Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
  • MěÚ oznamuje že ve dnech  30.11. a 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

usnesení 48. schůze rady města

konané dne 8.12.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________         _48. schůze rady města konané dne 8. 12. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

48/  1 Výsledky voleb zástupců pedagogů a zákonných zástupců žáků do školských rad při přelouč-

           ských základních školách od 1.1. 2009.

48/  2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 12.11. 2008 a 20. 11.2008.

48/  3 Zprávu o monitoringu společnosti SOP, a.s. při odvozu sběrných nádob na komunální odpad.

48/  4 Zprávu komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

          uplatněných zhotovitelem, společnosti Kobla, s. r.o. Pečky na akci „Sportovní areál ZŠ Smeta-

          nova Přelouč“, reg.č.  CZ 1.13./2.2.00/02.00056, spolufinancované ze strukturálních fondů EU.

48/  5 Harmonogram postupu prací pro zahájení výstavby cyklostezky.

48/  6 Data uzávěrek Přeloučského roštu pro rok 2009.

48/  7 Předání nepotřebného majetku  1 ks motorového vysavače TORO Vacuum Blower, model

          62924 v pořizovací ceně 26 995,- Kč zřizovateli.

48/  8 Splnění úkolu rady města č. 39/17.

 

 

   II.     SCHVALUJE :

 

48/  9 Pronájem bytu v Přelouči pí.

          E.H., bytem Přelouč, od 1.1. 2009 na dobu neurčitou

          s možností stěhování se již během měsíce prosince 2008 tak, že nájemníkovi budou vyúčtovány

          v prosinci 2008 pouze služby a platba nájemného včetně služeb bude prováděna od ledna 2009.

48/10 Pronájem bytu v Pře-    

          louči pí.  S.K., bytem Přelouč, od 1.1. 2009 na dobu neurčitou

          s možností stěhování se již během měsíce prosince 2008 tak, že nájemníkovi budou vyúčtovány

          v prosinci 2008 pouze služby a platba nájemného včetně služeb bude prováděna od ledna 2009.

48/11 Uzavření dohody o splátkách vyúčtování služeb (dodávky vody) za rok 2006 v celkové výši

           6 767,- Kč, a to v 18ti pravidelných měsíčních splátkách od listopadu 2008, z toho 1. -17.

           splátku ve výši 375,- Kč a 18. splátku nejdéle v dubnu 2010 ve výši 392,- Kč s pí. J.S.,   bytem, Přelouč.

48/12 Uzavření dohody o splátkách od měsíce prosince 2008, z toho 1. splátka ve výši 1 190,-Kč,

          2.-11. splátka po 1500,- Kč a 12.-16. splátka po 1000,- Kč s p. J.S., bytem Přelouč.

48/13 Dohodu o skončení nájmu na nebytové prostory (restaurace Záložna) ke dni   31.12. 2008

          uzavřenou mezi městem Přelouč a P.P.

48/14 Smlouvu o nájmu nebytových prostor, movitých věcí a části pozemku (restaurace Záložna)   

          uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Josefem  N. bytem Kutná Hora.

48/15 Kupní smlouvu na prodej pozemku v k.ú. Lohenice uzavřenou mezi  manželi D.

          bytem Lohenice  a městem Přelouč..

48/16 Smlouvu o dílo č. 20081114/001 na dodávku paspartu veřejného osvětlení  uzavřenou mezi

          městem Přelouč a ZPA Smart Energy, s.r.o. za cenu 278 074,44- Kč.

48/17 Výběr zpracovatele LHO v ZO Přelouč, firmu Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Šarochova 1358,

           250 01 Stará Boleslav, IČO: 25065602, v ceně navržené zpracovatelem 593,- Kč/1 ha, v celko-

           vé částce 386 636,- Kč vč. DPH.

48/18 Domovní řád pro chráněné byty v domech zvláštního určení v Přelouči v ul. Sluneční č.p. 1414

           a č.p. 1516.

 

 

48/19 Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností OHGS, s.r.o. na zajištění

           managementu ve vztahu k ROP NUTS II Severovýchod  na projekt  „Autobusové nádraží

           Přelouč“.

48/20 Výstavbu nových autobusových zastávek : Pardubická – Kladenská, Kladenská – Školní,

           Lipiny – točna, Bratrouchovská (obousměrná), Mělice – hráz.

48/21  1. změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2008 z důvodu navýšení

           mzdových limitů Kulturním službám města Přelouče o 44 000 Kč.

48/22 Smlouvu o dílo dle předloženého návrhu s inženýrskou agenturou ARCHA, a.s. Kolín na

          vypracování realizační projektové dokumentace parkovišť a zpevněných ploch pro akci 

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13/2.2.00/02.00056,  spolufinancované ze        

          strukturálních fondů EU, za částku 134 470,-Kč vč. DPH.

48/23 Smlouvu o dílo dle předloženého návrhu s inženýrskou agenturou ARCHA, a.s. Kolín na  

          vypracování realizační projektové dokumentace venkovního sportoviště pro potřeby základní  

          školy, jejíž součástí bude i přemístěné víceúčelové hřiště, realizované v rámci akce „Sportovní

          areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ1.13./2.2.00/02.00056,  spolufinancované ze

          strukturálních fondů EU, za částku 187 425,- Kč vč. DPH.

48/24 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

           bez uveřejnění, uplatněných zhotovitelem, společností KOBLA, spol. s r.o., Pečky, na akci

           „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, spolufinancované

           ze strukturálních fondů EU, s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 205/2007 na uve-

           denou akci, který podchytí dosud projednané a oboustranně  odsouhlasené změny rozpočtu

           stavby ve výši 208 583,-Kč vč. DPH.

48/25 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 080074 dle předloženého návrhu  se společností DVOŘÁK –

           stavební divize, Kyjov – Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod , na úhradu vyžádaných a

           realizovaných víceprací na akci „Regenerace panelového sídliště Přelouč- I. etapa – část 2“ ve

           výši 113 690,22 Kč vč. DPH.

48/26 Smlouvu o výpůjčce dat uzavřenou mezi městem Přelouč a ZPA Smart Energy, s.r.o. Trutnov.

48/27 Uzavření individuální veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou na úseku přestupků za roční

          paušální úhradu 2000,- Kč od roku 2009 s obcí Jedousov.

48/28 Pravidla pro vydávání Kulturního zpravodaje Přelouč.

48/29 Navýšení odměn členům redakční rady Přeloučského roštu na 300,-Kč/měsíc.

48/30 Návrh programu XIV. zasedání zastupitelstva města.

48/31 Provozování dvou párů spojů MHD Přelouč – Tupesy vždy v pondělí a ve středu.

 

 

  III.    SOUHLASÍ :

 

48/32 S vyřazením nepotřebného majetku města užívaného a s jeho následnou likvidací:

          - projektové dokumentace – studie plynofikací  a vodovodních přípojek v úhrnné ceně

            209 600,- Kč,

          - rozhlasovou ústřednu a její součásti v ceně 79 387,15 Kč.

48/33 S uzavřením dodatku smlouvy se společností SOP, a.s. o zvýšení četnosti svozu tříděného

          odpadu.

48/34 S výpůjčkou 1 ks motorového vysavače TORO Vacuum Blower, model 62 924 Technickým

          službám města Přelouče.

48/35 S použitím znaku města Přelouče na kalendář 2009 basketbalového oddílu TJ Sokol Přelouč.   

48/36 S požadavkem osadního výboru Mělice nakoupit materiál na zhotovení přenosného přístřešku

           v celkové hodnotě cca 40 000,- Kč z prostředků místní samosprávy.

48/37 S vydáváním evidenčních nálepek na popelnice.

 

    IV.     DOPORUČUJE :

 

48/38 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření VI rozpočtu města pro rok 2008.

48/39 Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místních poplatcích (ze psů,

          za užívání veřejného prostranství a za výherní hrací přístroje) s účinností od 1.1. 2009.

48/40 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr:

          a) na prodej 2 částí pozemku p.p.č. 1471/2 v k.ú. Přelouč, každé o výměře cca 600 m2 za cenu

              minimálně 800,-Kč/m2,

          b) na prodej části pozemku p.p.č. 250/2 o výměře cca 500 m2, části pozemku p.p.č. 20/1 o 

              výměře cca 700 m2 a části pozemku p.p.č. 20/1 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Štěpánov u Pře-

              louče za cenu minimálně 100,-Kč/m2,

          c) na prodej části pozemku p.p.č.  2278 v k.ú. Přelouč o výměře cca 140 m2 za cenu minimálně

              800,- Kč/m2,

          d) na prodej části pozemku p.p.č. 1016 v k.ú. Přelouč o výměře cca 21 m2 za cenu minimálně

              800,- Kč/m2,

          e) na prodej části pozemku p.p.č. 1840/1 a části pozemku p.p.č. 1840/2 v k.ú. Přelouč o výměře

              cca 1000 m2 za cenu minimálně 800,-Kč/m2.

48/41 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod komunikace, pozemku pod komunikací (část

          p.p.č. 72/1 v k.ú. Mělice), veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v Mělicích.

48/42 Zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul.

          Pardubická v Přelouči.

48/43 Zastupitelstvu města schválit ceny bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v Pře-

          louči dle dodatku č. 1 znaleckého posudku č. 81/3411-2008.

48/44 Zastupitelstvu města schválit převod investorství na dílo garáže motorových člunů na st.p.č. 91

          v k.ú. Lohenice na investora SK SKI Nemošice.

48/45 Zastupitelstvu města vyhradit si právo schválení dohody o postoupení práv a povinností

          z investorství, uzavřené mezi městem  a SK SKI Nemošice.

48/46 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 91 o výměře 119 m2 , st.p.č. 100

           o výměře 20 m2, st.p.č. 101/1 o výměře 35 m2 za cenu dle znaleckého posudku min. 404,-Kč/m2

           a část p.p.č. 410/4 o výměře cca 800 m2 za cenu dle znaleckého posudku min. 162,- Kč/m2, vše

           v k.ú. Lohenice s povinností kupujícího zřídit věcné břemeno přístupu chůze a jízdy přes část

           pozemku p.p.č. 410/4 na pozemek p.p.č. 333/2 ve prospěch tohoto pozemku a věcné břemeno

           přístupu k vodní plavební dráze na pozemku č. 410/4 pro SK SKI Nemošice a s předkupním

           právem města na dobu 20 let a stanovení smluvních podmínek využití pozemku pro volnoča-

           sové aktivity.

48/47 Zastupitelstvu města schválit ceník inzerce Kulturního zpravodaje Přelouč.

48/48 Zastupitelstvu města schválit navýšení ceny Přeloučského roštu na 10,- Kč, pro prodejce na

          8,-Kč/ks.

48/49 Zastupitelstvu města schválit od 1.1. 2009 nový ceník inzerce zveřejňované v Přeloučském

          roštu.

48/50 Zastupitelstvu města schválit vyjmutí části p.p.č. 225/1 v k.ú. Štěpánov z prodeje dle usnesení

          zastupitelstva města ze dne 24.4. 2008, odst. V, bod 1).

 

    V.      JMENUJE :

 

48/51 Komisi pro projednání rozpočtových změn uplatněných zhotovitelem akce „Autobusové nádraží

           Přelouč“ financovaných z prostředků  „Regionální operační program NUTS II, Severovýchod“

           vedeným pod registračním číslem „CZ.1.13/1.2.00/06.00401“ formou jednacího řízení bez uve-

           řejnění, ve složení: Pavel Myška (náhradník Jiří Dobruský), Miroslav Manžel (náhradník Jaro-       

           slav Zelený), Lubomír Novotný ( náhradník Ing. Jan Navrátil), Josef Štěpánek (náhradník Ing.

           Jiří  Jura).

 

   VI.     DELEGUJE :

 

48/52 Jako zástupce zadavatele do komise pro projednávání rozpočtových změn uplatněných

          zhotovitelem akce „Autobusové nádraží Přelouč“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Irena Bure-

          šová).

 

 

 

 

VII.     ROZHODUJE :

 

48/53  Že provoz nového autobusového nádraží bude zahájen dnem 14.6. 2009 v návaznosti na celo-

           státní změnu jízdních řádů.

48/54  Že ke dni 14.6. 2009 bude zrušena autobusová zastávka Přelouč, Pernštýnské nám.

48/55 Že od 14.6. 2009 budou v Přelouči v provozu autobusové zastávky Masarykovo nám.,

           Chrudimská, Jaselská, Železniční stanice, nám. 17. listopadu, Pražská, Žižkova, Havlíčkova,

           Račanská, Pardubická a autobusové nádraží.

48/56 O snížení osobního příplatku na polovinu po dobu 3 měsíců vedoucímu Kulturních služeb města

           Přelouče za neřešení čerpání mzdových prostředků.

 

 VIII.     RUŠÍ :

 

48/57 Usnesení rady města č. 35/15 a č. 35/16.

      

   IX.     UKLÁDÁ :

 

48/58 Likvidační komisi nabídnout nepotřebný kamerový systém do prodeje (i jednotlivé části) s tím,

          že cenu určí likvidační komise dle směrnice.

48/59 Likvidační komisi nabídnout k prodeji nepotřebnou výpočetní techniku v úhrnné ceně

          562 389,76- K příspěvkovým organizacím města v termínu do 28. 2. 2009.

 

    X.     VYPOVÍDÁ :

 

48/60  p.V Š. v tříměsíční výpovědní lhůtě nájem bytu o velikosti 1+1 s příslušenstvím v Přelouči nejen z důvodu dlouhodobého ne-

           placení nájemného a úhrad za plněné poskytovaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásob-

           ku stanoveného měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ale též

           z důvodu hrubého porušování povinností nájemce podle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského

           zákoníku, neboť umožnil užívání bytu 3. osobě, aniž by nahlásil její osobní údaje dle § 689,

           odst. 2 Občanského zákoníku, a byt proto bezdůvodně neužívá, resp. užívá jen občas.

 

   XI.     ZAMÍTÁ :

 

48/61 Návrh na provozování ranního spoje MHD Přelouč – Štěpánov, který nebyl komisí místní samo-

          správy požadován.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                           Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                              místostarosta    

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2 3
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
1
2 3
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
mírné sněžení -2 °C -5 °C
pátek 1. 12. mírné sněžení 1/-6 °C
sobota 2. 12. zataženo 2/0 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi