Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 76. schůze rady města

konané dne 9.11.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________76. schůze rady města konané dne 9.11. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE  NA  VĚDOMÍ :

 

76/  1 Žádost ředitelky ZUŠ Přelouč o řešení prostorových dispozic školy.

76/  2 Zápis z jednání   zástupců města Přelouče, Fotbalového klubu Přelouč,  Technických služeb

          města Přelouče a VaK, a. s. Přelouč dne 26.10. 2009 o snížení nákladů za spotřebu energií

          fotbalového stadionu.

76/  3 Informace ředitele Tepelných zdrojů s.r.o. Přelouč k problematice odpojování bytových domů

          od centrálního vytápění.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

76/  4 Vnitřní směrnici č. 5/09 „Evidence a inventarizace majetku“ s účinností od 10.11. 2009.

76/  5 Vnitřní směrnici č. 6/09 „Rozpočet a oběh účetních dokladů“ s účinností od 10.11. 2009.

76/  6  Smlouvu o dílo č. 108/2009 uzavřenou  mezi městem Přelouč a TR Antoš, s. r. o. Turnov na

           zajištění výroby a montáže herních prvků pro „Výstavbu dětského hřiště u rybníčka“.

76/  7 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Ondřej A., na zpracování

          projektové dokumentace na in-line dráhu v Přelouči.

76/  8 Smlouvu o dílo č.15/2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a Mgr. Luďkem R.,  Chrudim na opravu části chodníku v ul. Školní v Přelouči.

76/  9 Smlouvu o dílo  mezi městem Přelouč a Baufest s.r.o. Veselí 7 na výměnu oken v č.p. 404 v ul.

          Pardubická a vchodových dveří u č.p. 923 v ul. Palackého v Přelouči.

76/10 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ

          Distribuce, a. s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.p.č. 50/7 v k.ú.

          Lohenice u Přelouče.

76/11 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Tele-

          fónica O2 Czech Republic, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům

          p. p. č. 749/3, p.p.č. 917/1, p.p.č. 1817/6 a p.p.č. 1817/9 v k.ú. Přelouč.

76/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení

          práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.p.č. 924/23, p.p.č. 924/33 a p.p.č. 924/35

          v k.ú. Přelouč.

76/13 Kvalifikační dokumentaci a pokyny pro zpracování žádosti dodavatelů o účast v 1. kole zadáva-

           cího řízení na stavbu nové budovy městského úřadu.

76/14 Hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky podané ve 2. kole zadávacího řízení na

           stavbu nové budovy městského úřadu.

76/15 Smlouvu o dílo č. 3372 o bezúplatném zkušebním provozu přístroje Hydropol,  uzavíranou mezi

           městem Přelouč a společností Hydropol  ČR spol. s r. o., náměstí Svobody 133, 769 01        

           Holešov, IČ 253 38 901, pro snížení kapilárně vzlínající vlhkosti v suterénních prostorách

           objektu základní školy na Masarykově nám. č.p. 45 v Přelouči.

76/16 Smlouvu o dílo se stavební společností M-SILNICE, a.s., Husova č.p. 1697, 530 03 Pardubice,

           IČ 421 96 868, na opravu chodníku u č.p. 1061 -  1064 v ul. Karla Čapka v Přelouči za částku

           479 076,10 Kč bez  DPH (570 100,60 Kč vč. DPH).

76/17 Smlouvu o bezúplatném převodu automatické pračky ZANUSSI mezi městem Přelouč a

          příspěvkovou organizací  MŠ Kladenská.

76/18 Výplatu mimořádných odměn vedoucím příspěvkových organizací města dle předloženého

           návrhu.

76/19 Ceník předmětů určených k prodeji platný od 1.12. 2009.

76/20 Finanční příspěvky z kulturního fondu:

  • 11.000,- Kč  na Festival Pražské Vánoce pro SRPŠ ZUŠ,
  •   2.000,- Kč na Festival vánoční hudby s cenou Petra Ebena pro SRPŠ ZUŠ.

76/21 Vnitřní předpis č. 4/09 „Organizační řád“ s účinností od 1.12. 2009.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

76/22 S požadavkem příspěvkové organizace DDM Přelouč nakoupit  kopírovací stroj v celkové

          hodnotě cca 38.000,- Kč z provozních prostředků školy pro rok 2009.

76/23 S prodejem nepotřebného movitého majetku za minimální ceny uvedené v seznamu. K cenám

          bude připočtena DPH:

          vrtačka stolní                                          2 ks                                          1.050,- Kč

          lis mechanický                                        1 ks                                          1.050,- Kč

          ohýbačka na plech ruční                         1 ks                                          1.800,- Kč

          pila ruční el. kotoučová                          1 ks                                              750,- Kč

          pila pásová                                              1 ks                                          2.400,- Kč

          stroj dřevoobráběcí dlabací                     1 ks                                         2.400,- Kč

          stroj dřevoobráběcí hoblovací                3 ks                                          2.400,- Kč

          vrtačka stojanová                                    1 ks                                          1.350,- Kč

          odsávač prachu elektrický                      1 ks                                          1.050,- Kč

          stůl svařovací odsávací                           1 ks                                          1.500,- Kč

          kamna saunová                                       1 ks                                          2.550,- Kč

          skříň ohnivzdorná dvoukřídlá                7 ks                                           1.500,- Kč

          bubnová sekačka                                    1 ks                                         15.000,-Kč

          obřišník s madly                                     1 ks                                          1.600,- Kč

          uzdečka kompletní                                 1 ks                                           1.055,- Kč

          sedlo kompletní                                      1 ks                                           4.305,- Kč

          přilba jezdecká                                       1 ks                                              700,- Kč

          zdroj ohradníku N15                              1 ks                                           2.172,- Kč

76/24 S vyřazením uvedené projektové dokumentace z účtu 042 rozpracovaný investiční majetek

          z důvodu jejího nevyužití pro realizaci stavby:

  1. architektonická studie rekonstrukce objektů č.p. 25, 26, 27 na Masarykově nám. v Přelouči

pro potřeby rozšíření městského úřadu z roku 2001 v hodnotě 509.250,00 Kč,

  1. projektová dokumentace rekonstrukce objektů č.p. 25, 26, 27 na Masarykově nám.

      v Přelouči pro potřeby rozšíření městského úřadu z roku 2002 v hodnotě 1.916.250,00 Kč,

  1. projektová dokumentace meziblokového parkoviště ve Smetanově ul. u domu č.p. 976

z roku 2004 v hodnotě 22.500,00 Kč.

 

   IV.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

76/25 Na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce fotbalového hřiště uzavřené dne 21.4. 2004 mezi

          městem Přelouč a Fotbalovým klubem Přelouč. Tímto dodatkem se změní doba výpůjčky

          z doby určité na 10 let na dobu neurčitou.

 

    V.     VYDÁVÁ :

 

76/26 Nařízení obce č. 5/2009 o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních

          komunikací a průjezdních úseků silnic.

 

   VI.     JMENUJE :

 

76/27 Komisi pro posouzení kvalifikace zájemců, kteří podali žádost o účast v 1. kole zadávacího

          řízení na stavbu nové budovy městského úřadu, ve složení : Ladislav Mifek, Pavel Myška, Lu-

          bomír Novotný, Miroslav Manžel a Josef Štěpánek.

 

 

 

  VII.     STANOVÍ :

 

76/28 Místem pro oddávání obřadní síň Občanské záložny č.p. 44 v Přelouči .

76/29 Termíny svatebních obřadů pro rok 2010 následovně :

  • v měsíci červenci 9., 10., 23. a 24.
  • v měsíci srpnu 6., 7., 20. a 21.,

           v ostatních měsících vždy v pátek a sobotu od 10 do 15 hodin.

 

 VIII.    RUŠÍ :

 

76/30 Usnesení rady města č. 39/11 a 39/12 ze dne 11.8. 2008 a usnesení rady č. 69/23 ze dne 24.8.

           2009.

76/31 Usnesení rady města č. 75/31 ze dne 19.10. 2009

          -  příspěvek 2.000,- Kč SRPŠ ZUŠ na festival  Pražské vánoce,

          - příspěvek  11.000,- Kč SRPŠ ZUŠ na festival vánoční hudby s cenou P. Ebena.

 

   IX.    UKLÁDÁ :

 

76/32 Vedoucímu odboru SMI navrhnout finanční částku do rozpočtu města pro rok 2010 na zpraco-

           vání projektové dokumentace pro řešení prostorových dispozic a zateplení budovy  ZUŠ

           Přelouč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan  M o r a v e c

                  starostka                                                                                           místostarosta

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi