Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

usnesení 61. schůze rady města

konané dne 11.5.2009

RADA   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

__________________    __61. schůze rady města konané dne 11.5. 2009____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

61/  1 Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke zvyšování nájemného u dotovaných bytů.

61/  2 Návrh  Klubu rodáků a přátel města Přelouče na pojmenování nových ulic ve městě Přelouč.

61/  3 Informaci o posouzení vhodnosti budovy Agry pro potřeby MěÚ Přelouč.

61/  4 Žádost velitele Městské policie Přelouč o stanovení způsobu likvidace nalezených jízdních kol.

61/  5 Informace tajemníka MěÚ o aplikaci zákona o střetu zájmů na podmínky města Přelouče.

61/  6 Informace o možnosti využití systému „SMS InfoKanál“.

61/  7 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 28.4. 2009.

61/  8 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          11.5. 2009.

61/  9 Sdělení Mgr. F.J. o ukončení provozu školní družiny v budově č.p. 845 v ul.

          Kladenská z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu.

 

   II.     SCHVALUJE :

 

61/10 Smlouvu o dílo č. 9806 uzavřenou mezi městem Přelouč a Družstvem Stavoprojekt Pardubice

          na vypracování změny č. 1 regulačního plánu Přelouč – Lipiny.

61/11 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Lohenice – Mělice.

61/12 Prodloužení nájemní smlouvy O.a.G. R. na byt v Přelouči na dobu určitou do 31.10. 2009 za podmínky, že uhradí veškeré dlužné částky vůči městu.

61/13 Dodatek č. 2/2009 ke smlouvě č. 64/02 vč. přílohy č. 3/2009 o odvozu odpadu uzavřenou mezi

          městem Přelouč a  SOP, a.s. Přelouč .

61/14 Smlouvu o spolupráci na uspořádání závodu v triatlonu Czechman Triatlon dne 6.6. 2009

           na písnících Lohenice – Mělice uzavřenou mezi městem Přelouč a Občanským sdružením SK

           OMT  Pardubice.

61/15 Smlouvu o spolupráci  na uspořádání sportovních akcí ve dnech 26.6.-28.6., 17.7.-19.7. a

           7.8.- 9.8. 2009 na písnících Lohenice – Mělice uzavřenou mezi městem Přelouč a p. L.S.

           Přelouč.

61/16  Smlouvu o pronájmu a poskytování služeb na umístění 10 ks toaletních kabin na písnících 

          Lohenice – Mělice  na dobu od 6.6. do 9.6. 2009 uzavřenou mezi městem Přelouč a ADCO

          &DIXI spol. s r.o. Praha 1 .

61/17 Smlouvu o dílo č. 0325/2009  na vypracování projektové dokumentace „Výstavba nové budovy

           MěÚ Přelouč – změna 2008“ uzavřenou mezi městem Přelouč a Mydat, s.r.o. Přelouč.

61/18 Smlouvu o dílo č. 1506/09/b  na rekonstrukci topného kanálu mezi domy č.p. 1414 – 1516   

          v ul. Sluneční uzavřenou mezi městem Přelouč a   KOSS Kolín, s.r.o.

61/19 Smlouvu o dílo č. 1506/09/a  na stavební práce „fotbalový stadion – průchod na tribunu“ uza-

          vřenou mezi městem Přelouč a KOSS Kolín, s.r.o.

61/20 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 1 ke stánkovému prodeji na písnících  Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. M.F.

61/21 Smlouvu  o pronájmu prodejního místa č. 2 ke stánkovému prodeji na písnících  Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. D.D.

61/22 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 6 ke stánkovému prodeji na písnících   Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. J.F.

61/23 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji na písnících  Lohenice –

          Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. J.O.

61/24 Smlouvu o pronájmu části pozemku p.p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice na písnících Lohenice – Mělice

          na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. M.V.

61/25 Pronájem prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na

          sezónu 2009 p. L.S., Přelouč za celkovou cenu 35 000,- Kč.

61/26 Smlouvu o pronájmu prodejního místa č. 3 ke stánkovému prodeji na písnících

           Lohenice – Mělice na sezónu 2009 mezi městem Přelouč a p. L.S.

61/27 Kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely č. 507/7, st.p.č. 77/2 a stavbu bez č.p. na

          pozemku st.p.č. 77/2 v k.ú. Lhota p. Přeloučí za cenu 74 000,- Kč uzavřenou mezi městem

          Přelouč a manželi P. bytem  Lhota , Přelouč.

61/28 Prodloužení termínu dokončení stavby „Dostavba areálu ZŠ Smetanova – Kladenská ul.,

          Přelouč do 31.7. 2009.

 

  III.     SOUHLASÍ :
 

61/29 Se zvýšením nájemného v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Přelouč, Jana Dítěte

          1562 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1562 v Přelouči, na částku

          10,-Kč/1 m2/měsíc podlahové plochy bytu od 1.7. 2009.

 

   IV.     DOPORUČUJE :

 

61/30 Zastupitelstvu města prominout pí. J.J, Přelouč ze zbývající částky poplatku z prodlení ve výši 211 408,54 Kč částku 150 000 Kč vzhledem k  jejím výdělkovým schopnostem a  vzhledem ke splacení   celého dluhu a části poplatku z prodlení ve výši  23 073,56 Kč.

61/31 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2008.

61/32 Zastupitelstvu města odmítnout vydání nemovitostí B. T. H. nar. v Cholticích, dle restitučních zákonů formou uzavření dohody o vydání nemovitostí uvedených ve výzvě k vydání nemovitostí charakteru kapitálu ze dne 4.3. 2009, doručené dne  11.3. 2009 prostřednictvím zplnomocněného advokáta Mgr.J.Č., tj. výzvě na

          vydání nemovitostí v k.ú. Štěpánov u Přelouče p.p.č. 240/2, 225/1, pozemkové parcely vedené

          ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl č. 55/14, 64/1, 64/3, 64/6, 252/9, 252/10, dále

          vydání nemovitostí v k.ú. Tupesy p.p.č. 121/1 a 121/2, dále k vydání nemovitostí v k.ú.

          Klenovka p.p.č. 5/1, 112/1, 149/1 a 242/1.

61/33 Zastupitelstvu vydat  obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o místních poplatcích (ze psů, za

          užívání veřejného prostranství a za výherní hrací přístroje), kterou se zrušuje a plně nahrazuje

          obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místních poplatcích, schválená zastupitelstvem města

          dne 18.12. 2008.

61/34 Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 k zabezpečení místní záleži-

          tostí veřejného pořádku,  ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, kterou se na-

          hrazuje obecně závazná vyhláška č. 11/2005.

 

    V.     JMENUJE :

 

61/35 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou

          zakázku na regeneraci panelového sídliště Přelouč – I. etapa (3. část) a II. etapa ve složení:

          Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav Manžel a Josef  Štěpánek.

61/36 Stálým členem komisí jmenovaných radou pro výběrové řízení města p.  Ladislava M.

 

 

 

  VI.     UKLÁDÁ :

 

61/37 Bezpečnostní a dopravní komisi posoudit dopravní řešení nového sídliště „Na obci“ v termínu

          do 30.6. 2009.

61/38 Tajemníkovi MěÚ zajistit zpracování znaleckého posudku areálu autoparku v termínu do 25.5.

           2009.

61/39 Tajemníkovi MěÚ navrhnout k zapracování do rozpočtového opatření IV rozpočtu města pro

           rok 2009 částku na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce budovy č.p. 845 v ul.

           Kladenská v Přelouči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc.  Irena   B u r e š o v á                                                                       Ing. Ivan  M o r a v e c

                   starostka                                                                                                místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi