Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 92. schůze rady města

konané dne 17.05.2010

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 92. schůze rady města konané dne 17.5. 2010_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

  1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

92/  1 Návrh rozpočtových opatření č. 1 organizace Technických služeb města Přelouče.

92/  2 Dopis předsedy představenstva Bytového družstva Riegrova – Přelouč o problémech

          s parkováním u domu v ul. Riegrova a Tůmy Přeloučského č.p. 1537 – 1540.

92/  3 Žádost ing. O. Š. a M. Š., DiS. bytem K. Čapka 1194, Přelouč o vysvětlení

         postoje města k vybudování přístupové komunikace.

92/  4 Žádost I. K., vedoucí Klubu maminek a dětí Sluníčko Přelouč o výpůjčku prostor

          v budově č.p. 845 (bývalá družina ZŠ Smetanova).

92/  5 Žádost Charity Přelouč o pronájem prostor v budově č.p. 845 (bývalá družina ZŠ Smetanova)

         pro středisko Rodinné centrum Kubíček Přelouč.

 

  1. SCHVALUJE :

 

92/  6 Úpravu závazného ukazatele přepočteného stavu pracovníků o hodnotu 3,0 ( v souvislosti se

          zvýšením počtu pracovníků v rámci VPP na základě dohod s úřadem práce z 6 na 10)

           z původních 29,5 na hodnotu 32,5 u příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.

92/  7 Úpravu limitu mzdových prostředků (v souvislosti s čerpáním přesčasové práce nad plán při

          zimní údržbě komunikací a v souvislosti se zvýšením počtu pracovníků VPP v rámci dohod

          s úřadem práce) na hodnotu 5.550 tis. Kč (rozdíl proti původní hodnotě bude z 90% kryt

          refundací mezd z úřadu práce) u příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.

92/  8 Smlouvu o dílo č. 06/10 na vypracování jednostupňové projektové dokumentace akce

          „Regenerace panelového sídliště Přelouč – III. etapa“ s firmou M.I.S., a.s. Škroupova 719,

          500 02 Hradec  Králové, IČ 421 95 683, za částku 193 296,- Kč vč. DPH.

92/  9 Pronájem vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči p. B. T., IČ 11171847.

92/10 Smlouvu o nájmu vývěsní skříňky na budově č.p. 26 v Přelouči uzavřenou mezi městem Přelouč

          a p. B. T., IČ 11171847.

92/11 Výpůjčku nebytových prostor v č.p. 17 v Lohenicích (bývalý obchod a stodola) Mysliveckému

          sdružení Břehy – Lohenice.

92/12 Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v č.p. 17 v Lohenicích (bývalý obchod a stodola)

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Mysliveckým sdružením Břehy – Lohenice.

92/13 Smlouvu o spolupráci mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK OMT Pardubice,

          Pernštýnská 14, Pardubice při uspořádání závodu v triatlonu  „Czechman Triatlon“ u

          písníků Lohenice – Mělice v termínu 5.6. 2010.

92/14 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči pí. E.

          N. na dobu určitou do 31.12. 2010.

92/15 Výsledky udílení ceny Reprezentant školy.

92/16 Smlouvu o pronájmu a poskytování služeb mezi městem Přelouč a společností

          ADCO&DIXI spol.  s r.o. na pronájem 14 ks mobilních WC na písnících v Mělicích.

92/17 Smlouvu o dílo č. 2/2010 na „Zpracování projektové dokumentace na signalizovaný přechod

          pro chodce“  v místní části Lhota uzavřenou mezi městem Přelouč a AŽD Praha, s.r.o.,

          Žirovnická 2, 106 17 Praha 10.

 

 

 

 

 

 

  1. SOUHLASÍ :

 

92/18 S převodem finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Technické služby

           města Přelouče do provozních prostředků organizace ve výši 200 000,- Kč na částečnou úhradu

          účetní ztráty.

92/19  S podnájmem bytu č. 6 (ozn. C1) v č.p. 1566 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně pí. R.

           R., trvale bytem Jana Dítěte č.p. 1566, Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu

          výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

          podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně a

          bude v jedné kopii předložena městu.

92/20 Na základě doporučení sociálního odboru MěÚ Přelouč s přidělením bytu č. 2 v ul. Za

           Fontánou č.p. 433 v Přelouči pí. M. S. bytem Pražská č.p. 2 Přelouč, na dobu určitou

          1 rok.

 

  1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

92/21 Na pronájem části pozemku p.p.č. 1780/6 v k.ú. Přelouč o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení

          zahrádky k občerstvení za cenu minimálně 620,- Kč za měsíc.

 

  1. DOPORUČUJE :

 

92/22 Zastupitelstvu města Přelouče schválit v rámci rozpočtových opatření II rozpočtu města na rok

          2010 zvýšení provozní dotace příspěvkové organizaci Technické služby města Přelouče na rok

          2010 na částečné pokrytí ztráty a úhradu neplánovaných provozních výdajů ve výši 500 000,-

          Kč.

92/23 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí upravený návrh zadání změny „Regulačního plánu

         Přelouč – Lipiny“.

92/24 Zastupitelstvu města Přelouče schválit upravený rozsah změny „Regulačního plánu Přelouč –

          Lipiny“.

92/25 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do rozpočtových opatření II rozpočtu města na rok 2010

         částku ve výši 50 000,- Kč na pořádání Czech Wine Challenge 2010 Přelouč pro Oldřicha

         Bujnocha, hotel Bujnoch Přelouč.

 

  1. ZAMÍTÁ :

 

92/26 Prodloužení nájemní smlouvy pí. K. S. na byt č. 2 v ul. Za Fontánou č.p. 433

         v Přelouči z důvodu neplacení nájemného s tím, že jmenovaná je povinna vyklidit byt do 31.5.

         2010 .

92/27 Žádost M. P. bytem Obránců míru 1306, Přelouč o odkoupení pozemku p.p.č. 16/3

         v k.ú. Klenovka z důvodu, že stavebník nemůže splnit podmínky Regulačního plánu Klenovka.    

92/28 Žádost manželů E. o prominutí nájemného z bytu v č.p. 433 v ul. Za Fontánou

         v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                       ing. Ivan  M o r a v e c

                         starostka                                                                              místostarosta

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi