Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 103. schůze rady města

konané dne 11.10.2010

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

___________________   103. schůze rady městakonané dne 11.10. 2010______________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ:

 

103/  1 Zprávu odboru obecního živnostenského úřadu o provedené kontrolní činnosti na písnících

            Lohenice – Mělice v období červen – září 2010.

103/  2 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 6.10. 2010.

103/  3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 5.10. 2010.

103/  4 Stížnost obyvatel č.p. 135 a 134 v ul. Tůmy Přeloučského a č.p. 132 v ul. Pardubická

            v Přelouči  na usnesení rady města ze dne 26.7. 2010.

103/  5 Splnění úkolu rady města č. 73/33, 96/41, 98/37, 98/37, 98/38, 98/39, 99/40, 101/27 a 102/31.

103/  6 Dopis Přeloučské polikliniky a.s. o stavu řešení problému s parkovacími plochami.

103/  7 Zprávu Ligové komise Českomoravského svazu hokejbalu k technickému stavu povrchu  

            hokejbalového hřiště v Přelouči.

103/  8 Nabídku Krajského úřadu Pardubického kraje na možnost přijetí Evropské charty za rovnost

            žen a mužů na úrovni života ve městě a obcích.

 

 1. SCHVALUJE :

 

103/  9 Smlouvu o dílo č. 01/10/UBN-DOD.č.1 uzavřenou mezi městem Přelouč a URBAPLAN spol.

            s r.o., Komenského nám. 266, 500 03 Hradec Králové o převedení dat 1. aktualizace územně

            analytických podkladů pro ORP Přelouč r. 2010 do datového modelu do prostředí Gestore V6.

103/10 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 39/2010 se společností RECOSA Pardubice, s.r.o., Zminný č.p.

            34, 530 02 Pardubice, IČ 004 84 318 na opravu zaatikového žlabu na budově Základní školy,

            Masarykovo nám. 45 v Přelouči za částku 41.695,80 Kč vč. DPH.

103/11 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 2008 1247 k projektu „Autobusové nádraží Přelouč“

            uzavřené mezi městem Přelouč a OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí.

103/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 1836/22 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi

            městem Přelouč a VČP Net, s.r.o.

103/13 Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi městem Přelouč a TJ Sokol Přelouč na

            pronájem prostor v sokolovně za účelem uložení muzejních sbírek.

103/14 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a společností M-plus s r.o. na provedení

            architektonické studie nového dispozičního řešení objektů č.p. 25 a 26, Masarykovo nám.,

            Přelouč.

103/15 Nájemní smlouvu č. 06/02 uzavřenou mezi městem Přelouč a E.V., Kratonohy ,

            503 24 Kratonohy na pronájem plochy pro umístění nápojového automatu v prostorách

            čekárny autobusového nádraží.

103/16 Finanční příspěvky ze sportovního fondu:

 • 8 000,- Kč oddílu hokejbalu Jestřábi na přípravu mládeže a pronájem šaten při zápasech,
 • 7 000,- Kč TJ Sokol Přelouč na přípravu a pořádání náborových akcí.

103/17 Informační koncepci Městského úřadu v Přelouči.

103/18 Bezpečnostní politiku a Provozně bezpečností dokumentaci IS MěÚ Přelouč.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

103/19 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Masarykovo nám., Přelouč zakoupit interaktivní

            tabuli v hodnotě 90 000,- Kč z fondu reprodukce majetku.

103/20 V případě souhlasného stanoviska stavebního úřadu MěÚ Přelouč s využitím volného

             služebního bytu v č.p. 1 na Masarykově nám. v Přelouči pro potřeby Základní školy

             Masarykovo nám. č.p. 45, Přelouč.

103/21 S pronájmem areálu fotbalového hřiště ve dnech 1. – 3. 7. 2011 Faustballovému Clubu

             Zdechovice za účelem pořádání finálového turnaje Ligy mistrů za podmínky souhlasného

             stanoviska FK Přelouč.

103/22 Se změnou užívání nebytových prostor na bytové v části domu č.p. 433 v ul. Za Fontánou

             v Přelouči (bývalá služebna městské policie)  s účinností od 1.11. 2010.

103/23 S uzavřením nájemní smlouvy s pí. V. R. bytem Štěpánov  na byt  v č.p.

            433 v ul. Za  Fontánou v Přelouči na dobu určitou  od 1.11. 2010 do 30. 4. 2011.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

103/24 Na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 2255/3 a 2255/9 v k.ú.

            Přelouč spočívající v právu zřídit reklamní pylon ve prospěch pozemku p.p.č. 322/33, p.p.č.

            382/86, p.p.č. 311/20 a p.p.č. 322/37 na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,-

            Kč plus DPH.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

103/25 Oddělení dopravy a komunikací MěÚ prominout poplatek za zábor veřejného prostranství J.

            K., bytem Račanská , Přelouč z důvodu rekonstrukce domu č.p. 19 v ul. Štítného

            v Přelouči.

103/26 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města pro rok 2011 finanční částku ve výši 400 000,-

            Kč na opravu povrchu hokejbalového hřiště.

 

 1. RUŠÍ :

 

103/27 Usnesení rady města č. 102/18 o vyhlášení záměru na zřízení věcného břemene.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

103/28 Nabídku Zprostředkovatelské činnosti Č. B., Nepolisy , 503 63 Nepolisy na

            pořádání prodejních a výstavních  trhů v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                 ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                          místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi