Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

usnesení 62. schůze rady města

konané dne 18.5.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________62. schůze rady města konané dne 18.5. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ  :

 

62/  1 Že od 1.6. 2009 se stává město Přelouč plátcem DPH.

62/  2 Seznam rozdělení současných činností města na činnosti veřejné správy, činnosti, které nejsou

           předmětem daně a činnosti zdanitelné, případně od daně osvobozené.

62/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 4.5. 2009.

62/  4 Předání Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města pí. V.H.,

          které vznikl mandát  po rezignaci p. J.Ch, p. Josefa P. a pí. H. P. dnem

          14.5. 2009.

62/  5 Splnění úkolu rady města č. 51/30 a 60/34.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

62/  6 Ceník předmětů určených k prodeji s tím, že cena bude uvažována jako cena s platnou DPH.

62/  7 Ceník výše nájemného prostor pod správou osadních výborů a komisí místní samosprávy

          určených k pronájmu s tím, že cena bude uvažována jako cena s platnou DPH.

62/  8 Ceník inzerce Kulturního zpravodaje a Přeloučského roštu platný od 1.6. 2009 s tím, že cena

           bude navýšena o platnou DPH.

62/  9 Úpravy předložených nájemních smluv  v souvislosti s tím, že se město stává od  1.6. 2009

           plátcem DPH.

62/10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě  č. 5307500-SS-0111 uzavřenou mezi městem Přelouč a

          Maxprogres, s.r.o.

62/11 Smlouvu o dílo č. SPZ 20090005 na provedení přeložky plynárenského zařízení a výstavbu

          plynovodní přípojky s I. SPZ s.r.o., Cihelna 135, 530 09 Pardubice v rámci akce „Dostavba

          areálu ZŠ Smetanova Kladenská ul. Přelouč – II. etapa – keramická dílna a byt správce“, za

          173 510,00 Kč vč. DPH.

62/12 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložku knn kabelu

           uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

62/13 Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 205/2007 se stavební společností KOBLA, spol. s r.o.,  Pečky,

          na akci „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financova-

          né z ROP NUTS II SV, na prodloužení termínu dokončení díla do 31.7. 2009.

62/14 Obsah pracovní náplně pro nového zaměstnance – pracovník autobusového nádraží.

62/15 Výsledky udílení ceny Reprezentant školy.

62/16 Návrh programu XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

62/17 Situaci realizačního projektu Pernštýnského nám.,  Václavského nám., chodníku a cyklo-

           stezky mezi ul. 28. října a Pernštýnským náměstím.

62/18 Navýšení počtu pracovníků o 1 v oddělení personálním a mzdovém od 1.6. 2009 .

62/19 Navýšení počtu pracovníků o 1 v oddělení hospodářské správy od 15.6. 2009.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

62/20 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ Smetanova zakoupit interaktivní tabuli v celkové

          ceně  71 507,- Kč z investičního fondu.

62/21 S  převodem finančních prostředků ve výši 64 434,- Kč z rezervního do investičního  fondu v

           ZŠ Smetanova.

62/22 Se zvýšením nájemného v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Riegrova – Přelouč a

           města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Riegrově č.p. 1537 a Tůmy  Přeloučského č.p. 1538 –

          1540 v Přelouči, na částku 8,-Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu od 1.7. 2009.

62/23 S použitím znaku města na plakátech SDH Mělice u příležitosti pořádání 1. ročníku soutěže

           ručních historických stříkaček.

62/24 S ubytováním účastníků 53. ročníku Žákovského turnaje ve fotbale konaného ve dnech 17.6. –

          21.6. 2009 v administrativní budově v areálu bývalých kasáren.

           

  IV.     ROZHODUJE :

 

62/25 Že u pronájmů pozemků, bytů a nebytových prostor město podle § 56, odst. 4, zákona o DPH

          se vůči plátcům DPH daň uplatňovat nebude, pouze s výjimkami na základě rozhodnutí odboru

          SMI,  které budou pro město i nájemníky výhodné.

62/26 Že stávající cena za parkovné písníky Mělice a trhy Valy – Mělice bude uvažována jako cena

          s 19% daní celkem.

 

   V.     KONSTATUJE :

 

62/27 K žádosti pí. B., že jmenovaná je povinna zaplatit poplatek za psa v místě svého trvalého

          bydliště

62/28 K žádosti hejtmana Pardubického kraje o spolupráci při realizaci Státního integračního

          programu,   že za zmíněných podmínek není město Přelouč ochotno participovat na zajištění

          bydlení pro azylanty.

 

  VI.     DOPORUČUJE :

 

62/29 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření III rozpočtu města pro rok 2009.

62/30 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu části pozemku p.p.č. 1780/4 z vlastnictví města

           za část pozemku p.p.č. 2234 z vlastnictví p. V.D.

62/31 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p.p.č. 351/4 o výměře 1 139 m2,

           pozemku p.p.č. 353/3 o výměře 463 m2 a pozemku st.p.č. 1784 o výměře 103 m2 v k.ú. Přelouč

           za cenu minimálně 100,-Kč/m2.

62/32 Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku č. 503/1 ve zjednodušené evidenci, původ

          pozemkový katastr v k.ú. Lhota pod Přeloučí o výměře  1675 m2 za cenu 150,- Kč/m2, tj. za

          celkovou cenu 251 250,- Kč.

62/33 Zastupitelstvu města schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lohenice u Přelouče  a k.ú.

          Mělice dle návrhu katastrálního úřadu.

62/34 Zastupitelstvu města schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lohenice u Přelouče  a

           k.ú. Přelovice dle návrhu katastrálního úřadu.

62/35 Zapracovat do realizačního projektu Pernštýnského a Václavského náměstí v místě staré

          benzinové pumpy malý vodní prvek.

62/36 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje pozemku, pozemku  st.p.č. 101/1  o výměře 35 m2,

          pozemku st.p.č. 101/2 o výměře 13 m2 a pozemku st.p.č. 100 o výměře 20 m2 ,, vše v k.ú.

          Lohenice  za cenu dle znaleckého posudku 404,- Kč/m2 SK SKI Nemošice. Na uvedených

           stavebních parcelách se nacházejí stavby, které budou po kolaudaci ve vlastnictví SK SKI

           Nemošice.

62/37 Zastupitelstvu města, aby uložilo tajemníkovi MěÚ  v termínu do 31.10. 2009 zajistit kolaudaci

          a zápis budovy bez č.p. na st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice do katastru nemovitostí.

62/38 Oddělení silničního hospodářství MěÚ Přelouč prominout poplatek za zábor veřejného prostran-

           ství  sdružení „Auto – Moto veteráni“ Přelouč dne 29.8. 2009 u příležitosti pořádání II. ročníku

           Rallye Železné hory.

62/39 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej lesních pozemků s lesními porosty uvedených ve  

          znaleckém posudku č. 323-35-09 za cenu minimálně 7 500 000,00 Kč.

62/40 Zastupitelstvu města zrušit usnesení XIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče ze dne 18.12.

          2008, odst. VI, bod 6).

62/41 Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o provedení dražby dobrovolné čj. 090125 a Dražební

          vyhlášku čj.  090125 vyhotovenou podle § 20 zákona č. 26/2000 Sb.

 

62/42 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej lesních pozemků s lesními porosty uvedených  ve  

          Znaleckém posudku č. 324-36-09 za cenu minimálně 15 000 000,00 Kč formou dražby.

 

 VII.     STANOVÍ :

 

62/43 S účinností od 15.6. 2009 celkový počet zaměstnanců MěÚ na 89.

 

VIII.     NESCHVALUJE :

  

62/44 Uzavření smlouvy o spolupráci s občanským sdružením  KHX Kutná Hora na pořádání kulturní

           akce na písnících Lohenice –Mělice.

 

  IX.     UKLÁDÁ :

 

62/45 Tajemníkovi MěÚ předložit v termínu do 30.8. 2009  návrh rozpočtových opatření v souvislosti

           s nárůstem 1 zaměstnance a změnu organizační struktury MěÚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                                     Ing. Ivan M o r a v e c

                  starostka                                                                                           místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi