Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

usnesení 52. schůze rady města

konané dne 26.1.2009

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________52. schůze rady města konané dne 26. 1. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

52/  1 Zprávu komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

          uplatněných zhotovitelem M- Silnice, a.s., Kroupova 719, 500 02  Hradec Králové na akci:

          „Autobusové nádraží Přelouč“ spolufinancované z prostředků ROP NUTS II Severovýchod na

          uzavření dodatků ke smlouvě o dílo č. 4 – Veřejné osvětlení a č. 5 – elektronický informační

          systém.

52/  2 Zprávu o aktuálním stavu vymáhaných pohledávek k 31.12. 2008.

52/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 21.1. 2009.

52/  4 Žádost a.s. Euroclinicum, Praha k případnému zrušení kategorizace budovy č.p. 268 na st.p.č.

          315 (budova polikliniky u nádraží ČD) v k.ú. Přelouč, k prodeji nemovitosti a realizaci plánova-

           ných přesunů a změně provozovatele lékárny.

52/  5 Žádost Auto – Moto veteráni, o.s. Přelouč o finanční příspěvek na rok 2009.

52/  6 Žádost obce Sopřeč o uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření rychlosti Městskou policií Pře-

          louč.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

52/  7 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č.na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.2. 2009 do 31.1. 2010.

52/  8 Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0401/S „Autobusové nádraží Přelouč“.

52/  9 Pronájem bytu č. 9 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 v Přelouč pí.

          M.K., bytem Přelouč od 1.2. 2009 na dobu neurčitou.

52/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí

          uzavřenou mezi SK Kuželky Přelouč a p. D.J. bytem Pardubice,

52/11 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR,

           místní organizaci Přelouč na činnost v roce 2009.

52/12 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou na úseku přestupků s obcí Poběžovice při

           stanovení paušální úhrady nákladů výkonu agendy přestupků od roku 2009 na částku 2000,- Kč

           za kalendářní rok.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

52/13 Na základě doporučení sportovní komise rady města a s ohledem na provozované sporty s 

          navýšením finanční částky na pořízení světelné výsledkové tabule pro akci „Sportovní areál

          ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ: 1.13./2.2.00/02.00056, z 269 674,- Kč bez DPH na 

          450 000,- Kč bez DPH.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

52/14 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

          bez uveřejnění uplatněných zhotovitelem  M-Silnice a.s.,  Kroupova 719, Hradec Králové na

          uzavření dodatků č. 4 (veřejné osvětlení ve výši 264 895,75 Kč) a č. 5 (elektronický informační

          systém pro cestující ve výši 744 345,00 Kč, z toho 600 000,- Kč hrazeno z dotačního programu),

          ke Smlouvě o dílo č. 13-1/SOD/2007062 na akci „Autobusové nádraží Přelouč“

          spolufinancované z dotačního programu „ROP NUTS II. Severovýchod“ vedené pod č.

          CZ.1.13/1.2.00/06.00401.

    V.     VYDÁVÁ :

 

52/15 Nařízení č. 1/2009 o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení a odstranění

          technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města Přelouče a místních částí

          Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

 

    VI.    STANOVÍ :

 

52/16 Termíny svateb v měsících červenec a srpen 2009 následovně:

  • červenec : 10., 11., 24. a 25.
  • srpen : 7., 8., 21., a 22.

v ostatních měsících vždy v pátek a sobotu v době od 10 do 15 hodin.

 

   VII.    JMENUJE :

 

52/17 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek  a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou

          zakázku na výstavbu parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, realizovaných v rámci akce

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z

          ROP NUTS II SV ve složení: Jaromír Runkas, Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav

          Manžel a Josef Štěpánek.

 

  1. UKLÁDÁ :

 

52/18 Sociální a zdravotní komisi posoudit žádost a.s. Euroclinicum Praha o prodeji nemovitosti

          č.p. 268 na st.p.č. 315 v k.ú. Přelouč (budova polikliniky u nádraží ČD),  k realizaci 

          plánovaných přesunů  a změně provozovatele lékárny.

52/19 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 28.2. 2009 podat žalobu na uložení povinnosti odstranit vady

          fasády bytového domu v ul. Tůmy Přeloučského – Riegrova.

 

    IX.     RUŠÍ :

 

52/20 Úkol rady města č. 50/20.

 

     X.     ODKLÁDÁ :

 

52/21 Vydání Nařízení města Přelouče č. 1/2009 „o stanovení  maximální ceny za nucený odtah a za

           přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města

           Přelouče a místních částí“  do doby obdržení vyjádření k návrhu nařízení Krajským úřadem

           v Pardubicích.

52/22 Uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Přelouč a městysem Choltice, taktéž  s obcí

           Sopřeč a Valy na měření rychlosti městskou policií do doby vyhodnocení nového legislativního

           postupu měření radary v termínu do 31.5. 2009.

 

    XI.     NESCHVALUJE :

 

52/23 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Bezděkov z důvodu, že obec

           Bezděkov nespadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností.

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

    

 

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________52. schůze rady města konané dne 26. 1. 2009_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

52/  1 Zprávu komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

          uplatněných zhotovitelem M- Silnice, a.s., Kroupova 719, 500 02  Hradec Králové na akci:

          „Autobusové nádraží Přelouč“ spolufinancované z prostředků ROP NUTS II Severovýchod na

          uzavření dodatků ke smlouvě o dílo č. 4 – Veřejné osvětlení a č. 5 – elektronický informační

          systém.

52/  2 Zprávu o aktuálním stavu vymáhaných pohledávek k 31.12. 2008.

52/  3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 21.1. 2009.

52/  4 Žádost a.s. Euroclinicum, Praha k případnému zrušení kategorizace budovy č.p. 268 na st.p.č.

          315 (budova polikliniky u nádraží ČD) v k.ú. Přelouč, k prodeji nemovitosti a realizaci plánova-

           ných přesunů a změně provozovatele lékárny.

52/  5 Žádost Auto – Moto veteráni, o.s. Přelouč o finanční příspěvek na rok 2009.

52/  6 Žádost obce Sopřeč o uzavření veřejnoprávní smlouvy na měření rychlosti Městskou policií Pře-

          louč.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

52/  7 Prodloužení nájemní smlouvy pí. J.Č.na byt v Pře-

          louči na dobu určitou od 1.2. 2009 do 31.1. 2010.

52/  8 Smlouvu o poskytnutí dotace č. PU/0401/S „Autobusové nádraží Přelouč“.

52/  9 Pronájem bytu č. 9 o vel. 1+kk v domě zvláštního určení v ul. Sluneční 1414 v Přelouč pí.

          M.K., bytem Přelouč od 1.2. 2009 na dobu neurčitou.

52/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce a zajištění občerstvení při konání sportovních akcí

          uzavřenou mezi SK Kuželky Přelouč a p. D.J. bytem Pardubice,

52/11 Finanční příspěvek z fondu rady města ve výši 5 000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR,

           místní organizaci Přelouč na činnost v roce 2009.

52/12 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou na úseku přestupků s obcí Poběžovice při

           stanovení paušální úhrady nákladů výkonu agendy přestupků od roku 2009 na částku 2000,- Kč

           za kalendářní rok.

 

  III.     SOUHLASÍ :

 

52/13 Na základě doporučení sportovní komise rady města a s ohledem na provozované sporty s 

          navýšením finanční částky na pořízení světelné výsledkové tabule pro akci „Sportovní areál

          ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ: 1.13./2.2.00/02.00056, z 269 674,- Kč bez DPH na 

          450 000,- Kč bez DPH.

 

  IV.     ROZHODUJE :

 

52/14 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

          bez uveřejnění uplatněných zhotovitelem  M-Silnice a.s.,  Kroupova 719, Hradec Králové na

          uzavření dodatků č. 4 (veřejné osvětlení ve výši 264 895,75 Kč) a č. 5 (elektronický informační

          systém pro cestující ve výši 744 345,00 Kč, z toho 600 000,- Kč hrazeno z dotačního programu),

          ke Smlouvě o dílo č. 13-1/SOD/2007062 na akci „Autobusové nádraží Přelouč“

          spolufinancované z dotačního programu „ROP NUTS II. Severovýchod“ vedené pod č.

          CZ.1.13/1.2.00/06.00401.

    V.     VYDÁVÁ :

 

52/15 Nařízení č. 1/2009 o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení a odstranění

          technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města Přelouče a místních částí

          Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.

 

    VI.    STANOVÍ :

 

52/16 Termíny svateb v měsících červenec a srpen 2009 následovně:

  • červenec : 10., 11., 24. a 25.
  • srpen : 7., 8., 21., a 22.

v ostatních měsících vždy v pátek a sobotu v době od 10 do 15 hodin.

 

   VII.    JMENUJE :

 

52/17 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek  a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou

          zakázku na výstavbu parkovišť, zpevněných ploch a oplocení, realizovaných v rámci akce

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg. č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, financované z

          ROP NUTS II SV ve složení: Jaromír Runkas, Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav

          Manžel a Josef Štěpánek.

 

  1. UKLÁDÁ :

 

52/18 Sociální a zdravotní komisi posoudit žádost a.s. Euroclinicum Praha o prodeji nemovitosti

          č.p. 268 na st.p.č. 315 v k.ú. Přelouč (budova polikliniky u nádraží ČD),  k realizaci 

          plánovaných přesunů  a změně provozovatele lékárny.

52/19 Tajemníkovi MěÚ v termínu do 28.2. 2009 podat žalobu na uložení povinnosti odstranit vady

          fasády bytového domu v ul. Tůmy Přeloučského – Riegrova.

 

    IX.     RUŠÍ :

 

52/20 Úkol rady města č. 50/20.

 

     X.     ODKLÁDÁ :

 

52/21 Vydání Nařízení města Přelouče č. 1/2009 „o stanovení  maximální ceny za nucený odtah a za

           přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území města

           Přelouče a místních částí“  do doby obdržení vyjádření k návrhu nařízení Krajským úřadem

           v Pardubicích.

52/22 Uzavření veřejnoprávních smluv mezi městem Přelouč a městysem Choltice, taktéž  s obcí

           Sopřeč a Valy na měření rychlosti městskou policií do doby vyhodnocení nového legislativního

           postupu měření radary v termínu do 31.5. 2009.

 

    XI.     NESCHVALUJE :

 

52/23 Uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Bezděkov z důvodu, že obec

           Bezděkov nespadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností.

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                místostarosta

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 0 °C -3 °C
sobota 2. 12. mírné sněžení -2/-7 °C
neděle 3. 12. mírné sněžení -5/-12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi