Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

usnesení 61. schůze rady města

konané dne 11.5.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

__________________    __61. schůze rady města konané dne 11.5. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

61/  1 Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke zvyšování nájemného u dotovaných bytů.

61/  2 Návrh  Klubu rodáků a přátel města Přelouče na pojmenování nových ulic ve městě Přelouč.

61/  3 Informaci o posouzení vhodnosti budovy Agry pro potřeby MěÚ Přelouč.

61/  4 Žádost velitele Městské policie Přelouč o stanovení způsobu likvidace nalezených jízdních kol.

61/  5 Informace tajemníka MěÚ o aplikaci zákona o střetu zájmů na podmínky města Přelouče.

61/  6 Informace o možnosti využití systému „SMS InfoKanál“.

61/  7 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 28.4. 2009.

61/  8 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          11.5. 2009.

61/  9 Sdělení Mgr. F.J. o ukončení provozu školní družiny v budově č.p. 845 v ul.

          Kladenská z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

61/10 Smlouvu o dílo č. 9806 uzavřenou mezi městem Přelouč a Družstvem Stavoprojekt Pardubice

          na vypracování změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

61/11 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Lohenice – Mělice.

61/12 Prodloužení nájemní smlouvy O.a.G. R. na byt v Přelouči na dobu určitou do 31.10. 2009 za podmínky, že uhradí veškeré dlužné částky vůči městu.

61/13 Dodatek č. 2/2009 ke smlouvě č. 64/02 vč. přílohy č. 3/2009 o odvozu odpadu uzavřenou mezi

          městem Přelouč a  SOP, a.s. Přelouč .

61/14 Smlouvu o spolupráci na uspořádání závodu v triatlonu Czechman Triatlon dne 6.6. 2009

           na písnících Lohenice – Mělice uzavřenou mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK

           OMT  Pardubice.

61/15 Smlouvu o spolupráci  na uspořádání sportovních akcí ve dnech 26.6.-28.6., 17.7.-19.7. a

           7.8.- 9.8. 2009 na písnících Lohenice – Mělice uzavřenou mezi městem Přelouč a p. L.S.

           Přelouč.

61/16  Smlouvu o pronájmu a poskytování služeb na umístění 10 ks toaletních kabin na písnících 

          Lohenice – Mělice  na dobu od 6.6. do 9.6. 2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a ADCO

          &DIXI spol. s r.o. Praha 1 .

61/17 Smlouvu o dílo č. 0325/2009  na vypracování projektové dokumentace „Výstavba nové budovy

           MěÚ Přelouč – změna 2008“ uzavřenou mezi městem Přelouč a Mydat, s.r.o. Přelouč.

61/18 Smlouvu o dílo č. 1506/09/b  na rekonstrukci topného kanálu mezi domy č.p. 1414 – 1516   

          v ul. Sluneční uzavřenou mezi městem Přelouč a   KOSS Kolín, s.r.o.

61/19 Smlouvu o dílo č. 1506/09/a  na stavební práce „fotbalový stadion – průchod na tribunu“ uza-

          vřenou mezi městem Přelouč a KOSS Kolín, s.r.o.

61/20 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících  Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. M.F.

61/21 Smlouvu  o pronájmu prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících  Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. D.D.

61/22 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 6 ke stánkovému prodeji na písnících   Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. J.F.

61/23 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji na písnících  Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. J.O.

61/24 Smlouvu o pronájmu části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice na písnících Lohenice – Mělice

          na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. M.V.

61/25 Pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2009 p. L.S., Přelouč za celkovou cenu 35 000,- Kč.

61/26 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících

           Lohenice – Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. L.S.

61/27 Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 507/7, st.p.č. 77/2 a stavbu bez č.p. na

          pozemku st.p.č. 77/2 v k.ú. Lhota p. Přeloučí za cenu 74 000,- Kč uzavřenou mezi městem

          Přelouč a manželi P. bytem  Lhota , Přelouč.

61/28 Prodloužení termínu dokončení stavby „Dostavba areálu ZŠ Smetanova – Kladenská ul.,

          Přelouč do 31.7. 2009.

 

  III.     SOUHLASÍ :
 

61/29 Se zvýšením nájemného v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte

          1562 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1562 v Přelouči, na částku

          10,-Kč/1 m2/měsíc podlahové plochy bytu od 1.7. 2009.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

61/30 Zastupitelstvu města prominout pí. J.J, Přelouč ze zbývající částky poplatku z prodlení ve výši 211 408,54 Kč částku 150 000 Kč vzhledem k  jejím výdělkovým schopnostem a  vzhledem ke splacení   celého dluhu a části poplatku z prodlení ve výši  23 073,56 Kč.

61/31 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2008.

61/32 Zastupitelstvu města odmítnout vydání nemovitostí B. T. H. nar. v Cholticích, dle restitučních zákonů formou uzavření dohody o vydání nemovitostí uvedených ve výzvě k vydání nemovitostí charakteru kapitálu ze dne 4.3. 2009, doručené dne  11.3. 2009 prostřednictvím zplnomocněného advokáta Mgr.J.Č., tj. výzvě na

          vydání nemovitostí v k.ú. Štěpánov u Přelouče p.p.č. 240/2, 225/1, pozemkové parcely vedené

          ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl č. 55/14, 64/1, 64/3, 64/6, 252/9, 252/10, dále

          vydání nemovitostí v k.ú. Tupesy p.p.č. 121/1 a 121/2, dále k vydání nemovitostí v k.ú.

          Klenovka p.p.č. 5/1, 112/1, 149/1 a 242/1.

61/33 Zastupitelstvu vydat  obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o místních poplatcích (ze psů, za

          užívání veřejného prostranství a za výherní hrací přístroje), kterou se zrušuje a plně nahrazuje

          obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místních poplatcích, schválená zastupitelstvem města

          dne 18.12. 2008.

61/34 Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 k zabezpečení místní záleži-

          tostí veřejného pořádku,  ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, kterou se na-

          hrazuje obecně závazná vyhláška č. 11/2005.

 

    V.     JMENUJE :

 

61/35 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou

          zakázku na regeneraci panelového sídliště Přelouč – I. etapa (3. část) a II. etapa ve složení:

          Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav Manžel a Josef  Štěpánek.

61/36 Stálým členem komisí jmenovaných radou pro výběrové řízení města p.  Ladislava M.

 

 

 

  VI.     UKLÁDÁ :

 

61/37 Bezpečnostní a dopravní komisi posoudit dopravní řešení nového sídliště „Na obci“ v termínu

          do 30.6. 2009.

61/38 Tajemníkovi MěÚ zajistit zpracování znaleckého posudku areálu autoparku v termínu do 25.5.

           2009.

61/39 Tajemníkovi MěÚ navrhnout k zapracování do rozpočtového opatření IV rozpočtu města pro

           rok 2009 částku na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce budovy č.p. 845 v ul.

           Kladenská v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena   B u r e š o v á                                                                       Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                                místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi