Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

usnesení 31. schůze rady města

konané dne 14.4.2008

RADA  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

______________________31. schůze rady města konané dne 14.4. 2008_____________________

 

Rada města Přelouče :

 

     I.     BERE NA VĚDOMÍ :

 

31/  1 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 31.3. 2008.

31/  2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 25.3. 2008.

31/  3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 18.3. 2008.

31/  4 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne

          9.4. 2008.

31/  5 Splnění úkolu rady města č. 28/43.

31/  6 Informaci o původu znečištění Švarcavy.

 

    II.     SCHVALUJE :

 

31/  7 Uzavření smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města Přelouče za rok 2008 auditorem

           Ing. Jaroslavem Součkem.

31/  8 Dodatek nájemní smlouvy na pronájem zemědělských pozemků uzavřené dne 10.10. 2001 mezi

          městem Přelouč a p. Jiřím Č. s termínem ukončením smlouvy k 15.8. 2008.

31/  9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na

           části pozemků p.p.č. 749/3, p.p.č. 1817/9, p.p.č. 1817/6, p.p.č. 917/1 a st.p.č. 1987 v k.ú. Pře-

           louč.

31/10 Zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Římskokatolickou farností Přelouč spočívají-

           cího ve vstupu, průchodu a průjezdu k objektu (kostelu Panny Marie) na pozemku st.p.č. 272 a  

           k objektu  (ambitům) na pozemku st.p.č. 273 přes celé pozemky p.p.č. 476/1 a p.p.č. 479/2, vše

           v k.ú. Přelouč, za účelem konání církevních obřadů, postavení a uskladnění lešení a dalšího sta-

           vebního materiálu v případě oprav kostela na st.p.č. 272 v k.ú. Přelouč.

31/11 Zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Římskokatolickou farností Přelouč spočívají-

           cího v konání římskokatolických bohoslužeb v objektu (ambitech) na st.p.č. 273 a na st.p.č.

           273, dočasného umístění oltáře, jiného bohoslužebného a rozhlasového vybavení a ponechání

           stálého rozvodu elektřiny v objektu na st.p.č. 273 v k.ú. Přelouč.

31/12 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L.Š. na byt v Přelouči na dobu určitou do 30.6. 2008.

31/13 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Telefónica O2 Czech

           Republic, a.s. na části pozemků p.p.č. 541/1, p.p.č. 776/49, p.p.č. 776/65,  p.p.č. 776/77 a p.p.č.

           1809/2  v k.ú. Přelouč.

31/14 Pronájem části střechy budovy č.p. 1455 – 1457 v ul. Pardubická v Přelouči za účelem umístění

          antény a technologie mikrovlnných spojů společnosti  COPROSYS a.s., Chrudim za roční 

          nájemné 14 000,- Kč.

31/15 Výpůjčku pozemku st.p.č. 209/1 v k.ú. Přelouč p. R.H. za účelem výdělečné činnosti

           po dobu výstavby nového objektu podnikání na pozemku p.p.č. 1781/15 v k.ú. Přelouč, nejdéle

           však do 31.12. 2008.

31/16 Pronájem pozemků č. 123/1 (PK) o výměře 9 960 m2, č. 124 (PK) o výměře 2 622 m2, 125/1 

          (PK) o výměře 11 358 m2, 125/2 (PK) o výměře 2 252 m2, 125/3 (PK) o výměře 1 221 m2 a

          125/5 (PK) o výměře 1 343 m2 v k.ú. Škudly p. Jiřímu Č. za roční nájemné 1 000,- Kč 

          za 1 ha.

31/17 Nabídku OREDO, s.r.o. Hradec Králové na zpracování projektu na zavedení a provoz MHD

           v Přelouči.

31/18 Finanční příspěvky z kulturního a vzdělávacího fondu dle zápisu školské a kulturní komise ze

           dne 31.3. 2008.

31/19 Návrh programu X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

   III.     SOUHLASÍ :

 

31/20 S podnájmem bytu č. 10 (ozn.E1) v č.p. 1568 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemce M.Š.

          , trvale bytem Přelouč, za podmínky, že byt bude dán do podnájmu

          výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného

          podle příslušných platných právních předpisů. Smlouva o podnájmu bude uzavřena písemně

          a bude v jedné kopii předložena městu.

31/21 Aby se novou nájemkyní bytu v Palackého ul. v Přelouči stala pí. E.B.

          bytem Tůmy Přeloučského  na základě vzájemné výměny

          svých bytů se stávající nájemkyní pí. E.H.

 

    IV.     DOPORUČUJE :

 

31/22 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej lesních pozemků uvedených v příloze za cenu

          dle znaleckého posudku.

31/23 Zastupitelstvu města schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši

          1 238 495,46 Kč za rok 2007 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné obča-

          ny města Přelouče.

31/24 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva s účinností 

          od 1.5. 2008 v této výši:

           - člen rady města                       1 830,- Kč

           - předseda výboru, komise        1 500,- Kč

           - člen zastupitelstva                      630,- Kč

31/25 Zastupitelstvu města stanovit měsíční odměny předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy

           zastupitelstva, s účinností od 1.5. 2008 ve výši 1 500,- Kč.

31/26 Zastupitelstvu města stanovit, že výše odměny jednotlivým osobám se bude při souběhu více

          funkcí kumulovat.

31/27 Zastupitelstvu města zrušit usnesení Zastupitelstva města Přelouče ze dne 26.6. 2002, bod III,

          odst. 2) a usnesení ze dne 26.6. 2003, bod III, odst. 12).

31/28 Zastupitelstvu města zařadit do úpravy rozpočtu II rozpočtu města na rok 2008 částku ve výši

          50 000,- Kč na zpracování projektu na zavedení MHD v Přelouči.

31/29 Zastupitelstvu města schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2007.

31/30 Zastupitelstvu města souhlasit se záměrem zpracování projektů rekonstrukce ul. Hálkova,

          Arnoštova, nedokončené části ul. Tůmy Přeloučského a spojky Perštýnské nám. – ul. 28.

          října (u Penny) včetně přilehlého parčíku s tím, že potřebné finanční náklady na zpracování

          projektů budu zahrnuty do rozpočtového opatření III rozpočtu města na rok 2008.

 

     V.     NAVRHUJE :

 

31/31 Obcím Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Chrtníky, Lipoltice, Přelovice, Selmice, Semín,

           Sopřeč, Stojice, Strašov, Urbanice, Vyšehněvice, Žáravice, Brloh, Sovolusky, Svojšice, 

           Mokošín, Svinčany, Valy, Jankovice,  Litošice, Jeníkovice, Kladruby n. Labem, Turkovice,

           Choltice, Holotín, Tetov, Veselí, Vápno, Přepychy zrušení veřejnoprávních smluv č. 1/2004,

           č. 2/2004,  č.3/2004, č. 5/2004 a č. 7/2004, uzavřených s těmito obcemi jednak na úseku projed-

           návání přestupků, a jednak na úseku některých otázek sociálně-právní ochrany dětí, a to z 

          důvodu podstatné změny poměrů spočívající v razantním nárůstu nákladů, které nastaly od doby

           jejich uzavření , přičemž však umožní na základě žádosti těmto obcím uzavření  nových 

           jednotlivých  smluv s nově upraveným obsahem odpovídajícím změnám právních předpisů a

           nastalým změnám poměrů.

31/32 Výši paušální úhrady nákladů výkonu agendy přestupků na základě veřejnoprávní smlouvy s

           obcemi ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč na částku 2 000,- Kč za

           kalendářní rok. O těchto navrhovaných nových úpravách budou jednotlivé obce informovány

           v textu návrhu na zrušení veřejnoprávní smlouvy.

 

          

   VI.     JMENUJE :

 

31/33 Komisi pro zadání zakázky, hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou 

          zakázku   na regeneraci panelového sídliště Přelouč – 1. etapa – část 2 ve složení: Jaromír Run-

          kas, Pavel Myška, Lubomír Novotný, Miroslav Manžel, Josef Štěpánek a Mgr. Lubor Pacák.

 

 VII.     NEDOPORUČUJE :

 

31/34 Zastupitelstvu města vyhlásit záměr prodeje budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 2305, pozemku  

          st.p.č. 2305 o  výměře  688 m2 a části pozemku p.p.č. 448/13 cca 650 m2, vše v k.ú. Přelouč za         

          cenu  minimálně dle znaleckého posudku.

 

 VIII.     UKLÁDÁ :

 

31/35 Tajemníkovi MěÚ prověřit v termínu do 15.5. 2008 možnost vyřazení budov č.p. 25 a 26 ze

           seznamu památkově chráněných budov.

31/36 Tajemníkovi MěÚ řešit situaci s vyčerpáním odpadních jímek v místní části Štěpánov.

31/37 Tajemníkovi MěÚ předložit na schůzi rady města dne 26.5. 2008 přehled o počtu vykácených

           a nově vysazených stromů na pozemcích města za rok 2007.

 

   IX.      RUŠÍ :

 

31/38 Usnesení rady města č. 27/17 ze dne 18.2. 2008.

 

      X.     ZAMÍTÁ :

 

31/39 Žádost o finanční příspěvek komise místní samosprávy  Tupesy na opravu hasicí techniky  a  

          doporučuje ji financovat z rozpočtu místní části Tupesy.

31/40 Žádost Mysliveckého sdružení Řečany n. Labem o finanční příspěvek na zkoušky vloh lovec-

          kých psů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                                      Ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                                           místostarosta

Datum vložení: 28. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 24 °C 16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi