Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 53. schůze rady města

konané dne 9.2.2009

RADA  MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________ 53. schůze rady města konané dne 9.2. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ :

 

53/  1 Informaci o výši nájemného v bezbariérových bytech v č.p. 1537 v Riegrově ul., v č.p. 1540

          v ul. Tůmy Přeloučského a v bytech domu s pečovatelskou službou č.p. 1516 ve Sluneční ul.

          v Přelouči.

53/  2 Informace velitele městské policie o závadách kamerového systému.

53/  3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          5.2. 2009.

53/  4 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze dne 8.1. a 2.2. 2009.

53/  5 Zprávu o řešení problému se znečišťováním chodníku holubím trusem před budovou školy na

          Masarykově nám. v Přelouči.

53/  6 Splnění úkolu rady města č. 46/39, 46/41 a 50/22.

53/  7 Zápis z jednání komise bezpečnostní a dopravní ze dne 4.2. 2009.

53/  8 Žádost Náboženské obce Církve československé husitské Přelouč o finanční příspěvek

          z rozpočtu města.

53/  9 Žádost obce Veselí o hrazení neinvestičních výdajů na žáky mateřské školy pro školní rok

          2008/2009.

 

 1. SCHVALUJE :

 

53/10 Zavedení jednotných nosičů pro reklamu na sloupech veřejného osvětlení a jejich pronájem

          jménem vlastníka na jeho účet pověřenou organizací.

53/11Nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28,             

          budovy bez č.p. na pozemku st.p. č. 582/29, budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 2228/1 a st.p.č.

          2228/2 a pozemků st.p.č. 582/28, st.p.č. 582/29, p.p.č. 582/31, p.p.č. 2227/1, p.p.č. 2228/1,

          p.p.č. 1928/2 a p.p.č. 1928/4, vše v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem Přelouč a

          společností  Excalibur Army spol. s r.o.

53/12 Kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.p.č. 2198/2 v k.ú. Přelouč uzavřenou mezi městem

          Přelouč a společností VOLARIS, s.r.o.

53/13 Směnnou smlouvu na směnu pozemků na Pernštýnském nám. v Přelouči uzavřenou mezi

          městem Přelouč a p. P.M.

53/14 Smlouvu o provedení přeložky plynárenského zařízení s VČP Net,  s.r.o., Pražská třída 485,

          500 04 Hradec Králové, v rámci akce „Dostavba areálu ZŠ Smetanova Kladenská ul. Přelouč –

          II. etapa – keramická dílna a byt správce“, za úhradu skutečných nákladů oceněných dle ceníku

          č. 01/2008 RWE Distribuční služby, s.r.o.

53/15 Smlouvu o dílo dle  předloženého návrhu s Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou

          266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, na provedení překládky veřejné telekomunikační sítě v souvi-

          slosti s výstavbou parkovišť, zpevněných ploch a oplocení pro akci „Sportovní areál ZŠ Smeta-

          nova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z ROP NUTS II SV, za částku

          39 690,00 Kč vč. DPH.

53/16 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen s Telefónicou O2 Czech Repu-

           blic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ 601 93 336, k části p.p.č. 912/2, k části

           p.p.č. 912/9 a k části st.p.č. 479, vše v k.ú. Přelouč za účelem zřízení, provozování, údržby a

           oprav podzemního telekomunikačního vedení pro připojení sportovní haly v ul. Za Fontánou

           v Přelouči.

 

 

 

53/17 Pronájem nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/29, nebytových prostor

          v budově bez č.p. na pozemku st.p.č. 582/28, budovy bez č.p. n pozemku st.p.č. 2228/1 a st.p.č.

          2228/2, pozemku st.p.č. 2227/1 a zpevněné plochy na tomto pozemku, pozemku st.p.č. 2228/1,

          části pozemku p.p.č. 582/31, části pozemku p.p.č. 1928/2 a části p.p.č. 1928/4, vše v k.ú.

          Přelouč společnosti Excalibur Army, spol. s r.o. za  roční nájemné 16 000,- Kč.

53/18 Pravidla pro přidělování městských bytů, kterými se nahrazuje Směrnice rady města v Přelouči

          na přidělování bytů z majetku města ze dne 1.7. 2000, s účinností od 1.3.  2009.

53/19 Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10.3. 2009.

53/20 Realizaci  návrhů dle bodů 1), 2), 3) a 4a)  zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 4.2.

          2009.

53/21 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o., Hradec Králové na řešení

          připomínek k návrhu MHD v Přelouči.

53/22 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a OREDO, s.r.o. Hradec Králové na organizaci

           výběrového řízení na dopravce MHD v Přelouči.

53/23 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5000,- Kč Auto – Moto veteráni, Přelouč na

           zakoupení cen pro účastníky 2. ročníku soutěže Rallye Železné hory.

53/24 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Českému svazu chovatelů, základní

          organizaci č. 1, Přelouč.

53/25 Cenovou nabídku společnosti Value added, a.s. na zpracování  analýzy záměrů využití prostor

           č.p. 25, 26 a 27 na Masarykově nám. v Přelouči a možnosti čerpání finančních prostředků

           z fondů EU.

 

 1. SOUHLASÍ :

 

53/26 S navrženým postupem likvidace holubů formou odchytu do klecí.

53/27 S bezúplatným využitím foyeru sálu Občanské záložny za účelem uspořádání výstavy „20 let

          poté“ v listopadu 2009 místní organizací Junák Přelouč.

 

IV.       VYHLAŠUJE :

 

53/28 Konkurz na funkci ředitele Domu dětí a mládeže Přelouč.

53/29 Záměr na prodej pozemku st.p.č. 2815 v k.ú. Přelouč společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 

 1. ROZHODUJE :

 

53/30 O zvýšení nájemného od 1.7. 2009 v chráněných bytech v č.p. 1414 ve Sluneční ul. v Přelouči

          o míru inflace za rok 2008, tedy o 6,3%.

53/31 O zvýšení nájemného od 1.7. 2009 v městských bytech v č.p. 1562, č.p. 1563, č.p. 1564 a č.p.

          1567 v ul. Jana Dítěte v Přelouči o míru inflace za rok 2008 , tedy o 6,3%.

53/32 V návaznosti na zvýšení platů ve veřejné správě s účinností od 1.1. 2009 o navýšení osobních           

           příplatků ředitelům příspěvkových organizací takto:

 • p. K.Š.– o 1 000,- Kč,
 • pí. L.V.– o 900,- Kč,
 • p. J.M.– o 900,- Kč.

 

 1. DOPORUČUJE :

 

53/33 Zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 k zabezpečení místních

          záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.

53/34 Zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném ve zbývající výši

          39 624,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 500,- Kč, a to 1.-79. splátka od měsíce  

          dubna 2009 ve výši 500,- Kč, poslední 80. splátka ve výši 124,- Kč nejdéle do 31.10. 2015  za

          předpokladu, že manželé L. a. S., nyní bytem, Přelouč, uznají svůj

          celkový dluh na nájemném.

 

         VII.     POVĚŘUJE :

 

53/35 P.Luďka Nováka a pí. Jolanu Tuhou osobami odpovědnými za zabezpečení a průběh voleb do

          Evropského parlamentu v červnu 2009.

 

       VIII.     JMENUJE :

 

53/36 Bc. Martina Karabce členem bezpečnostní a dopravní komise.

 

          IX.     UKLÁDÁ :

 

53/37 Právnímu oddělení zpracovat ve spolupráci s auditorem a ředitelem organizace návrh změn

          zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče v oblasti upřesnění

          majetkových a finančních vztahů se zřizovatelem v termínu do 30.5. 2009.

53/38 Tajemníkovi MěÚ uzavřít smlouvu s odbornou firmou na odchyt holubů do klecí.

53/39 Tajemníkovi MěÚ prověřit do 15.3. 2009 prostřednictvím právního odboru možnost úpravy

           stávajícího nájemného v bezbariérových bytech v č.p. 1537 v Riegrově ul., v č.p. 1540 v ul.

           Tůmy Přeloučského a v bytech v domě s pečovatelskou službou č.p. 1516 ve Sluneční ul.

           v Přelouči na úroveň nájemného v bytech obdobného charakteru ve vlastnictví města.

53/40 Tajemníkovi MěÚ vytipovat  v termínu do 28.2. 2009 možnost nákupu zánovního dopravního

           automobilu v ceně do 500 000 Kč pro potřeby zásahové jednotky SDH města Přelouče.

53/41 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 19.3. 2009 pořídit zařízení pro zvukový záznam zasedání

           zastupitelstva města.

53/42 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 11.2. 2009 odeslat objednávku a.s. Value added  na zpracování

           analýzy záměrů využití prostor č.p. 25, 26 a 27.

 

 1. POSTUPUJE :

 

53/43 Školské a kulturní komisi žádost Náboženské obce  Církve československé husitské Přelouč o

          finanční příspěvek z rozpočtu města.

 

 1. ZAMÍTÁ :

 

53/44 Žádost Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje  o finanční příspěvek na nákup spe-

          ciálního autobusu pro potřeby zdravotnické záchranné služby.

53/45 Žádost obce Veselí o asistenci strážníků městské policie při pořádání „Velkého masopustního

          reje“ dne 28.2. 2009.

 

           XII.       NESOUHLASÍ :

 

53/46 Za stávající situace se zrušením kategorizace budovy č.p. 268 na  st.p.č. 315 a s prodejem této

          budovy.

53/47 S prodejem části lesů na pozemcích  vymezených v územním plánu města pro výstavbu jižního

           obchvatu města Přelouče.

53/48 Se změnou provozovatele lékárny Přeloučské polikliniky, a.s.

 

          XIII.       NEDOPORUČUJE :

 

53/49 Prominout poplatek za umístění poutačů  na sloupy veřejného osvětlení Mini-Cirkusu Eduardo

          ve dnech 28.2. – 5.3. 2009.

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                                  Ing. Ivan  M o r a v e c

                 starostka                                                                                          místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi