Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 64. schůze rady města

konané dne 15.6.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE
USNESENÍ

_____________________64. schůze rady města konané dne 15. 6.  2009______________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

64/  1 Zápis ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 3.6. 2009.

64/  2 Informace ředitele SOP, a.s. Přelouč o odpadovém hospodářství.

64/  3 Nabídku společnosti KASI, s r.o.  Přelouč na odprodej celé budovy „Agry“.

64/  4 Názor bezpečnostní a dopravní  komise ve věci posouzení dopravního řešení nové zástavby

          „Na Obci“ v Přelouči dle zápisu ze dne 3.6. 2009.

64/  5 Žádost  uživatelů bytů v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči o namontování měřidel na radiá-

          tory.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

64/  6 Odměny za 1. pololetí 2009 dle § 134 zákona č.  262/2006 Sb. zákoníku práce pro ředitelé škol

          a školských zařízení zřízených městem Přelouč dle předloženého návrhu.

64/  7 Smlouvu o poskytování služeb (poskytování hotových jídel včetně dietních Pečovatelské službě

          uzavřenou mezi městem Přelouč a Josefem N., Kutná Hora.

64/  8 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Přelouč za cenu 251 250,- Kč uzavřenou

           mezi městem Přelouč a V.J., bytem Pacov

64/  9 Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1840/5 o výměře 1056 m2  k.ú. Přelouč za cenu

          911 911,- Kč  uzavřenou mezi městem Přelouč a R..K., Přelouč.

64/10 Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a SVOS, s.r.o. Přelouč na koupi staveb a

           pozemků :

           stavby :

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2555

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2556

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2557

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2558

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2559

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2560

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2561

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2562

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2563

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2564

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2565

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2566

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2777

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2779

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2780

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2781

-          stavba bez č.p. na pozemku st.p.č. 2782

pozemky:

-          st.p.č. 2555 o výměře 995 m2

-          st.p.č. 2556 o výměře 498 m2

-          st.p.č. 2557 o výměře 702 m2

-          st.p.č. 2558 o výměře 54 m2

-          st.p.č. 2559 o výměře 487 m2

-          st.p.č. 2560 o výměře 32 m2

-          st.p.č. 2561 o výměře 218 m2

-          st.p.č. 2562 o výměře 18 m2

-          st.p.č. 2563 o výměře 1 027 m2

-          st.p.č. 2564 o výměře 591 m2

-          st.p.č. 2565 o výměře 618 m2

-          st.p.č. 2566 o výměře 1 193 m2

-          st.p.č. 2777 o výměře 219 m2

-          st.p.č. 2778 o výměře 26 m2

-          st.p.č. 2779 o výměře 740 m2

-          p.č. 2780 o výměře 745 m2

-          st.p.č. 2781 o výměře 93 m2

-          st.p.č. 2782 o výměře 92 m2

-          p.p.č. 460/14 o výměře 23 469 m2

-          p.p.č. 462 o výměře 10 241 m2

vše v k.ú. Přelouč za cenu 18 500 000 Kč.

64/11 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Přelouč a

          RWE Distribuční služby, s.r.o. na „RMS Přelouč Obránců míru“ .

64/12 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2003628/VB/2 uzavřenou mezi městem Přelouč

          ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na úpravu knn v obci Štěpánov.

64/13 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-20033520/1 uzavřenou mezi městem Přelouč  a

          ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na úpravu knn v ul. Jahnova.

64/14 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2002857-802 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na na úpravu kvn Přelouč – Kladenská .

64/15 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2005329/VB/01 uzavřenou mezi městem Přelouč

          ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

64/16 Přijetí finančních darů pro ZUŠ Přelouč:

-          80 000,- Kč na nákup dechových nástrojů z Programu nadační služby Lesy ČR,

-          10 000,- Kč na festival Polanského Přelouč od České spořitelny, a.s.

-          10 000,- Kč na festival Polanského Přelouč od Krajského úřadu Pardubického kraje.

64/17 Přidělení bytu č. 7 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči p. P.M. bytem

          Přelouč na dobu určitou od 1.7. 2009 do 30.9. 2009.

64/18 Přidělení bytu č. 1 v č.p. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči  p. J.H. bytem  Přelouč.

64/19 S účinností od 1.7. 2009 nový organizační řád Městského úřadu v Přelouči č. 4/09.

64/20 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5000,- Kč Mysliveckému sdružení, Přelouč na

           pořádání podzimních zkoušek upotřebitelnosti loveckých psů.

64/21 Smlouvu o spolupráci mezi obcemi ve formě poskytování pečovatelské služby uzavřenou mezi

          městem Přelouč a obcí Břehy.

64/22 Návrh programu XVIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

64/23 Příspěvek ve výši 15 000 Kč na zhotovení protihlukové stěny na budově kuželny z kapitoly

          521801 – údržba, opravy.

 

  III.     DOPORUČUJE :

 

64/24 Zastupitelstvu vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 311/4 v k.ú. Přelouč o výměře cca

          20 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2.

64/25 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.p.č. 1283/34 o  výměře 245 m2 v k.ú.

          Přelouč za cenu 150,- Kč/m2.

64/26 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2009.

64/27 Zastupitelstvu města rozhodnout o názvu nových ulic vzniklých výstavbou rodinných a

          bytových domů v Přelouči

          - v lokalitě „Na Obci“ ulice Seifertova, Flosova a Divišova u prodloužení ulic zachovat názvy

            Palackého a Vrchlického,

          - v lokalitě „Na Hodinářce“ ulice Edvarda Beneše, Prof. Pleskota, Tesánkova a Dr. Quise, u

             prodloužení ulice Kladenská zachovat její název.

64/28 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XVI. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.4. 2009,

          odst. III, body 6) a 7).

64/29 Zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku p.p.č. 1471/22 o výměře 513 m2 a pozemku

          p.p.č. 1471/23 o výměře 549 m2 oba v k.ú. Přelouč p. J.P., bytem  Přelouč za celkovou cenu 852 790,- Kč.

64/30 Zastupitelstvu města schválit změnu č.2 zřizovací listiny  Základní umělecké školy  Přelouč,

          okres Pardubice  v úplném znění s účinností od 1.7. 2009.

64/31 Zastupitelstvu města schválit změnu č. 2 zřizovací listiny Technických služeb města Přelouče

          v úplném znění s účinností od 1.7. 2009.

64/32 Zastupitelstvu města schválit dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě se společností

          VOLARIS, s.r.o. Chrudim.

 

    IV.     SOUHLASÍ  :

 

64/33 S umístěním měřiče rychlostí se statistickým modulem do Lohenic na letní období.

64/34 S odzkoušením odrazového zrcadla umístěného na křižovatce ulic Račanská – Vrchlického –

          Palackého – Mánesova v Přelouči.

64/35 S instalací protihlukové stěny na vstupu do objektu kuželny za podmínky odsouhlasení návrhu

          provedení projektantem.

 

    V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

 

64/36 Výpůjčky objektu bez č.p.  na st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice o.s. SK SKI Nemošice  od 1.11. 2009

          na dobu neurčitou. SK SKI Nemošice vydá souhlas s připojením inženýrských sítí (vodovodní

          přípojky, rozvodů nn a kanalizační přípojky) z této nemovitosti na inženýrské sítě  ve vlastnictví

          SK SKI Nemošice. Vydání souhlasu je základní podmínkou pro kolaudaci stavby bez č.p. na

          st.p.č. 91.

 

   VI.     POVĚŘUJE :

 

64/37 Mgr. Vlastimila Rambouska k přijímání prohlášení o uzavření manželství.

 

  VII.     STANOVÍ :

 

64/38 Termín platnosti parkovacích karet v režimu stání vozidel v ul. Hradecká dle ustanovení

           Nařízení obce č. 4/2006 do 31.12. 2009.

64/39 Že ve smyslu platného znění zák.č. 250/2000 Sb., podle ust. § 27, odst. 5, písm. d) nabývají na

           základě rozhodnutí zřizovatele všechny příspěvkové organizace, tedy Kulturní služby města

           Přelouče, Městská knihovna Přelouč, Základní škola Přelouč, Smetanova 1509, okres

           Pardubice, Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice, Základní škola

           praktická Přelouč, okres Pardubice, Mateřská škola Přelouč, Kladenská 1332,okres Pardubice,

           Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, Základní umělecká škola Přelouč,

           okres Pardubice, Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice, Školní jídelna Přelouč,

           Obránců míru 1025, okres Pardubice a Technické služby města Přelouče do svého vlastnictví

           veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva pořízená na základě ročního plánu

           výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při

           projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně

           snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě 

           finančního vypořádání: dále na základě tvorby a použití fondů příspěvkové organizace dle §30,

           32 a 33 a na základě přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledků hospodaření roku

           minulého, a dále na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému)

           hospodaření příspěvkové organizace.

64/40 Že do svého vlastnictví výše uvedené příspěvkové organizace nabývají též dlouhodobý majetek

           mimo majetku nemovitého pořízený na základě zřizovatelem schváleného použití investičního

           fondu  (§ 31 zák.č. 250/2000 Sb.), případně investiční dotace investičního fondu, včetně úprav

           v běžném roce schválených zřizovatelem. Rada města jménem zřizovatele dává předchozí

           souhlas všem výše uvedeným příspěvkovým organizacím k přijímání účelově neurčených darů    

           do hodnoty  40 000 Kč v jednotlivém případě. V případě záměru přijmout dar, předloží

           k naplnění ustanovení § 39b, zákona pro dary , účelově určené příspěvková organizace  výše

           uvedená na  jednání rady soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího písemného

           souhlasu zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční

           prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu  

           zřizovatele se dar zařadí jako zdroj do rezervního fondu.

64/41 Že Mgr. Vlastimil Rambousek může při prohlášeních o uzavření manželství užívat závěsný

          odznak.

64/42 Termíny konání schůzí rady města na 13.7., 27.7., 10.8., 24.8. a 7.9. a zasedání zastupitelstva

           na 17.9. 2009.

 

  VIII.     RUŠÍ :

 

64/43 Usnesení rady města č. 50/19 ze dne 22.12. 2008.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                            Ing. Ivan  M o r a v e c

                    starostka                                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi