Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 46. schůze rady města

konané dne 10.11.2008

RADA   MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_____________________ 46. schůze rady města konané dne 10.11. 2008____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

46/  1 Informaci o návrhu regulace parkování u Penny Marketu.

46/  2 Žádost TJ Sokol Přelouč o navýšení finanční částky z rozpočtu města.

46/  3 Žádost manželů E. o výměnu místnosti v ul. Za Fontá-

          nou v Přelouči.

46/  4 Přehled nevyřízených žádostí o nákup, prodej či směnu pozemků.

46/  5 Oznámení Mgr. VJ., Mgr. J.M., Mgr. D.J. a Ing.

          W.B. o ukončení činnosti v redakční radě Přeloučského Roštu.

46/  6 Přehled o financování kulturních akcí z rozpočtu Kulturních služeb města Přelouče za období

          leden až září 2008.

46/ 7 Rozsah činnosti služeb zajišťovaných budoucím Infocentrem Bujnoch pro město Přelouč a jeho

         příspěvkové organizace.

46/  8 Vyúčtování XIV. ročníku udílení Ceny Františka Filipovského za dabing 2008.

46/  9 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 20.10. 2008.

46/10 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 15.10. 2008.

46/11 Zprávu o nájmech a seznam nájemních vztahů v městských bytech, u kterých lze vzhledem k

          dluhu na nájemném dle stavu k 31.10. 2008 přistoupit k výpovědi z nájmu bytu nebo neprodlou-

          žení nájemní smlouvy na dobu určitou.

46/12 Splnění úkolu rady města č. 36/14, 36/15, 37/25, 39/18, 37/25,  40/24, 40/21 , 40/22 a 44/40.

46/13 Přehled právních předpisů a stanovisek ve věcech místní úpravy záležitostí veřejného pořádku

          a možnostech regulace některých činností v obecně závazné vyhlášce dle aktuálních nálezů

          Ústavního soudu a stanovisek Ministerstva vnitra ČR.

 

  II.     SCHVALUJE :

 

46/14 Prodej nepotřebných zařízení dětského hřiště – kolotoče za cenu 3 000,- Kč a věžové sestavy

          se skluzavkou za cenu 5 000,- Kč pí. I.F., bytem Ch…...

46/15 Zařazení správy sportovní haly do oddělení hospodářské správy s účinností od 1.1. 2009 dle

          předloženého návrhu změny organizační struktury.

46/16 Dodatek č. 3/2008 a přílohu č. 10 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu uzavřenou mezi

           městem Přelouč a SOP,a.s.

46/17 Finanční příspěvky z kulturního  fondu:

  • 3 000,- Kč pí. I.K. na kurzy pro děti v bříšku,
  • 4 000,- Kč souboru Foerster na dopravu hostů na Vánoční koncert,
  • 7 000,- Kč pí. H. na pořádání knihvazačské dílny,
  • 3 000,- Kč pí. D. na pořádání výstavy Přelouč a Štěpánov.

46/18 Výměnu místnosti za místnost  v Přelouči manželům E.

           a souhlasí se zabudováním dveří mezi těmito místnostmi.

46/19 Uzavření dohody o splátkách poplatku z prodlení dopočítaného z dlužných nájmů do 31.10.

          2008 ve výši 20 971,- Kč s pí. M.R., a to v 18ti pravidelných měsíčních splátkách od listopadu 2008, přičemž 1. a 2. splátka

          po 500,- Kč, 3.-14. splátka po 1 000,- Kč, 15.-17. splátka po 2 000,- Kč a poslední 18. splátka

          nejdéle do 30. dubna 2010 ve výši 1971,- Kč.

46/20 Prodloužení nájemní smlouvy pí. M.R, a to na dobu určitou do 28.2. 2009.

 

 

III.     SOUHLASÍ :

 

46/21 S pořízením sekacího a údržbového travního traktoru v pořizovací ceně cca 450 000 Kč vč.

           DPH z investičního fondu Technických služeb města Přelouče s termínem pořízení v 1.

           čtvrtletí 2009

46/22 S pořízením foukače listí pro úklidové a údržbové práce na veřejné zeleni v pořizovací ceně

           cca 16 000,- Kč vč. DPH z provozních prostředků Technických služeb města Přelouče.

46/23 S požadavkem ZŠ Masarykovo nám. zakoupit kopírovací stroj v pořizovací hodnotě cca

          16 000,- Kč z provozního příspěvku pro rok 2008.

46/24 Se zřízením 6 nových stanovišť pro separovaný odpad v ul. Foersterova, Sluneční, Stantejského,

           ČSA, Riegrova a Studentská II.

46/25 Na základě požadavků základní školy Smetanova ul. a sportovní komise rady města s pořízením

          sportovního vybavení pro akci: „Sportovní areál ZŠ Smetanova Přelouč“, reg.č. CZ.

          1.13./2.2.00/02.00056 dle seznamu s možnou pořizovací hodnotou do 600 000,00 Kč.

46/26 S nákupem křovinořezu v hodnotě do 12 000,- Kč a chladícího zařízení na nápoje v hodnotě do

           12 000,- Kč místní části  Štěpánov z přidělených prostředků .

 

   IV.     ROZHODUJE :

 

46/27 O pořízení sportovního přenosného vybavení pro akci: „Sportovní areál ZŠ Smetanova

          Přelouč“,  reg.č. CZ 1.13./2.2.00/02.00056 dle seznamu na základě výběrového řízení organi-

          zovaného městem.

46/28 O převedení částky ve výši 210 000,- Kč v rozpočtu města pro rok 2008 z akce „Oprava místní

komunikace v Lohenicích“ (ORG 52 21 04), na akci „Oprava místní komunikace v ul. Čáslavské v Přelouči“ (ORG 52 02 34).

46/29 Že volný městský byt č. 202 velikosti 1+1 o výměře 45,77 m2 v č.p. 1456 v Pardubické ul. v

          Přelouči nebude prozatím pronajímán a v rámci prodeje bytů v domě bude prodán v souladu

          s pravidly pro prodej městského majetku.

 

     V.     JMENUJE :

 

46/30 Komisi pro výběrové řízení na funkci správce sportovní haly ve složení : Mgr. Vlastimil Ram-

          bousek, Ing. Ivan Moravec, Karel Haspekl, Helena Vítková a zástupce ZŠ Kladenská.

46/31 Mgr. J.R. a D.R. členy redakční rady Přeloučského Roštu.

 

   VI.     DOPORUČUJE :

 

46/32 Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtových opatření VI rozpočtu města pro rok 2008 částku

          ve výši 50 000,- Kč pro TJ Sokol Přelouč jako mimořádnou výpomoc na úhradu energií.

46/33 Zastupitelstvu města schválit navýšení finančního příspěvku TJ Sokol Přelouč z rozpočtu města

          na rok 2009 na 200 000 Kč.

 

  VII.     VYPOVÍDÁ :

 

46/34 V tříměsíční výpovědní lhůtě nájemci V.Š, nájem bytu  1+1 v Přelouči, a to z důvodu neza-

          placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásobku

          stanoveného měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

46/35 V tříměsíční výpovědní lhůtě společným nájemcům B.V. a L:V. nájem bytu o velikosti 2+1 s příslušenstvím v Přelouči, který na ně přešel po smrti jejich matky, a to z důvodu nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši více než trojnásobku stanoveného měsíčního nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

 

 

 VIII.     NESOUHLASÍ :

 

46/36 S přemístěním stanovišť na separovaný odpad z ulic  Pražská  a  Jiráskova.

46/37 S uzavřením nové nájemní smlouvy na byt  v ul. Jana Dítěte v Přelou-

          či s p. T.Š., Přelouč, vzhledem k již uzavřené nájemní smlouvě se jmenovaným na byt pořízený za pomoci investiční dotace ze státního

          rozpočtu v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“.

 

   IX.     NEVYHOVUJE :

 

46/38 Žádosti p. V.Š. o posečkání vyrovnání dlužných

          částek za nájemné a penále z prodlení.

 

    X.     UKLÁDÁ :

 

46/39 Místostarostovi předložit v termínu do 31.12. 2008 rozbor současného stavu a budoucích

          potřeb prostorového zabezpečení pro kulturní  aktivity města.

46/40 Tajemníkovi MěÚ vypracovat návrh řešení problému se znečišťováním chodníku před budo-

          vou školy na Masarykově nám. do 31.1. 2009.

46/41 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady 8.12. 2008 stav řešení žádostí o nákup, prodej či

           směnu pozemků evidovaných pod čísly 133, 165, 141, 194 a 201.

46/42 Právnímu oddělení připravit návrh textu aktualizace obecně závazné vyhlášky k zabezpečení

          místních záležitostí veřejného pořádku v rozsahu regulace radou vymezených činností a oblas-

          tí v termínu do 31.1. 2009.

 

   XI.      ZVYŠUJE :

 

46/43 Počet pracovníků v oddělení hospodářské správy (sportovní hala) o 2 a stanovuje celkový počet 

          pracovníků MěÚ s účinností od 1.6. 2009 na 87.   

 

  XII.     RUŠÍ :

 

46/44 Usnesení rady města č. 92/9 ze dne 21.10. 2002.

 

 XIII.     ZAMÍTÁ :

 

46/45 Žádost o poskytnutí spolupráce při besedách s občany a nabídku na vymáhání nebo  odkupu    

          pohledávek obce společností s r.o. Deredes, czech republic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Irena  B u r e š o v á                                                                             Ing. Ivan  M o r a v e c

                starostka                                                                                                  místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi