díla do nové budovy městského úřadu

          ing.arch. Milana Košaře, MVDr. Pavla Jadrníčka, Mgr. Věru Jelínkovou, Bc. Irenu Burešovou,

          ing. Ivana Moravce, MVDr. Zdeňka Zemana, ing. Ivanu Lejhancovou, Miroslava Manžela a

          Lubomíra Novotného.

12/37 Do funkce vedoucí sociálního odboru Blanku Konvalinovou, DiS s účinností k 1.5. 2011.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

12/38 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 4 zřizovací listiny Základní umělecké školy Přelouč.

12/39 Zastupitelstvu města zrušit usnesení IV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne

          24. 2. 2011, odst. IV, bod 5).

12/40 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej bývalého CO krytu o ploše 33 m2 umístěného ve

          sklepě bytového domu č.p. 1009, Smetanova ul., Přelouč za cenu minimálně 20 000,-Kč.

12/41 Zastupitelstvu města schválit znění záměru na prodej bývalého CO krytu v bytovém domě č. p. 

          1009, Smetanova ul., Přelouč.

12/42 Zastupitelstvu města schválit dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 

          k pozemku p. p. č. 106/1 v k. ú. Přelouč uzavřenou mezi spoluvlastníky městem Přelouč a pí.

          M. V., bytem Lonkova 469, Pardubice.

12/43 Zastupitelstvu města po projednání závěrečného účtu souhlasit s celoročním hospodařením

          města Přelouče za rok 2010 bez výhrad.

12/44 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2011.

12/45 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2011,

          kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích.

12/46 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2011,

          kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010 k zabezpečení místních záležitostí

          veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

12/47 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2010.

12/48 Zastupitelstvu města delegovat jako zástupce města na jednání valné hromady Vodovody a

          kanalizace Pardubice, a.s. dne 26.5. 2011 ing. Ivana Moravce.

12/49 Zastupitelstvu města schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 545 219,- Kč

          za rok 2010 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.

12/50 Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro udělování ceny Osobnost města Přelouče.

 

 1. NEDOPORUČUJE :

 

12/51 Zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2011

          k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

 

 1. NESOUHLASÍ :

 

12/52 S prodejem pozemků p.p.č. 36 a p.p.č. 41/2 v k. ú. Klenovka.

 

 

 

 

 1. RUŠÍ :

 

12/53 Usnesení rady města č. 8/29, 10/22, 10/20 a část usnesení č. 10/23 text: 8 parkovacích míst

          pod budovou městského úřadu.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

12/54 Žádost p. R. D. o odprodej části pozemku p.p.č. 1277/9 v k.ú. Přelouč.

12/55 Nabídku CENTRED o. s. Pardubice na webovou prezentaci města.

12/56 Žádost Charity Přelouč o finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč na financování služby pro

          seniory „Trénink paměti“.

12/57 Nabídku ing. V., Pardubice na převzetí hrobky bývalého starosty města Přelouče a

          ředitele cukrovaru ing. J. V. Diviše do majetku města.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                     ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                      místostarosta

Datum vložení: 25. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
slabý déšť 15 °C 4 °C
pátek 2. 6. skoro jasno 18/4 °C
sobota 3. 6. skoro jasno 21/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi