Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 48. schůze rady města

konané dne 8.12.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_________________         _48. schůze rady města konané dne 8. 12. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

    I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

48/  1 Výsledky voleb zástupců pedagogů a zákonných zástupců žáků do školských rad při přelouč-

           ských základních školách od 1.1. 2009.

48/  2 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 12.11. 2008 a 20. 11.2008.

48/  3 Zprávu o monitoringu společnosti SOP, a.s. při odvozu sběrných nádob na komunální odpad.

48/  4 Zprávu komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení bez uveřejnění,

          uplatněných zhotovitelem, společnosti Kobla, s. r.o. Pečky na akci „Sportovní areál ZŠ Smeta-

          nova Přelouč“, reg.č.  CZ 1.13./2.2.00/02.00056, spolufinancované ze strukturálních fondů EU.

48/  5 Harmonogram postupu prací pro zahájení výstavby cyklostezky.

48/  6 Data uzávěrek Přeloučského roštu pro rok 2009.

48/  7 Předání nepotřebného majetku  1 ks motorového vysavače TORO Vacuum Blower, model

          62924 v pořizovací ceně 26 995,- Kč zřizovateli.

48/  8 Splnění úkolu rady města č. 39/17.

 

 

   II.     SCHVALUJE :

 

48/  9 Pronájem bytu v Přelouči pí.

          E.H., bytem Přelouč, od 1.1. 2009 na dobu neurčitou

          s možností stěhování se již během měsíce prosince 2008 tak, že nájemníkovi budou vyúčtovány

          v prosinci 2008 pouze služby a platba nájemného včetně služeb bude prováděna od ledna 2009.

48/10 Pronájem bytu v Pře-    

          louči pí.  S.K., bytem Přelouč, od 1.1. 2009 na dobu neurčitou

          s možností stěhování se již během měsíce prosince 2008 tak, že nájemníkovi budou vyúčtovány

          v prosinci 2008 pouze služby a platba nájemného včetně služeb bude prováděna od ledna 2009.

48/11 Uzavření dohody o splátkách vyúčtování služeb (dodávky vody) za rok 2006 v celkové výši

           6 767,- Kč, a to v 18ti pravidelných měsíčních splátkách od listopadu 2008, z toho 1. -17.

           splátku ve výši 375,- Kč a 18. splátku nejdéle v dubnu 2010 ve výši 392,- Kč s pí. J.S.,   bytem, Přelouč.

48/12 Uzavření dohody o splátkách od měsíce prosince 2008, z toho 1. splátka ve výši 1 190,-Kč,

          2.-11. splátka po 1500,- Kč a 12.-16. splátka po 1000,- Kč s p. J.S., bytem Přelouč.

48/13 Dohodu o skončení nájmu na nebytové prostory (restaurace Záložna) ke dni   31.12. 2008

          uzavřenou mezi městem Přelouč a P.P.

48/14 Smlouvu o nájmu nebytových prostor, movitých věcí a části pozemku (restaurace Záložna)   

          uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Josefem  N. bytem Kutná Hora.

48/15 Kupní smlouvu na prodej pozemku v k.ú. Lohenice uzavřenou mezi  manželi D.

          bytem Lohenice  a městem Přelouč..

48/16 Smlouvu o dílo č. 20081114/001 na dodávku paspartu veřejného osvětlení  uzavřenou mezi

          městem Přelouč a ZPA Smart Energy, s.r.o. za cenu 278 074,44- Kč.

48/17 Výběr zpracovatele LHO v ZO Přelouč, firmu Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. Šarochova 1358,

           250 01 Stará Boleslav, IČO: 25065602, v ceně navržené zpracovatelem 593,- Kč/1 ha, v celko-

           vé částce 386 636,- Kč vč. DPH.

48/18 Domovní řád pro chráněné byty v domech zvláštního určení v Přelouči v ul. Sluneční č.p. 1414

           a č.p. 1516.

 

 

48/19 Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností OHGS, s.r.o. na zajištění

           managementu ve vztahu k ROP NUTS II Severovýchod  na projekt  „Autobusové nádraží

           Přelouč“.

48/20 Výstavbu nových autobusových zastávek : Pardubická – Kladenská, Kladenská – Školní,

           Lipiny – točna, Bratrouchovská (obousměrná), Mělice – hráz.

48/21  1. změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2008 z důvodu navýšení

           mzdových limitů Kulturním službám města Přelouče o 44 000 Kč.

48/22 Smlouvu o dílo dle předloženého návrhu s inženýrskou agenturou ARCHA, a.s. Kolín na

          vypracování realizační projektové dokumentace parkovišť a zpevněných ploch pro akci 

          „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13/2.2.00/02.00056,  spolufinancované ze        

          strukturálních fondů EU, za částku 134 470,-Kč vč. DPH.

48/23 Smlouvu o dílo dle předloženého návrhu s inženýrskou agenturou ARCHA, a.s. Kolín na  

          vypracování realizační projektové dokumentace venkovního sportoviště pro potřeby základní  

          školy, jejíž součástí bude i přemístěné víceúčelové hřiště, realizované v rámci akce „Sportovní

          areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ1.13./2.2.00/02.00056,  spolufinancované ze

          strukturálních fondů EU, za částku 187 425,- Kč vč. DPH.

48/24 Na základě doporučení komise pro projednávání rozpočtových změn formou jednacího řízení

           bez uveřejnění, uplatněných zhotovitelem, společností KOBLA, spol. s r.o., Pečky, na akci

           „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056, spolufinancované

           ze strukturálních fondů EU, s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 205/2007 na uve-

           denou akci, který podchytí dosud projednané a oboustranně  odsouhlasené změny rozpočtu

           stavby ve výši 208 583,-Kč vč. DPH.

48/25 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 080074 dle předloženého návrhu  se společností DVOŘÁK –

           stavební divize, Kyjov – Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod , na úhradu vyžádaných a

           realizovaných víceprací na akci „Regenerace panelového sídliště Přelouč- I. etapa – část 2“ ve

           výši 113 690,22 Kč vč. DPH.

48/26 Smlouvu o výpůjčce dat uzavřenou mezi městem Přelouč a ZPA Smart Energy, s.r.o. Trutnov.

48/27 Uzavření individuální veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou na úseku přestupků za roční

          paušální úhradu 2000,- Kč od roku 2009 s obcí Jedousov.

48/28 Pravidla pro vydávání Kulturního zpravodaje Přelouč.

48/29 Navýšení odměn členům redakční rady Přeloučského roštu na 300,-Kč/měsíc.

48/30 Návrh programu XIV. zasedání zastupitelstva města.

48/31 Provozování dvou párů spojů MHD Přelouč – Tupesy vždy v pondělí a ve středu.

 

 

  III.    SOUHLASÍ :

 

48/32 S vyřazením nepotřebného majetku města užívaného a s jeho následnou likvidací:

          - projektové dokumentace – studie plynofikací  a vodovodních přípojek v úhrnné ceně

            209 600,- Kč,

          - rozhlasovou ústřednu a její součásti v ceně 79 387,15 Kč.

48/33 S uzavřením dodatku smlouvy se společností SOP, a.s. o zvýšení četnosti svozu tříděného

          odpadu.

48/34 S výpůjčkou 1 ks motorového vysavače TORO Vacuum Blower, model 62 924 Technickým

          službám města Přelouče.

48/35 S použitím znaku města Přelouče na kalendář 2009 basketbalového oddílu TJ Sokol Přelouč.   

48/36 S požadavkem osadního výboru Mělice nakoupit materiál na zhotovení přenosného přístřešku

           v celkové hodnotě cca 40 000,- Kč z prostředků místní samosprávy.

48/37 S vydáváním evidenčních nálepek na popelnice.

 

    IV.     DOPORUČUJE :

 

48/38 Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření VI rozpočtu města pro rok 2008.

48/39 Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místních poplatcích (ze psů,

          za užívání veřejného prostranství a za výherní hrací přístroje) s účinností od 1.1. 2009.

48/40 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr:

          a) na prodej 2 částí pozemku p.p.č. 1471/2 v k.ú. Přelouč, každé o výměře cca 600 m2 za cenu

              minimálně 800,-Kč/m2,

          b) na prodej části pozemku p.p.č. 250/2 o výměře cca 500 m2, části pozemku p.p.č. 20/1 o 

              výměře cca 700 m2 a části pozemku p.p.č. 20/1 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Štěpánov u Pře-

              louče za cenu minimálně 100,-Kč/m2,

          c) na prodej části pozemku p.p.č.  2278 v k.ú. Přelouč o výměře cca 140 m2 za cenu minimálně

              800,- Kč/m2,

          d) na prodej části pozemku p.p.č. 1016 v k.ú. Přelouč o výměře cca 21 m2 za cenu minimálně

              800,- Kč/m2,

          e) na prodej části pozemku p.p.č. 1840/1 a části pozemku p.p.č. 1840/2 v k.ú. Přelouč o výměře

              cca 1000 m2 za cenu minimálně 800,-Kč/m2.

48/41 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod komunikace, pozemku pod komunikací (část

          p.p.č. 72/1 v k.ú. Mělice), veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v Mělicích.

48/42 Zastupitelstvu města schválit Pravidla prodeje bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul.

          Pardubická v Přelouči.

48/43 Zastupitelstvu města schválit ceny bytů v domě č.p. 1455, 1456 a 1457 v ul. Pardubická v Pře-

          louči dle dodatku č. 1 znaleckého posudku č. 81/3411-2008.

48/44 Zastupitelstvu města schválit převod investorství na dílo garáže motorových člunů na st.p.č. 91

          v k.ú. Lohenice na investora SK SKI Nemošice.

48/45 Zastupitelstvu města vyhradit si právo schválení dohody o postoupení práv a povinností

          z investorství, uzavřené mezi městem  a SK SKI Nemošice.

48/46 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku st.p.č. 91 o výměře 119 m2 , st.p.č. 100

           o výměře 20 m2, st.p.č. 101/1 o výměře 35 m2 za cenu dle znaleckého posudku min. 404,-Kč/m2

           a část p.p.č. 410/4 o výměře cca 800 m2 za cenu dle znaleckého posudku min. 162,- Kč/m2, vše

           v k.ú. Lohenice s povinností kupujícího zřídit věcné břemeno přístupu chůze a jízdy přes část

           pozemku p.p.č. 410/4 na pozemek p.p.č. 333/2 ve prospěch tohoto pozemku a věcné břemeno

           přístupu k vodní plavební dráze na pozemku č. 410/4 pro SK SKI Nemošice a s předkupním

           právem města na dobu 20 let a stanovení smluvních podmínek využití pozemku pro volnoča-

           sové aktivity.

48/47 Zastupitelstvu města schválit ceník inzerce Kulturního zpravodaje Přelouč.

48/48 Zastupitelstvu města schválit navýšení ceny Přeloučského roštu na 10,- Kč, pro prodejce na

          8,-Kč/ks.

48/49 Zastupitelstvu města schválit od 1.1. 2009 nový ceník inzerce zveřejňované v Přeloučském

          roštu.

48/50 Zastupitelstvu města schválit vyjmutí části p.p.č. 225/1 v k.ú. Štěpánov z prodeje dle usnesení

          zastupitelstva města ze dne 24.4. 2008, odst. V, bod 1).

 

    V.      JMENUJE :

 

48/51 Komisi pro projednání rozpočtových změn uplatněných zhotovitelem akce „Autobusové nádraží

           Přelouč“ financovaných z prostředků  „Regionální operační program NUTS II, Severovýchod“

           vedeným pod registračním číslem „CZ.1.13/1.2.00/06.00401“ formou jednacího řízení bez uve-

           řejnění, ve složení: Pavel Myška (náhradník Jiří Dobruský), Miroslav Manžel (náhradník Jaro-       

           slav Zelený), Lubomír Novotný ( náhradník Ing. Jan Navrátil), Josef Štěpánek (náhradník Ing.

           Jiří  Jura).

 

   VI.     DELEGUJE :

 

48/52 Jako zástupce zadavatele do komise pro projednávání rozpočtových změn uplatněných

          zhotovitelem akce „Autobusové nádraží Přelouč“ p. Ing. Ivana Moravce (náhradník Irena Bure-

          šová).

 

 

 

 

VII.     ROZHODUJE :

 

48/53  Že provoz nového autobusového nádraží bude zahájen dnem 14.6. 2009 v návaznosti na celo-

           státní změnu jízdních řádů.

48/54  Že ke dni 14.6. 2009 bude zrušena autobusová zastávka Přelouč, Pernštýnské nám.

48/55 Že od 14.6. 2009 budou v Přelouči v provozu autobusové zastávky Masarykovo nám.,

           Chrudimská, Jaselská, Železniční stanice, nám. 17. listopadu, Pražská, Žižkova, Havlíčkova,

           Račanská, Pardubická a autobusové nádraží.

48/56 O snížení osobního příplatku na polovinu po dobu 3 měsíců vedoucímu Kulturních služeb města

           Přelouče za neřešení čerpání mzdových prostředků.

 

 VIII.     RUŠÍ :

 

48/57 Usnesení rady města č. 35/15 a č. 35/16.

      

   IX.     UKLÁDÁ :

 

48/58 Likvidační komisi nabídnout nepotřebný kamerový systém do prodeje (i jednotlivé části) s tím,

          že cenu určí likvidační komise dle směrnice.

48/59 Likvidační komisi nabídnout k prodeji nepotřebnou výpočetní techniku v úhrnné ceně

          562 389,76- K příspěvkovým organizacím města v termínu do 28. 2. 2009.

 

    X.     VYPOVÍDÁ :

 

48/60  p.V Š. v tříměsíční výpovědní lhůtě nájem bytu o velikosti 1+1 s příslušenstvím v Přelouči nejen z důvodu dlouhodobého ne-

           placení nájemného a úhrad za plněné poskytovaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásob-

           ku stanoveného měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ale též

           z důvodu hrubého porušování povinností nájemce podle § 711, odst. 2, písm. b) Občanského

           zákoníku, neboť umožnil užívání bytu 3. osobě, aniž by nahlásil její osobní údaje dle § 689,

           odst. 2 Občanského zákoníku, a byt proto bezdůvodně neužívá, resp. užívá jen občas.

 

   XI.     ZAMÍTÁ :

 

48/61 Návrh na provozování ranního spoje MHD Přelouč – Štěpánov, který nebyl komisí místní samo-

          správy požadován.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                           Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                              místostarosta    

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi